Zápis z 18. zasedání AS UK 2. LF ze dne 19. 1. 2011

Datum konání: 
19. 1. 2011

Zápis z 18. zasedání akademického senátu UK 2. lékařské fakulty
ze dne 19. 1. 2011

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Předání certifikátu nejlepším zahraničním studentům
   
 3. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 4. Kontrola zápisu ze zasedání dne 8. 12. 2010
   
 5. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 12. 1. 2011
   
 6. Zprávy vedení fakulty
   
 7. Schválení nového externího člena vědecké rady 2. LF
   
 8. Schválení dlouhodobého záměru UK v Praze, 2. LF
   
 9. Zástupce na výběrové řízení
   
 10. Různé

 


 

1) Zahájení

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty s panem děkanem doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, Ph.D.

 

2) Předání certifikátu nejlepším zahraničním studentům

 
Po uvítání předal předseda AS slovo panu děkanovi a ten předal certifikáty nejlepším zahraničním studentům na 2. LF.

 

3) Volba skrutátorů a schválení programu

 

Skrutátory byli navrženi: doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D:
Radovan Hudák
 
Usnesení: Program zasedání byl schválen.

 

 

4) Kontrola zápisu ze zasedání dne 8. 12. 2010

 
Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek.

 

5) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 12. 1. 2011

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval přítomné o sestavení pozvánky na dnešní zasedání.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy předsednictva senátu a vzal je na vědomí.

 

6) Zprávy vedení fakulty

 
Děkan fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., informoval přítomné členy AS o následujících bodech:

 • Den otevřených dveří – poděkování studentům a předsedovi AS UK 2. LF za účast
 • dokončování výstavby na Plzeňské
   

Proděkan pro vědu a výzkum, zahraniční styky a doktorské studium prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D., informoval členy AS o problematice institucionální podpory:

 • končí přímé financování výzkumných záměrů
 • konceptem vedení je podpořit kvalitní laboratorní výzkum na pracovištích 2. LF
   

Dále prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D., informoval členy akademického senátu o Vědecké konferenci 2. LF, která se bude konat ve dnech 13.–14. 4. 2011
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené zprávy a vzal je na vědomí.

 

7) Schválení nového externího člena vědecké rady 2. LF

 
Z minulého zasedání, které proběhlo 8. 12. 2010, zůstal tento bod k dořešení:
Děkan doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., předložil členům senátu informace o navrhovaném externím členovi vědecké rady 2. LF doc. Ing. Romanu Čmejlovi, CSc.
 

Hlasování: pro: 13
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: Akademický senát schválil nově navrženého člena vědecké rady 2. LF.

 

8) Aktualizace dlouhodobého záměru UK 2. LF

 
Proděkan pro rozvoj fakulty doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D., informoval přítomné členy o plnění a aktualizaci Dlouhodobého záměru UK 2. LF.
 

Hlasování: pro: 13
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené informace a schválil aktualizaci Dlouhodobého záměru UK 2. LF.

 

9) Zástupce na výběrové řízení

 
Výběrového řízení dne 26. 1. 2011 (středa) na akademického pracovníka Interní kliniky UK 2. LF a FN Motol se zúčastní:

doc. MUDr. Radan KEIL, Ph.D.

 

10) Různé

 
Proděkan pro rozvoj fakulty doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D., informoval přítomné členy o oficiálních anglických názvech jednotlivých pracovišť, ale i fakulty a nemocnic v Motole a na Bulovce. Tyto podklady obdrželi předem ke schválení i vedoucí klinik a ústavů.
 
Člen AS prof. MUDr. Richard Škába, CSc., informoval přítomné členy o Otevřeném dopisu představitelům lékařské akademické obce k současné situaci ve zdravotnictví.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené zprávy a vzal je na vědomí. Otevřený dopis bude členům senátu předán e-mailem.
 

 • Další řádné zasedání akademického senátu se bude konat ve středu dne 16. 2. 2011 od 14.30 v knihovně Neurologické kliniky dospělých, 2. patro, uzel D.

 

Zapsala: Gabriela Bartejsová
Zpracoval: doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D. – tajemník AS
Vidi: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. – předseda AS
Vydáno: 16. 2. 2011 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK