Zápis z 16. zasedání AS UK 2. LF ze dne 19. 11. 2008

Datum konání: 
19. 11. 2008

Zápis z 16. zasedání akademického senátu UK 2. lékařské fakulty
ze dne 19. 11. 2008

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání AS dne 8. 10. 2008
   
 4. Zpráva ze zasedání předsednictva AS ze dne 12. 11. 2008
   
 5. Zprávy vedení fakulty
   
 6. Návrh změny kriterií pro přidělování stáží Erasmus
   
 7. Zpráva pracovní komise AS pro stavbu „Plzeňská“
   
 8. Zprávy z 1. kola Voleb do AS UK 2. LF
   
 9. Zástupci do výběrových řízení
   
 10. Kandidát do Rady vysokých škol
   
 11. Různé

 


 

1) Zahájení

 
Předseda AS, prof. MUDr. Richard Škába, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory, vedení fakulty s děkanem doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, Ph.D a předsedu volební komise prof. MUDr. Petra Goetze, CSc.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 

 
Skrutátory byli navrženi a schváleni senátoři: MUDr. Svatopluk Smutný
MUC Roman Mizera
Návrh usnesení: Program zasedání byl vzat na vědomí přítomnými členy AS.

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání AS dne 8. 10. 2008

 
Předsednictvo AS neobdrželo k zápisu z jednání 8. 10. 2008 žádné připomínky.
 
Návrh usnesení: Zápis ze zasedání 8. 10. 2008 byl bez připomínek vzat na vědomí všemi přítomnými členy AS.

 

4) Zpráva ze zasedání předsednictva AS ze dne 12. 11. 2008

 
Předsednictvo AS na svém zasedání dne 12. 11. 2008 sestavilo program zasedání AS dne 19. 11. 2008.
 
Návrh usnesení: Akademický senát vzal zprávu na vědomí tichým souhlasem.

 

5) Zprávy vedení fakulty

 
Děkan fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., informoval AS o následujících událostech:
 
Schůzka se zahraničními studenty, která proběhla dne 11. 11. 2008. Děkan fakulty informoval přítomné o jejím průběhu a o úpravě školného pro zahraniční studenty.
Univerzitní nemocnice. K této problematice proběhla dne 20. 11. 2008 tisková konference, na které byl představen návrh zákona vypracovaného UK.
Granty IGA. Grantová agentura nevyhlásila výsledky podávaných grantů. Děkan fakulty s proděkanem prof. Trkou navštívili náměstka ministra školství a o této problematice ho informovali.
Specializační vzdělávání. Děkan fakulty pověřil prof. MUDr. Jiřího Šnajdaufa, DrSc., aby zastupoval fakultu v těchto jednáních. Na návrh studentů by měl v lednu proběhnout seminář pro studenty, který by je informoval o systému jejich dalšího vzdělávání po skončení studia.
 
Návrh usnesení: Akademický senát vyslechl předložené zprávy a vzal je na vědomí.

 

6) Návrh změny kriterií pro přidělování stáží Erasmus

 
Senátoři SKAS předložili návrh na změnu kritérií pro přidělování stáží Erasmus. Proděkani pro studium spolu s MUDr. Rudolfem Černým, CSc. – koordinátorem pro stáže Erasmus se k předloženým návrhům vyjádří. Výsledek jednání bude sdělen na příštím zasedání AS.
 
Návrh usnesení: Akademický senát vyslechl navrhované změny a vzal je na vědomí.

 

7) Zpráva pracovní komise AS pro stavbu „Plzeňská“

 
Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., informoval přítomné členy AS o zahájení stavby na Plzeňské. V první fázi stavby se budou konat kontrolní dny každý týden za účasti pracovní skupiny AS. Děkan fakulty potvrdil, že práce probíhají dle harmonogramu.
 
Návrh usnesení: Akademický senát vyslechl sdělené informace a vzal je na vědomí.

 

8) Zprávy z 1. kola Voleb do AS UK 2. LF

 
Prof. MUDr. Petr Goetz, CSc., informoval přítomné členy o průběhu prvního kola voleb do AS UK 2. LF. V prvním kolem se zúčastnilo voleb 150 studentů – 19,6 %, pedagogů – 226 – 55 %. Výsledky z prvního kola byly zveřejněny na webu fakulty.
 
Návrh usnesení: Akademický senát vzal tuto informaci na vědomí.

 

9) Výběrové řízení

 
Jako zástupce AS ve výběrovém řízení na akademického pracovníka pro Ústav lékařské chemie a biochemie se zúčastnil doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
 
Návrh usnesení: Akademický senát vzal na vědomí.

 

10) Kandidát do Rady vysokých škol

 
Kandidátem do Rady vysokých škol za UK 2. LF byla navržena doc. RNDr. Hana Krásničanová, CSc.
 
Návrh usnesení: Akademický senát vyjádřil své kladné stanovisko a návrh postoupil AS UK k dalšímu projednání.

 

11) Různé

 
K návrhu dílčích změn univerzitním předpisů (Statut UK, Řád VŠ koleje a Řád menzy), které předložil rektor UK AS UK nebylo za AS UK 2. LF připomínek.
 
Do práce AS se zapojil nový senátor, kolega doc. MUDr. Tomáš Seeman, CSc., který nastoupil po doc. PaedDr. Pavlovi Kolářovi, který byl pověřen funkcí proděkana.
 
Návrh usnesení: AS vyslechl předložené informace a vzal je na vědomí.
 
Vzhledem k tomu, že zasedání AS se zúčastnilo pouze 12 (!) senátorů (10 PKAS, 2 SKAS) a nebylo tedy možno o navržených usneseních hlasovat, budou navržená usnesení předložena k hlasování na zasedání AS 17. 12. 2008.
 

 • Další řádné zasedání akademického senátu se bude konat ve středu dne 17. 12. 2008 od 14.30 v malé levé posluchárně fakulty.

 

Zapsala: Gabriela Bartejsová
Kontroloval: doc. MUDr. Zdeněk Kabelka – tajemník AS
Schválil: prof. MUDr. Richard Škába, CSc. – předseda AS
Vydáno: 17. 12. 2008 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK