Zápis z 16. zasedání AS UK 2. LF ze dne 10. 11. 2010

Datum konání: 
10. 11. 2010

Zápis z 16. zasedání akademického senátu UK 2. lékařské fakulty
ze dne 10. 11. 2010

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 20. 10. 2010
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 3. 11. 2010
   
 5. Zprávy vedení fakulty
   
 6. Zprávy ze setkání zástupců lékařských fakult dne 4.–5. 11. 2010
   
 7. Zástupci na výběrová řízení
   
 8. Rozložení počtu členů v komorách AS 2. lékařské fakulty
   
 9. Různé

 


 

1) Zahájení

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty s děkanem doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, Ph.D.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 

Skrutátory byli navrženi: doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
Radovan Hudák
 
Usnesení: Program zasedání byl schválen.

 

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 20. 10. 2010

 
Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 3. 11. 2010

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval přítomné o schůzce předsednictva. Na této schůzce předsednictvo sestavilo pozvánku na dnešní zasedání.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy předsednictva senátu a vzal je na vědomí.

 

5) Zprávy vedení fakulty

 
Děkan fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., informoval přítomné členy o následujících bodech:

 • dokumentace k vybavení Plzeňské
 • proplácení stipendií ve dnech 23. a 25. 11. 2010
   

Dále promluvil o projednávaných bodech na Setkání lékařských fakult:

 • akreditace LF
 • výzkumné záměry v dalších letech
 • typové smlouvy LF a FN
 • univerzitní nemocnice
 • celostátní SVK
 • hodnocení fakult
 • specializační vzdělávání
   

Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené zprávy a vzal je na vědomí.

 

6) Zprávy ze setkání zástupců lékařských fakult dne 4.–5. 11. 2010

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval členy AS o průběhu jednání sekce předsedů AS.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené informace a vzal je na vědomí.

 

7) Zástupci na výběrová řízení

 
Výběrového řízení dne 8. 12. 2010 (středa) na přednostu Kliniky anesteziologie a resuscitace UK 2. LF v Praze a FN Motol od 13.00 se zúčastní:

prof. MUDr. Jiří HOCH, CSc.

 
Výběrového řízení dne 8. 12. 2010 (středa) na přednostu Oční kliniky dětí a dospělých UK 2. LF v Praze a FN Motol od 13.30 se zúčastní:

prof. MUDr. Vladimír KOMÁREK, CSc.

 

8) Rozložení počtu členů v komorách AS 2. lékařské fakulty

 
Studentská komora se sešla a prodiskutovala tuto změnu. Přednesla své stanovisko.
 

Hlasování: pro: 9
  proti: 8
  zdržel se: 2

 
Usnesení: Akademický senát vyslechl všechny informace k této problematice a hlasováním změnu rozložení počtu členů v komorách AS 2. lékařské fakulty neschválil.

 

9) Různé

 

 • Další řádné zasedání akademického senátu se bude konat ve středu dne 8. 12. 2010 od 14.30 v knihovně Neurologické kliniky dospělých, 2. patro, uzel D.

 

Zapsala: Gabriela Bartejsová
Zpracoval: doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D. – tajemník AS
Vidi: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. – předseda AS
Vydáno: 8. 12. 2010 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK