Zápis z 16. zasedání AS 2. LF UK ze dne 21. 11. 2012

Datum konání: 
21. 11. 2012

Zápis z 16. zasedání akademického senátu 2. lékařské fakulty UK
ze dne 21. 11. 2012

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 17. 10. 2012
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 14. 11. 2012
   
 5. Zprávy vedení fakulty
   
 6. Sloučení a zřízení pracovišť
   
 7. Nahrávání zkoušek/přednášek
   
 8. Traumatologie
   
 9. Volební a jednací řád AS 2. LF
   
 10. Informace o setkání LF v Olomouci – zákon o univerzitních nemocnicích
   
 11. Zástupce AS na výběrové řízení
   
 12. Různé

 


 

1) Zahájení

 
Předseda AS 2. LF prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty s panem děkanem doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, Ph.D.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 

Skrutátory byli navrženi: MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D.
Dana Humlová
 
Usnesení: V programu byl přeřazen bod o Nahrávání zkoušek/přednášek a byl přidán bod o Volebním a jednacím řádu AS 2. LF.

 

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 17. 10. 2012

 
Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 14. 11. 2012

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval přítomné o sestavení pozvánky na dnešní zasedání.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy předsednictva senátu a vzal je na vědomí.

 

5) Zprávy vedení fakulty

 
Děkan fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., informoval přítomné členy AS:

 • koncert fakulty dne 29. 11. 2012
 • pozvání na společný večer – členové stávajícího a nového AS dne 21. 1. 2013
 • prospěchová stipendia
 • Nadační fond Adamových – sociální stipendia s výbornými výsledky, žádosti do 11. 1. 2013, bližší informace na webových stránkách
 • převod zisku z kladného hospodaření ve výši 1.750.407,– Kč do fondu
Hlasování: pro: 14
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy vedení fakulty a vzal je na vědomí. Akademický senát schválil převedení zisku do fondu odměn.

 

6) Sloučení a zřízení pracovišť

 
Proděkan pro rozvoj fakulty pan doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D., předložil členům AS návrh na sloučení Neurologické kliniky a Ústavu neurověd. Společný název – Neurologická klinika a ústav neurověd 2. LF UK a FN Motol.
Děkan fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., předložil členům AS žádost o zřízení nového pracoviště – Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol.

Hlasování: pro: 14
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: Akademický senát schválil žádosti o sloučení pracovišť a zřízení nového pracoviště.

 

7) Nahrávání zkoušek a přednášek

 
Předseda AS pan prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., představil členům akademického senátu pana JUDr. Vondráčka – právníka FN Motol. Požádal ho o informace ohledně nahrávání přednášek a zkoušek.
JUDr. Vondráček informoval AS o složitosti této problematiky. Řídí se Občanským zákonem, Autorským zákonem a Listinou práv a svobod. Bylo by správné mít souhlas k nahrávání, ale i k šíření díla, nicméně problematika je složitá a nejednoznačná.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl informace, otevřel tuto problematiku k budoucímu jednání a nastavení pravidel.

 

8) Traumatologie

 
Problematika traumatologie se přesouvá na některé příští zasedání AS 2. LF.

 

9) Volební a jednací řád AS 2. LF

 
Doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D., předložil členům AS ke schválení poupravený Volební a jednací řád AS 2. LF, který se vrátil k opravám ze senátu Univerzity Karlovy.

Hlasování: pro: 13
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: Akademický senát schválil úpravy v textu Volebního a jednacího řádu AS 2. LF a jeho postoupení do AS UK.

 

10) Informace o setkání LF v Olomouci

 
Předseda AS pan prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval členy akademického senátu o průběhu setkání zástupců LF v Olomouci. Probírala se zde problematika univerzitních nemocnic – Zákon o Univerzitních nemocnicích.
Dalším bodem byla informace o návrhu na vznik nové grantové agentury pro zdravotnický výzkum.

 

11) Zástupce AS na výběrové řízení

 
Zástupce AS na výběrové řízení na přednostu Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol dne 19. 12. 2012 (středa) od 12.30.

doc. MUDr. Michal Rygl, Ph.D.

 

12) Různé

 

 • Člen volební komise Štěpán Čapek informoval o průběhu voleb do AS na období 2013–2015. AS vzal informace na vědomí.
   
 • Další řádné zasedání akademického senátu se bude konat ve středu dne 19. 12. 2012 od 14.30 v knihovně Neurologické kliniky dospělých, 2. patro, uzel D.

 

Zapsala: Gabriela Bartejsová
Zpracoval: doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D. – tajemník AS
Vidi: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. – předseda AS
Vydáno: 20. 3. 2013 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK