Zápis z 15. zasedání AS UK 2. LF ze dne 8. 10. 2008

Datum konání: 
8. 10. 2008

Zápis z 15. zasedání akademického senátu UK 2. lékařské fakulty
ze dne 8. 10. 2008

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Vzpomínka na prof. RNDr. Helenu Tomášovou, CSc.
   
 3. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 4. Kontrola zápisu ze zasedání AS dne 18. 6. 2008
   
 5. Zpráva ze zasedání předsednictva AS ze dne 1. 10. 2008
   
 6. Vnitřní předpisy fakulty – připomínky legislativní komise AS UK
   
 7. Zprávy vedení fakulty
   
 8. Zřízení Kardiologické kliniky
   
 9. Vyhlášení voleb do AS UK 2. LF pro období 2009–2011
   
 10. Stanovisko UK 1. LF k návrhu na změnu názvu fakulty
   
 11. Zástupci do výběrových řízení
   
 12. Kandidát do Rady vysokých škol
   
 13. Různé

 


 

1) Zahájení

 
Předseda AS, prof. MUDr. Richard Škába, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory, vedení fakulty s děkanem doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, Ph.D a mistryni světa v orientačním běhu MUDr. Brožkovou.

 

2) Vzpomínka na prof. RNDr. Helenu Tomášovou, CSc.

 
Prof. MUDr. Richard Škába, CSc., vzpomněl na paní profesorku, na její obětavou, dlouholetou práci ve volebních komisích AS. Všichni přítomni uctili její památku tichou vzpomínkou.

 

3) Volba skrutátorů a schválení programu

 

 
Skrutátory byli navrženi a schváleni senátoři: MUDr. Svatopluk Smutný
MUC Roman Mizera

Usnesení: Program zasedání byl schválen všemi 17 přítomnými členy AS.
Program zasedání byl schválen všemi přítomnými.

 

4) Kontrola zápisu ze zasedání AS dne 18. 6. 2008

 
Usnesení: Zápis ze zasedání 18. 6. 2008 byl schválen bez připomínek všemi 17 přítomnými členy AS.

 

5) Zpráva ze zasedání předsednictva AS ze dne 1. 10. 2008

 
Předsednictvo dne 1. 10. 2008 sestavilo program zasedání AS dne 8. 10. 2008.
 
Usnesení: Akademický senát vzal zprávu na vědomí tichým souhlasem.

 

6) Vnitřní předpisy fakulty – připomínky legislativní komise AS UK

 
Na základě doporučení legislativní komise AS UK byly předloženy doplňující změny ve dvou depurovaných vnitřních předpisech naší fakulty, které byly na červnové schůzi (18. 6. 2008) našeho AS schváleny s ostatními předpisy jako celek nových vnitřních předpisů fakulty a postoupeny AS UK k dalšímu řízení.
Jedná se o změny v čl. 6 odst. 2, čl. 23 odst. 2, odst. 5, čl. 30 odst. 5, čl. 45 odst. 3 Statutu fakulty a změnu ve čl. 3 odst. 4 Jednacího řádu vědecké rady fakulty.
 
Usnesení: Akademický senát UK 2. LF schválil změny ve Statutu UK 2. LF doporučené legislativní komisí AS UK.
Hlasování: 17 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování
 
Usnesení: Akademický senát UK 2. LF schválil změny v Jednacím řádu vědecké rady UK 2. LF navržené legislativní komisí UK.
Hlasování: 17 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování
 
Usnesení k bodu 6: AS UK 2. LF schválil předložené změny ve Statutu fakulty a Jednacím řádu vědecké rady fakulty a postupuje je k dalšímu řízení AS UK.
Hlasování: 17 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování

 

7) Zprávy vedení fakulty

 
Děkan fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., blahopřál přítomné mistryni světa v orientačním běhu – klasická trať – MUDr. Janě Brožkové DSPB studentce (Klinika dětské neurologie) k získanému titulu, poděkoval jí za významnou prezentaci dobrého jména fakulty a k poděkování připojil finanční odměnu.
 
Dále děkan informoval AS o následujících událostech:
Změna v kolegiu děkana: za Mgr. Magdalenu Lepšíkovou nastoupil doc. PaedDr. Pavel Kolář. Svou činnost v kolegiu ukončil prof. MUDr. Jan Herget, DrSc.
Zvýšení tarifních platů: úprava tarifů a úvazků při získání grantových prostředků v závislosti na zákoníku práce
Návštěva děkana z Northwestern University: dne 2. 9. 2008 proběhla návštěva, týkající se výměnných pobytů
Ankety: vyhodnocení ankety, poznámka z řad pedagogické komory o umožnění zpřístupnění informací i ostatním vyučujícím
 
Proděkan doc. MUDr. Petr Zoban, CSc., informoval o přijímacích řízeních a počtu přijatých studentů na naši fakultu
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené zprávy a vzal je na vědomí.

 

8) Zřízení Kardiologické kliniky

 
Doc. MUDr. Jan Leffler, CSc., požádal AS o schválení zřízení Kardiologické kliniky.
Rozdáno 17 hlasovacích lístku, všechny platné.

Hlasování: pro: 17
  proti: 0
  zdržel se: 0

Usnesení: Akademický senát schválil zřízení Kardiologické kliniky.

 

9) Vyhlášení voleb do AS UK 2. LF pro období 2009–2011

 
Prof. MUDr. Richard Škába a MUC Ondřej Suchánek předložili za předsednictvo AS návrhy na členy volebních komisí pro připravované volby do AS UK 2. LF pro období 2009–2011.
Pedagogická volební komise:

prof. MUDr. Petr GOETZ, CSc. – Ústav biologie a lékařské genetiky
MUDr. Dita SMÍŠKOVÁ – I. infekční klinika
Mgr. Petr BITNAR – Klinika rehabilitace

Studentská volební komise:

Kateřina VILHELMOVÁ – 3. ročník
Šimon CIPRO – 4. ročník
Dagmar CVAKOVÁ – 5. ročník

Termín konání voleb byl navržen: 1. kolo 12.–13. listopadu 2008
2. kolo 26.–27. listopadu 2008

 
Navržené komise i termíny voleb byly schváleny.
Hlasování: 16 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování
 
Usnesení: Akademický senát vyhlásil volby do AS UK 2. LF na období 1. 2. 2009 až 31. 1. 2011, schválil členy volebních komisí a termín konání voleb.

 

10) Stanovisko UK 1. LF k návrhu na změnu názvu fakulty

 
Předseda senátu informoval přítomné členy o stanovisku děkana UK 1. LF k návrhu na změnu názvu naší fakulty, které zaslal děkan UK 1. LF rektorovi UK.
 
Usnesení: Akademický senát vzal tuto informaci na vědomí.

 

11) Zástupci do výběrových řízení

 
Prof. MUDr. Richard Škába, CSc., informoval přítomné senátory o proběhlých výběrových řízeních a o zástupcích AS na těchto řízeních.
 
Usnesení: Akademický senát vzal tuto informaci na vědomí.

 

12) Kandidát do Rady vysokých škol

 
Bod byl přesunut na další zasedání AS.

 

13) Různé

 
J.M. panu rektorovi UK byly odeslány vyžádané připomínky za náš AS k diskusi o Bílé knize (prof. Eckschlager a prof. Škába).
 
Místopředseda AS MUC Ondřej Suchánek informoval o založení studentského spolku „MOTOLÁK“. Nově vzniklý studentský spolek převezme některé aktivity jako jsou pořádání plesu, motolská míle a další.
 

 • Další řádné zasedání akademického senátu se bude konat ve středu dne 19. 11. 2008 od 14.30 v malé levé posluchárně fakulty.

 

Zapsala: Gabriela Bartejsová
Kontroloval: doc. MUDr. Zdeněk Kabelka – tajemník AS
Schválil: prof. MUDr. Richard Škába, CSc. – předseda AS
Vydáno: 19. 11. 2008 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK