Zápis z 15. zasedání AS UK 2. LF ze dne 20. 10. 2010

Datum konání: 
20. 10. 2010

Zápis z 15. zasedání akademického senátu UK 2. lékařské fakulty
ze dne 20. 10. 2010

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 16. 6. 2010
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 13. 10. 2010
   
 5. Zprávy vedení fakulty
   
 6. Schválení Doplnění přijímacího řízení
   
 7. Zástupci na výběrová řízení
   
 8. Příprava voleb do akademického senátu UK a do akademického senátu 2. lékařské fakulty
   
 9. Setkání zástupců lékařských fakult dne 4.–5. 11. 2010
   
 10. Různé

 


 

1) Zahájení

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty s děkanem doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, Ph.D.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 

Skrutátory byli navrženi: doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
Radovan Hudák
 
Usnesení: Program zasedání byl schválen.

 

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 16. 6. 2010

 
Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 13. 10. 2010

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval přítomné o schůzce předsednictva. Na této schůzce předsednictvo sestavilo pozvánku na dnešní zasedání.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy předsednictva senátu a vzal je na vědomí.

 

5) Zprávy vedení fakulty

 
Děkan fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., informoval přítomné členy o následujících bodech:

 • setkání lékařských fakult
 • převedení zisku do fondu odměn
   
Hlasování: pro: 22
  proti: 0
  zdržel se: 0

Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené zprávy a vzal je na vědomí. Souhlasí s převedením zisku do fondu odměn fakulty.

 

6) Schválení Doplnění přijímacího řízení

 
Prof. MUDr. Roman Kodet, CSc., předložil členům AS Doplnění přijímacího řízení, hlasování proběhlo e-mailem.

Hlasování: pro: 14
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené informace a vzal je na vědomí.

 

7) Zástupci na výběrová řízení

 
Výběrového řízení dne 24. 11. 2010 (středa) na akademického pracovníka Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství od 13.00 se zúčastní:

doc. MUDr. Jiří HOCH, CSc.

 

8) Příprava voleb do akademického senátu UK a do akademického senátu 2. lékařské fakulty

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval přítomné členy AS o tom, že koncem roku 2010 proběhne na fakultě volba členů do akademického senátu UK a do akademického senátu UK 2. lékařské fakulty. Dne 20. října 2010 akademický senát UK 2. lékařské fakulty vyhlásil volby a navrhl terminy pro 1. a 2. kolo voleb.
 

 
Vyhlášení voleb: 20. října 2010
Návrhové kolo voleb (1. kolo): 29.–30. listopadu 2010
Volby (2. kolo): 13.–14. prosince 2010

 
Členy volební komise byli navrženi:
Pedagogická komora

prof. MUDr. Petr GOETZ, CSc.
Mgr. Petr BITNAR
MUDr. Dita SMÍŠKOVÁ
 
Studentská komora
Kryštof KRÁSA
Libor JELÍNEK
Pavol ONDERČÍN

Hlasování: pro: 22
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Dále se členové senátu dohodli na počtu a rozložení studentských komor:
 

 
1. komora: studenti 1. a 2. ročníku všeobecného lékařství
2. komora: studenti 3. ročníku všeobecného lékařství
3. komora: studenti 4. ročníku všeobecného lékařství
4. komora: studenti 5. a 6. ročníku všeobecného lékařství
5. komora: zahraniční studenti všeobecného lékařství
6. komora: studenti magisterských a bakalářských studijních programů
7. komora: doktorandi 1. až 3. ročník
8. komora: doktorandi 4. až 8. ročník
Hlasování: pro: 22
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Dále se projednávalo rozložení počtu členů obou komor – tento bod byl přesunut na příští zasedání.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávu a vyjádřil svůj souhlas s členy volební komise a rozložením studentských komunit. Akademický senát vyhlásil volby do AS UK 2. LF na následující termíny:
1. kolo: 29.–30. 11. 2010
2. kolo: 13.–14. 12. 2010

 

 

9) Setkání zástupců lékařských fakult dne 4.–5. 11. 2010

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval přítomné členy AS o setkání členů jednotlivých akademických senátů. Se členy probral vhodné téma k diskusi.

 

10) Různé

 

 • Další řádné zasedání akademického senátu se bude konat ve středu dne 8. 11. 2010 od 14.30 v knihovně Neurologické kliniky dospělých, 2. patro, uzel D.

 

Zapsala: Gabriela Bartejsová
Zpracoval: doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D. – tajemník AS
Vidi: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. – předseda AS
Vydáno: 10. 11. 2010 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK