Zápis z 15. zasedání AS 2. LF UK ze dne 17. 10. 2012

Datum konání: 
17. 10. 2012

Zápis z 15. zasedání akademického senátu 2. lékařské fakulty UK
ze dne 17. 10. 2012

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 20. 6. 2012
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 10. 10. 2012
   
 5. Zprávy vedení fakulty
   
 6. Volby do AS UK 2. LF
   
 7. Úprava podmínek pro Přijímací řízení na akademický rok 2013/2014
   
 8. Různé

 


 

1) Zahájení

 
Místopředseda AS 2. LF Štěpán Čapek přivítal na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty s panem děkanem doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, Ph.D.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 

Skrutátory byli navrženi: MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D.
Dana Humlová
 
Usnesení: Program byl schválen bez připomínek.

 

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 20. 6. 2012

 
Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 10. 10. 2012

 
Štěpán Čapek informoval přítomné o sestavení pozvánky na dnešní zasedání.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy předsednictva senátu a vzal je na vědomí.

 

5) Zprávy vedení fakulty

 
Děkan fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., informoval přítomné členy AS:

 • průběh přijímacího řízení
 • porovnání ukončení studia za období 2010/2011 a 2011/2012
 • výsledek disciplinární komise – podmínečné vyloučení 6 studentů
 • statistika návštěv studentů v jídelně FN Motol
 • úprava klubu „U Vojáka“ – nová pravidla
 • koncert fakulty – 29. 11. 2012

 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy vedení fakulty a vzal je na vědomí.

 

6) Volby do AS UK 2. LF

 
Dne 22. 10. 2012 jsou na 2. lékařské fakultě vyhlášeny volby do akademického senátu 2. LF. Návrhové kolo bude probíhat v období 1.–8. 11. 2012. Volby poté proběhnou ve dnech 26.–27. 11. 2012.
 
Akademický senát určil počet komunit do studentské komory:

1. komunita – 1. a 2. ročník Všeobecného lékařství
2. komunita – 3. ročník Všeobecného lékařství
3. komunita – 4. ročník Všeobecného lékařství
4. komunita – 5. a 6. ročník Všeobecného lékařství
5. komunita – studenti oborů Fyzioterapie, Všeobecné sestry, Zdravotní laborant
6. komunita – doktorandi 1.–3. ročník
7. komunita – doktorandi 4. a vyšší ročníky
8. komunita – zahraniční studenti Všeobecného lékařství

 
Usnesení: Akademický senát vyhlásil volby do AS 2. LF a stanovil komunity do studentské komory.

 

7) Úprava podmínek pro Přijímací řízení na akademický rok 2013/2014

 
Děkan fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., předložil členům akademického senátu návrh proděkana pro studium teoretických a preklinických oborů prof. MUDr. Romana Kodeta, CSc., na úpravu podmínek pro Přijímací řízení na akademický rok 2013/2014. Úprava se týká počtu přijatých studentů.

Hlasování: pro: 13
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: Akademický senát schválil úpravu podmínek pro Přijímací řízení na akademický rok 2013/2014.

 

8) Různé

 

 • Setkání všech fakult ve dnech 15.–16. 11 2012 v Olomouci – případné podněty zaslat do 31. 10. 2012 prof. MUDr. Vladimíru Komárkovi, CSc.
   
 • Další řádné zasedání akademického senátu se bude konat ve středu dne 21. 11. 2012 od 14.30 v knihovně Neurologické kliniky dospělých, 2. patro, uzel D.

 

Zapsala: Gabriela Bartejsová
Zpracoval: doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D. – tajemník AS
Vidi: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. – předseda AS
Vydáno: 21. 11. 2012 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK