Zápis z 13. zasedání AS UK 2. LF ze dne 9. 5. 2012

Datum konání: 
9. 5. 2012

Zápis z 13. zasedání akademického senátu UK 2. lékařské fakulty
ze dne 9. 5. 2012

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 18. 4. 2012
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 2. 5. 2012
   
 5. Zprávy vedení fakulty
   
 6. Zpráva o výsledku hospodaření fakulty za rok 2011
   
 7. Rozpočet fakulty na rok 2012
   
 8. PRVOUK – financování, hospodaření a kompetence koordinátora
   
 9. Doplnění Pravidel pro organizaci studia
   
 10. Volební a jednací řád akademického senátu UK 2. LF
   
 11. Různé

 


 

1) Zahájení

 
Předseda AS 2. LF prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty s panem děkanem doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, Ph.D.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 

Skrutátory byli navrženi: MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D.
Dana Humlová
 
Usnesení: Program byl schválen bez připomínek.

 

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 18. 4. 2012

 
Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 2. 5. 2012

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval přítomné o sestavení pozvánky na dnešní zasedání.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy předsednictva senátu a vzal je na vědomí.

 

5) Zprávy vedení fakulty

 
Děkan fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., informoval přítomné členy AS o tradičním jarním koncertu, který proběhne dne 22. 5. 2012 od 19.30 v Karolinu.
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy vedení fakulty a vzal je na vědomí.

 

6) Zpráva o výsledku hospodaření fakulty za rok 2011

 
Paní tajemnice Ing. Eva Kuželová předložila přítomným členům senátu výsledek hospodaření fakulty za rok 2011. Ekonomická komise doporučila Zprávu o výsledku hospodaření fakulty za rok 2011 schválit.

Hlasování: pro: 16
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: Akademický senát schválil Zprávu o výsledku hospodaření fakulty za rok 2011.

 

7) Rozpočet fakulty na rok 2012

 
Paní tajemnice Ing. Eva Kuželová předložila přítomným členům senátu Rozpočet fakulty na rok 2012. Ekonomická komise doporučila Rozpočet fakulty na rok 2012 schválit.

Hlasování: pro: 16
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: Akademický senát schválil Rozpočet fakulty na rok 2012.

 

8) PRVOUK – financování, hospodaření a kompetence koordinátora

 
Děkan fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., informoval přítomné členy AS o rozpočtu jednotlivých projektů PRVOUK.

Hlasování: pro: 16
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: Akademický senát schválil pravidla pro financování projektu PRVOUK.

 

9) Doplnění Pravidel pro organizaci studia

 
Paní tajemnice Ing. Eva Kuželová předložila přítomným členům senátu doplnění Pravidel pro organizaci studia.

Hlasování: pro: 16
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: Akademický senát schválil Pravidla pro organizaci studia.

 

10) Volební a jednací řád akademického senátu UK 2. LF

 
Děkan fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., předložil členům AS návrh na změny ve volebním a jednacím řádu akademického senátu UK 2. LF.

Hlasování: pro: 16
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: Akademický senát schválil změnu ve Volebním a jednacím řádu akademického senátu UK 2. LF – Část I, Čl. 5 – Hlasování.
 
Část IV, Čl. 14 – Volební řád pro volbu kandidáta na děkana

Hlasování: pro: 15
  proti: 1
  zdržel se: 0

 
Usnesení: Akademický senát neschválil změnu ve Volebním a jednacím řádu akademického senátu UK 2. LF – Část IV, Čl. 14 – Volební řád pro volbu kandidáta na děkana.
 
Celkové hlasování o změnách ve Volebním a jednacím řádu akademického senátu UK 2. LF

Hlasování: pro: 16
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: Akademický senát schválil změny ve Volebním a jednacím řádu akademického senátu UK 2. LF.

 

11) Různé

 
Zrušení zasedání dne 16. 5. 2012

Hlasování: pro: 16
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: Akademický senát zrušil zasedání dne 16. 5. 2012.

 • Další řádné zasedání akademického senátu se bude konat ve středu dne 20. 6. 2012 od 14.30 v knihovně Neurologické kliniky dospělých, 2. patro, uzel D.

 

Zapsala: Gabriela Bartejsová
Zpracoval: doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D. – tajemník AS
Vidi: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. – předseda AS
Vydáno: 20. 6. 2012 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK