Zápis z 13. zasedání AS UK 2. LF ze dne 22. 5. 2008

Datum konání: 
22. 5. 2008

Zápis z 13. zasedání akademického senátu UK 2. lékařské fakulty
ze dne 22. 5. 2008

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání AS dne 16. 4. 2008
   
 4. Zpráva ze zasedání předsednictva AS ze dne 12. 5. 2008
   
 5. Zástupci do výběrových řízení
   
 6. Erasmus a zahraniční styky fakulty
   
 7. Zprávy vedení fakulty
   
 8. Zpráva ze schůzky kolegia děkana a kolegia rektora dne 15. 4. 2008
   
 9. Informace o studiu a přijímacím řízení
   
 10. Studentská iniciativa „STOP UN bez univerzit“
   
 11. Různé

 


 

1) Zahájení

 
Předseda AS, prof. MUDr. Richard Škába, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty s děkanem doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, Ph.D.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 
Skrutátoři nebyli voleni.
Program zasedání byl schválen všemi přítomnými.

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání AS dne 16. 4. 2008

 
Zápis ze zasedání 16. 4. 2008 byl schválen bez připomínek všemi hlasy.

 

4) Zpráva ze zasedání předsednictva AS ze dne 12. 5. 2008

 
Předsednictvo se sešlo dne 12. 5. 2008. Na programu bylo sestavení programu zasedání AS dne 22. 5. 2008.
AS vzal zprávu na vědomí tichým souhlasem.

 

5) Zástupci do výběrových řízení

 
Zástupci AS do výběrových řízení:
 
akademický pracovník pro Ústav lékařské mikrobiologie UK 2. LF a FN Motol – 18. 6. 2008 (středa) od 13.30

prof. MUDr. Richard ŠKÁBA, CSc.
 

akademický pracovník pro Kliniku anesteziologie a resuscitace UK 2. LF a FN Motol – 18. 6. 2008 (středa) od 14.00

prof. MUDr. Richard ŠKÁBA, CSc.
 

2 akademičtí pracovníci pro Ústav jazyků UK 2. LF – 23. 6. 2008 (pondělí) od 12.00

MUDr. Svatopluk SMUTNÝ
 

akademický pracovník pro Kliniku dětské neurologie UK 2. LF a FN Motol – 23. 6. 2008 (pondělí) od 13.30

MUDr. Svatopluk SMUTNÝ

 

6) Erasmus a zahraniční styky fakulty

 
Proděkan pro studium doc. MUDr. Petr Zoban, CSc., informoval přítomné senátory o průběhu pracovní skupiny. Přednesl jednotlivé body, na kterých se členové dohodli. Průběh jednání pracovní skupiny bude vystaven na webových stránkách.
 
Usnesení: AS vyslechl zprávu pracovní skupiny a vyjádřil s ní svůj souhlas.

Hlasování: pro: 21
  proti: 0
  zdržel se: 0

 

7) Zprávy vedení fakulty

 
Děkan fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., informoval AS o následujících událostech:
 
Jarní koncert fakulty: jarní koncert fakulty se bude konat dne 29. 5. 2008 od 19.30 v prostorách Karolina
Vědecká konference: poděkování všem zúčastněným
Zahraniční studenti: zahraniční studenti si ustanovili skupinu, která by měla s vedením fakulty projednat některé problematické body
Sestry do FN Motol: studenti se mohou přihlásit jako sestry (bratři), tato praxe jim bude započtena jako sesterská stáž
Přijímačky: proděkan pro studium prof. MUDr. Martin Vízek, CSc., seznámil přítomné senátory s počty přihlášených studentů v jednotlivých oborech
Akreditace: proděkan pro studium prof. MUDr. Martin Vízek, CSc., požádal senát o vyjádření k „Žádostí o akreditaci čtyřletých studijních oborů“
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené zprávy a vzal je na vědomí.

Hlasování: pro: 21
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: AS vyjádřil svůj souhlas s podáním Žádosti o akreditaci čtyřletých studijních oborů.

Hlasování: pro: 21
  proti: 0
  zdržel se: 0

 

8) Zpráva ze schůzky kolegia děkana a kolegia rektora dne 15. 4. 2008

 
Děkan fakulty informoval členy akademického senátu fakulty o návštěvě kolegia rektora na naší fakultě.
Členové kolegia rektora si prohlédli prostory fakulty a byli informování, kde se nacházejí nové prostory knihovny.
Dále se probírala problematika DSPB, výstavba na Plzeňské. Celkově kolegium rektora neshledalo nic, co by se dalo fakultě vytknout.
 
Usnesení: AS vyslechl zprávu o schůzce kolegia děkana s kolegiem rektora dne 15. 4. 2008 a vzal ji na vědomí.

Hlasování: pro: 21
  proti: 0
  zdržel se: 0

 

9) Přijímací řízení

 
Prof. MUDr. Martin Vízek, CSc., požádal členy senátu o schválení „Informace o studiu a přijímacím řízení“.
 
Usnesení: AS předloženou informaci vyslechl a schválil.

Hlasování: pro: 21
  proti: 0
  zdržel se: 0

 

10) STOP UN bez univerzit

 
Člen studentské komory AS MUC. Ondřej Suchánek informoval přítomné členy o činnosti koordinačního výboru této iniciativy a o jednotlivých akcích.
 
Usnesení: AS vyjádřil podporu studentské iniciativě STOP UN bez univerzit.

Hlasování: pro: 19
  proti: 2
  zdržel se: 0

 

11) Různé

 
První zasedání AS v novém školním roce 2008/09 se bude konat již 8. 10. 2008, protože 15. 10. 2008 bude děkanský den.
 

 • Další řádné zasedání akademického senátu se bude konat ve středu dne 18. 6. 2008 od 14.30 v malé levé posluchárně fakulty.

 

Zapsala: Gabriela Bartejsová
Zpracoval: doc. MUDr. Zdeněk Kabelka – tajemník AS
Vidi: prof. MUDr. Richard Škába, CSc. – předseda AS
Vydáno: 18. 6. 2008 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK