Zápis z 13. zasedání AS UK 2. LF ze dne 19. 5. 2010

Datum konání: 
19. 5. 2010

Zápis z 13. zasedání akademického senátu UK 2. lékařské fakulty
ze dne 19. 5. 2010

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 21. 4. 2010
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 12. 5. 2010
   
 5. Zprávy vedení fakulty
   
 6. Vyjádření k akreditaci Ostravské univerzity v Ostravě
   
 7. Zrušení Ústavu lékařské informatiky
   
 8. Rozpočet fakulty pro rok 2010
   
 9. Problematika Ph.D. studia
   
 10. Problematika absolventů – internetové diskusní fórum
   
 11. Kritéria výběru studentů na stáže – ERASMUS, IFMSA, Kings College
   
 12. Zástupci AS na výběrová řízení
   
 13. Různé

 


 

1) Zahájení

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty s děkanem doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, Ph.D.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 

Skrutátory byli navrženi: doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D.
Radovan Hudák
 
Usnesení: Program zasedání byl pozměněn, do programu byl zařazen jeden bod – Vyjádření k akreditaci Ostravské univerzity v Ostravě.

 

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 21. 4. 2010

 
Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 12. 5. 2010

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval přítomné o schůzce předsednictva. Na této schůzce předsednictvo sestavilo pozvánku na dnešní zasedání.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy předsednictva senátu a vzal je na vědomí.

 

5) Zprávy vedení fakulty

 
Děkan fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., informoval přítomné členy o následujících bodech:

 • rozpočet fakulty – jeho jednotlivé složky a výše
 • rozčlenění prostředků a nastavení podmínek v čerpání sociálního fondu
 • změna ve výuce při zrušení Ústavu lékařské informatiky
 • opatření děkana – vystavování podkladů pro studium – platnost opatření trvá
 • specializační vzdělávání – jednání MZ s Univerzitami – organizační zajištění
 • ERASMUS – prostředky pro letošní rok by 2. LF měly být poskytnuty v plné výši
 • Plzeňská – dokončovací práce, do užívání by měla být připravena pro akademický rok 2010/2011
   

Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené zprávy a vzal je na vědomí. K bodu zrušení Ústavu lékařské informatiky se AS vrátí ještě na příštím zasedání, Pedagogická komise byla pověřena zpracováním podkladů k další diskusi.

 

6) Vyjádření k akreditaci Ostravské univerzity v Ostravě

 
Členové AS 2. LF odsouhlasili prohlášení následujícího znění:
 
Akademický senát 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze je vážně znepokojen rezignací špičkových odborníků Stálé pracovní skupiny Lékařství Akreditační komise České republiky v souvislosti s udělením akreditace magisterskému studijnímu programu Všeobecné lékařství Ostravské univerzitě v Ostravě Akreditační komisí ČR. AS UK 2. LF v Praze se domnívá, že fakta uvedená v rezignačním dopise dovolují v tomto případě pochybovat o plné objektivitě akreditačního procesu a mohou být důvodem ztráty důvěry v odbornost, nestrannost a nezávislost AK ČR.

Hlasování: pro: 15
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: Akademický senát souhlasí s navrhovaným zněním.

 

7) Zrušení Ústavu lékařské informatiky

 
Tento bod byl přeložen na příští zasedání AS dne 16. 6. 2010.
Pedagogická komise AS připraví podklady k další diskusi.

 

8) Rozpočet fakulty pro rok 2010

 
Paní tajemnice Ing. Eva Kuželová předložila členům senátu rozpočet fakulty pro rok 2010.
Ekonomická komise AS doporučila rozpočet ke schválení.

Hlasování: pro: 14
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: Akademický senát souhlasí s navrhovaným rozpočtem fakulty pro rok 2010.

 

9) Problematika Ph.D. studia

 
Proděkan pro vědu a výzkum, zahraniční styky a doktorské studium prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D., promluvil o problematice Ph.D. studia, proč se přihlásit, o důležitosti výběru školitele, o podmínkách přijetí i ukončení, o programu MD-PhD (společném programu s Fakultní nemocnicí v Motole) a zodpověděl dotazy členů AS.

 

10) Problematika absolventů – internetové diskusní fórum

 
Člen kolegia děkana MUDr. Michal Pelíšek promítl prezentaci o aktivitách některých českých ale i zahraničních fakult ohledně absolventů. Na webových stránkách 2. LF by mohla vzniknout platforma zaměřená na absolventy, mohla by obsahovat například nabídku míst pro absolventy případně ankety a podobně.
 
Ondřej Suchánek seznámil přítomné členy s výsledkem rozeslaných dotazníků studentům 6. ročníku naší fakulty. Oslovení by komunikaci i po absolvování fakulty uvítali.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené zprávy a vzal je na vědomí.

 

11) Kritéria výběru studentů na stáže

 
Členové studentské komory představili AS kritéria výběrů jednotlivých programů – ERASMUS, IFMSA, Kings College – o jednotlivých cílech těchto programů a na koho by měl být který program zaměřen.
 
Usnesení: Po bohaté diskusi bylo rozhodnuto, že se otázkou kriterií výběru na jednotlivé stáže bude akademický senát zabývat i na příštím zasedání. Členové studentské komory AS připraví na příští zasedání podklady, ze kterých bude patrné, kolik procent stáží zůstává neobsazeno a kolik studentů cestuje v průběhu studia na více stáží.

 

12) Zástupci AS na výběrová řízení

 
Výběrové řízení dne 9. 6. 2010 (středa) na vedoucího Ústavu neurověd UK 2. LF bylo zrušeno, byl stanoven nový termín na 23. 6. 2010 (středa) od 13.00 a tohoto výběrového řízení se zúčastní:

doc. MUDr. Jakub HORT, Ph.D.
 

Výběrového řízení dne 14. 6. 2010 (pondělí) na vedoucího Ústavu biofyziky UK 2. LF od 13 hod. se zúčastní:

doc. MUDr. Zdeněk KABELKA, Ph.D.
 

Výběrových řízení dne 16. 6. 2010 (středa) na:

 • vedoucí Ústavu epidemiologie UK 2. LF od 12.30
 • vedoucí Anatomického ústavu UK 2. LF od 13.00
 • vedoucí Farmakologického ústavu UK 2. LF od 13.30

se zúčastní:

doc. MUDr. Josef ZÁMEČNÍK, Ph.D.

 

13) Různé

 

 • Další řádné zasedání akademického senátu se bude konat ve středu dne 16. 6. 2010 od 14.30 v knihovně Neurologické kliniky dospělých, 2. patro, uzel D.

 

Zapsala: Gabriela Bartejsová
Zpracoval: doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D. – tajemník AS
Vidi: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. – předseda AS
Vydáno: 16. 6. 2010 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK