Zápis z 12. zasedání AS UK 2. LF ze dne 21. 4. 2010

Datum konání: 
21. 4. 2010

Zápis z 12. zasedání akademického senátu UK 2. lékařské fakulty
ze dne 21. 4. 2010

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 17. 3. 2010
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 13. 4. 2010
   
 5. Zprávy vedení fakulty
   
 6. Problematika Ph.D. studia
   
 7. Zástupci AS na výběrová řízení
   
 8. Různé

 


 

1) Zahájení

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty s děkanem doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, Ph.D.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 

Skrutátory byli navrženi: doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
Radovan Hudák
 
Usnesení: Program zasedání byl pozměněn, bod 6 – Problematika Ph.D. studia nahrazena Projednáním změn předložených RUK.

 

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 17. 3. 2010

 
Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 13. 4. 2010

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval přítomné o schůzce předsednictva. Na této schůzce předsednictvo sestavilo pozvánku na dnešní zasedání.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy předsednictva senátu a vzal je na vědomí.

 

5) Zprávy vedení fakulty

 
Děkan fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., informoval přítomné členy:

 • vznik nové lékařské fakulty v Ostravě
  (v této souvislosti upozornil prof. Hoch na to, že 2. LF by měla zkontrolovat, jestli někteří z našich profesorů nezajišťují akreditaci svých oborů i na jiné fakultě)
 • čerpání prostředku ze sociálního fondu
 • počet uchazečů o studium na naší fakultě
 • prostředky ze specifického výzkumu
 • opatření děkana – vystavování podkladů pro studium
  (opatření vyvolalo bohatou diskusi, jedním ze závěrů bylo doporučení, že podklady mohou být vystaveny i ve formě znesnadňující kopírování a neautorizované šíření (formát pdf, viditelný digitální vodoznak, ...); platnost opatření však trvá).
   

Proděkan pro studium teoretických a preklinických oborů prof. MUDr. Roman Kodet, CSc., informoval členy senátu o plánovaném víkendu pro zahraniční studenty. Víkend naplánoval Ústav jazyků. Pan profesor požádal členy Studentské komory o pomoc českých studentů. Na akcích pro zahraniční studenty se podílí i spolek Motolák.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené zprávy a vzal je na vědomí.

 

6) Projednání změn předložených RUK

 
Předseda akademického senátu prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., požádal přítomné členy o případné připomínky k přeloženým změnám:

Hlasování: pro: 17
  proti: 0
  zdržel se: 1

 
Usnesení: Akademický senát souhlasí s navrhovanými změnami.

 

7) Zástupci AS na výběrová řízení

 
Dne 4. 5. 2010 se výběrového řízení na přednostu Gynekologicko-porodnické kliniky UK 2. LF a FN Motol zúčastní:

doc. MUDr. Michal RYGL, Ph.D.
 

Dne 4. 5. 2010 se výběrového řízení na přednostku Dermatovenorologické kliniky UK 2. LF a FN Na Bulovce zúčastní:

doc. MUDr. Jan ZUNA, Ph.D.
 

Dne 4. 5. 2010 se výběrového řízení na přednostu Kliniky nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol zúčastní:

doc. MUDr. Jan ZUNA, Ph.D.
 

Dne 5. 5. 2010 se výběrového řízení na přednostu Ústavu lékařské mikrobiologie UK 2. LF a FN Motol zúčastní:

doc. MUDr. Jakub HORT, Ph.D.
 

Dne 5. 5. 2010 se výběrového řízení na přednostu Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol zúčastní:

doc. MUDr. Jakub HORT, Ph.D.
 

Dne 5. 5. 2010 se výběrového řízení na přednostu/ku Pneumologické kliniky UK 2. LF a FN Motol zúčastní:

doc. MUDr. Jakub HORT, Ph.D.
 

Dne 10. 5. 2010 se výběrového řízení na přednostu Ortopedické kliniky – Dětské a dospělé ortopedie a traumatologie UK 2. LF a FN Motol zúčastní:

doc. MUDr. Tomáš SEEMAN, Ph.D.
 

Dne 10. 5. 2010 se výběrového řízení na přednostu Dětské psychiatrické kliniky UK 2. LF a FN Motol zúčastní:

prof. MUDr. Vladimír KOMÁREK, CSc.
 

Dne 10. 5. 2010 se výběrového řízení na přednostu Interní kliniky UK 2. LF a FN Motol zúčastní:

MUDr. Otakar NYČ, Ph.D.

 

8) Různé

 
Specializační vzdělávání: od 1. 7. 2010 by měla být veškerá agenda spojená s touto problematikou převedena. Přechody studentů by měly být zajištěny.
 

 • Další řádné zasedání akademického senátu se bude konat ve středu dne 19. 5. 2010 od 14.30 v knihovně Neurologické kliniky dospělých, 2. patro, uzel D.

 

Zapsala: Gabriela Bartejsová
Zpracoval: doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D. – tajemník AS
Vidi: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. – předseda AS
Vydáno: 19. 5. 2010 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK