Zápis z 12. zasedání AS UK 2. LF ze dne 18. 4. 2012

Datum konání: 
18. 4. 2012

Zápis z 12. zasedání akademického senátu UK 2. lékařské fakulty
ze dne 18. 4. 2012

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 21. 3. 2012
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 11. 4. 2012
   
 5. Zprávy vedení fakulty
   
 6. Zpráva o výsledku hospodaření fakulty za rok 2011
   
 7. Doplnění Pravidel pro organizaci studia
   
 8. Volební a jednací řád akademického senátu UK 2. LF
   
 9. Zástupci AS na výběrová řízení
  • vedoucí Ústavu tělesné výchovy 2. a 3. LF UK v Praze – 14. 5. 2012 (pondělí) od 13 hod.
  • přednosta Neurologické kliniky UK 2. LF v Praze a FN Motol – 14. 5. 2012 (pondělí) od 14 hod.
 10. Různé
   

 


 

1) Zahájení

 
Předseda AS 2. LF prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty zastoupené paní tajemnicí Ing. Evou Kuželovu.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 

Skrutátory byli navrženi: MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D.
Dana Humlová
 
Usnesení: Program byl schválen bez připomínek.

 

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 21. 3. 2012

 
Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 11. 4. 2012

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval přítomné o sestavení pozvánky na dnešní zasedání.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy předsednictva senátu a vzal je na vědomí.

 

5) Zprávy vedení fakulty

 

 

6) Zpráva o výsledku hospodaření fakulty za rok 2011

 
Paní tajemnice Ing. Eva Kuželová předložila přítomným členům senátu výsledek hospodaření fakulty za rok 2011. Ekonomická komise doporučila Zprávu o výsledku hospodaření fakulty za rok 2011 schválit.
 
Usnesení: Přeloženo na příští zasedání.

 

7) Doplnění Pravidel pro organizaci studia

 
Paní tajemnice Ing. Eva Kuželová předložila přítomným členům senátu doplnění Pravidel pro organizaci studia.
 
Usnesení: Přeloženo na příští zasedání.

 

8) Volební a jednací řád akademického senátu UK 2. LF

 
Usnesení: Přeloženo na příští zasedání.

 

9) Zástupci AS na výběrová řízení

 
Vedoucí Ústavu tělesné výchovy 2. a 3. LF UK v Praze – 14. 5. 2012 (pondělí) od 13.00

prof. MUDr. Vladimír KOMÁREK, CSc.
 

Přednosta Neurologické kliniky UK 2. LF v Praze a FN Motol – 14. 5. 2012 (pondělí) od 14.00

prof. MUDr. Vladimír KOMÁREK, CSc.

 

10) Různé

 

 • Další řádné zasedání akademického senátu se bude konat ve středu dne 16. 5. 2012 od 14.30 v knihovně Neurologické kliniky dospělých, 2. patro, uzel D.

 

Zapsala: Gabriela Bartejsová
Vidi: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. – předseda AS
Vydáno: 9. 5. 2012 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK