Zápis z 11. zasedání AS UK 2. LF ze dne 21. 3. 2012

Datum konání: 
21. 3. 2012

Zápis z 11. zasedání akademického senátu UK 2. lékařské fakulty
ze dne 21. 3. 2012

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 15. 2. 2012
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 14. 3. 2012
   
 5. Zprávy vedení fakulty
   
 6. Volební a jednací řád akademického senátu UK 2. LF
   
 7. Stanovení poplatků spojených se studiem
   
 8. Zákon o zdravotních službách, Univerzitní nemocnice
   
 9. Pozvánka na seminář – Praxe hodnocení výuky studenty na fakultách UK
   
 10. Různé

 


 

1) Zahájení

 
Předseda AS 2. LF prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty s panem děkanem doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, Ph.D.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 

Skrutátory byli navrženi: MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D.
Markéta Cikrytová
 
Usnesení: Program byl schválen bez připomínek.

 

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 15. 2. 2012

 
Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 14. 3. 2012

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval přítomné o sestavení pozvánky na dnešní zasedání.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy předsednictva senátu a vzal je na vědomí.

 

5) Zprávy vedení fakulty

 
Děkan fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., informoval přítomné členy AS o následujících bodech:

 • poděkování za Ples mediků
 • rozpočet fakulty
 • rozdělení rozpočtu
   

Proděkan pro vědu a výzkum, zahraniční styky a doktorské studium prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D., informoval přítomné členy senátu o chystané Vědecké konferenci.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy vedení fakulty a vzal je na vědomí.

 

6) Volební a jednací řád akademického senátu UK 2. LF

 
Proběhla diskuse o připravovaných změnách. Protože ale senát nebyl v této problematice usnášeníschopný, byl tento bod přesunut na další zasedání

 

7) Stanovení poplatků spojených se studiem

 
Proděkanka pro studium klinických oborů doc. MUDr. Květa Bláhová, CSc., požádala AS o schválení Stanovení poplatků spojených se studiem.
 

Hlasování: pro: 13
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: Akademický senát schválil Stanovení poplatků spojených se studiem.

 

8) Zákon o zdravotních službách, Univerzitní nemocnice

 
Předseda AS 2. LF prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval členy akademického senátu o problematice § 111 Zákona o zdravotních službách, odstavec 3. Na toto téma proběhla diskuse.
 
Děkan fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., informoval přítomné členy o pokračujících přípravách na zřízení Univerzitních nemocnic.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy a vzal je na vědomí.

 

9) Pozvánka na seminář – Praxe hodnocení výuky studenty na fakultách UK

 
Předseda AS 2. LF prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval přítomné o semináři a požádal studentskou komoru o delegáta z řad studentů.

 

10) Různé

 
Proděkanka pro studium klinických oborů doc. MUDr. Květa Bláhová, CSc., informovala přítomné o změně v rozvrhu pro 5. a 6. ročník Všeobecného lékařství (neodkladná péče – z 6. do 5. ročníku, gynekologie a porodnictví – týden z 5. do 6. ročníku).
 
Předsednictvo senátu požádalo ostatní členy senátu, aby zaslali návrhy do Plánu aktivit akademického senátu UK 2. LF na další měsíce.
 

 • Další řádné zasedání akademického senátu se bude konat ve středu dne 18. 4. 2012 od 14.30 v knihovně Neurologické kliniky dospělých, 2. patro, uzel D.

 

Zapsala: Gabriela Bartejsová
Zpracoval: doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D. – tajemník AS
Vidi: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. – předseda AS
Vydáno: 18. 4. 2012 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK