Zápis z 11. zasedání AS UK 2. LF ze dne 17. 3. 2010

Datum konání: 
17. 3. 2010

Zápis z 11. zasedání akademického senátu UK 2. lékařské fakulty
ze dne 17. 3. 2010

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 17. 2. 2010
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 5. 3. 2010
   
 5. Setkání členů AS lékařských fakult ČR – informace
   
 6. Zprávy vedení fakulty
   
 7. Aktualizace dlouhodobého záměru UK 2. LF
   
 8. Revize anketních otázek
   
 9. Program ERASMUS A IFMSA
   
 10. Zástupce AS na výběrová řízení
   
 11. Různé

 


 

1) Zahájení

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty s děkanem doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, Ph.D.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 

Skrutátory byli navrženi: MUDr. Svatopluk Smutný
Radovan Hudák
 
Usnesení: Program zasedání byl pozměněn, bod 9 – Program ERASMUS a IFMSA byl přesunut před bod 8 – Revize anketních otázek.

 

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 17. 2. 2010

 
Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 5. 3. 2010

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval přítomné o schůzce předsednictva. Na této schůzce předsednictvo sestavilo pozvánku na dnešní zasedání.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy předsednictva senátu a vzal je na vědomí.

 

5) Setkání členů AS lékařských fakult ČR – informace

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval členy AS o průběhu setkání, o současném systému specializačního vzdělávání a dalších tématech toho setkání.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl informace a vzal je na vědomí.

 

6) Zprávy vedení fakulty

 
Děkan fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., informoval přítomné členy o průběhu plesu a poděkoval za hojnou účast i kvalitní přípravu spolku Motolák.
 
Stavba na Plzeňské pokračuje a probíhají potřebná jednání.
 
Pan děkan informoval o průběhu jednání na AS UK – o rozdělování peněžních prostředků na fakulty.
 
Paní tajemnice Ing. Eva Kuželová předložila členům senátu ke schválení Hospodářský výsledek fakulty za rok 2009.
 

Hlasování: pro: 18
  proti: 0
  zdržel se: 1

 
Usnesení: Akademický senát schválil Hospodářský výsledek fakulty za rok 2009.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené zprávy a vzal je na vědomí.

 

7) Aktualizace dlouhodobého záměru UK 2. LF

 
Proděkan pro rozvoj fakulty doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D., předložil přítomným členům AS ke schválení Dlouhodobý záměr UK 2. LF a Aktualizaci dlouhodobého záměru UK 2. LF pro rok 2010.
 
Dlouhodobý záměr UK 2. LF

Hlasování: pro: 19
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Aktualizace dlouhodobého záměru UK 2. LF pro rok 2010

Hlasování: pro: 19
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: Akademický senát souhlasí s navrhovaným Dlouhodobým záměrem UK 2. LF a Aktualizací dlouhodobého záměru UK 2. LF pro rok 2010.

 

8) Program ERASMUS A IFMSA

 
MUDr. Rudolf Černý, CSc., informoval přítomné členy o programu ERASMUS, o jeho aktivitách, přihlášených studentech a o nadcházejícím konkurzu.
 
Člen studentské komory Tomáš Hauer představil členům AS program IFMSA. Promluvil o jeho činnosti, jeho problematice a požádal přítomné vedoucí jednotlivých studijních oborů o spolupráci.
 
Byla diskutována mimo jiné kapacita fakultních pracovišť a pracovníků pro přijímání zahraničních studentů – za současného stavu počtu studentu a nerovnoměrného časového rozložení jejich pobytu v průběhu roku někdy je obtížné připravit všem plnohodnotnou stáž za dané kapacity. Pobyty je potřeba s pracovišti domlouvat s dostatečným předstihem.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené zprávy a vzal je na vědomí.

 

9) Revize anketních otázek

 
MUDr. Michal Pelíšek, člen KD, prezentoval členům senátu dosavadní zkušenosti, výsledky a další perspektivu studentského hodnocení výuky (studentské ankety). Připomněl, že v elektronické podobě funguje anketa od roku 2006. Na její podobě se podíleli kromě členů KD i zástupci senátu, osloveni byli i mimofakultní odborníci a inspirace se hledala na jiných fakultách UK a v zahraničí. V současné době je k dispozici 7 verzí dotazníků, které se liší spektrem otázek s ohledem na specifičnost posuzovaného předmětu. Každá anketa má 3 části. Pouze první část, která obsahuje 7 až 15 otázek na organizaci, formu a obsah výuky, má vliv na hodnocení výkonu pracoviště (její výsledky jsou kontinuálně k dispozici na www stránkách). Další dvě části (individuální hodnocení učitelů a slovní komentáře studentů k průběhu výuky) dokreslují hodnocení předmětu, na jejich základě se vyhlašují a oceňují učitelé roku, nemají však přímý vliv na hodnocení výkonu pracoviště. Slovní komentáře, kterých se každý rok sejde kolem 1000, a průběžné hodnocení pedagogů mohou přednostové sledovat během roku a případně na ně také reagovat. I na základě debaty v AS bude nadále ponechána možnost studentům psát slovní komentáře anonymně. Studenti jsou povinni anketu k absolvovanému předmětu vyplnit, mohou tak učinit až po vykonání zkoušky, případně mohou po udání důvodu v příslušné webové aplikaci vyplnění ankety odmítnout (takových studentů se každoročně najde kolem 15–20). Studenti, kteří anketu nevyplnili, budou emailem upozorněni děkanátem. Účast mediků v českém programu a fyzioterapeutů je u většiny předmětů vyšší než na ostatních fakultách a překračuje požadovaných 50 %. Dr. Pelíšek vyzval členy senátu, aby se na něj obrátili s případnými dalšími nápady na úpravu studentského hodnocení výuky.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené zprávy a vzal je na vědomí.
 

 

10) Zástupce AS na výběrová řízení

 
Výběrového řízení na akademického pracovníka pro Chirurgickou kliniku UK 2. LF a Fakultní nemocnice Motol se dne 31. 3. 2010 od 14.00 zúčastní za AS doc. MUDr. Michal Rygl, Ph.D.

 

11) Různé

 

 • Další řádné zasedání akademického senátu se bude konat ve středu dne 21. 4. 2010 od 14.30 v knihovně Neurologické kliniky dospělých, 2. patro, uzel D.

 

Zapsala: Gabriela Bartejsová
Zpracoval: doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D. – tajemník AS
Vidi: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. – předseda AS
Vydáno: 21. 4. 2010 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK