Zápis z 10. zasedání AS UK 2. LF ze dne 17. 2. 2010

Datum konání: 
17. 2. 2010

Zápis z 10. zasedání akademického senátu UK 2. lékařské fakulty
ze dne 17. 2. 2010

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 20. 1. 2010
   
 4. Volby předsednictva studentské komory
   
 5. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 5. 2. 2010
   
 6. Zprávy vedení fakulty
   
 7. Podmínky pro přijetí studentů z jiných lékařských fakult
   
 8. Stanovení poplatků spojených se studiem
   
 9. Setkání členů AS lékařských fakult ČR – 22. 2. 2010
   
 10. Různé

 


 

1) Zahájení

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty s děkanem doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, Ph.D.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 

Skrutátory byli navrženi: doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
Radovan Hudák
 
Usnesení: Program zasedání byl pozměněn, bod 9 – Volby předsednictva studentské komory byl přesunut za bod 3 – Kontrola zápisu ze zasedání dne 20. 2. 2010.

 

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 20. 1. 2010

 
Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek.

 

4) Volby předsednictva studentské komory

 
Členové studentské komory zvolili ze svého středu předsedu a místopředsedu:

předseda: Kryštof Krása 7 hlasů
místopředseda: Tomáš Hauer 7 hlasů

 
Akademický senát zvolil místopředsedu AS UK 2. LF:

Kryštof Krása 12 hlasů
Tomáš Hauer 2 hlasy

 
Nové složení předsednictva akademického senátu:
 
PŘEDSEDA akademického senátu UK 2. lékařské fakulty
prof. MUDr. Vladimír KOMÁREK, CSc.
 
MÍSTOPŘEDSEDA akademického senátu UK 2. lékařské fakulty
Kryštof KRÁSA
 
Předsednictvo pedagogické komory AS UK 2. LF

Předseda: doc. MUDr. Vladimír KOMÁREK, CSc.
Místopředseda: doc. MUDr. Jan ZUNA, Ph.D.

 
Předsednictvo studentské komory AS UK 2. LF

Předseda: Kryštof KRÁSA
Místopředseda: Tomáš HAUER

 

5) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 5. 2. 2010

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval přítomné o schůzce předsednictva. Na této schůzce předsednictvo sestavilo pozvánku na dnešní zasedání a plán aktivit AS (příloha).
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy předsednictva senátu a vzal je na vědomí.

 

6) Zprávy vedení fakulty

 
Děkan fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., informoval přítomné členy o článku v Hospodářských novinách o nejlepších lékařských fakultách – nejlépe z tohoto hodnocení vyšla 2. lékařská fakulta.
 
Na internetových stránkách fakulty probíhá přihlašování studentů ke zkouškám. Více informací je k dispozici na studijních aktualitách.
 
Paní tajemnice Ing. Eva Kuželová informovala přítomné členy AS o hospodaření fakulty za rok 2009.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené zprávy a vzal je na vědomí.

 

7) Podmínky pro přijetí studentů z jiných lékařských fakult

 
Proděkan pro studium teoretických a preklinických oborů prof. MUDr. Roman Kodet, CSc., předložil přítomným členům AS podmínky pro přijetí studentů z jiných lékařských fakult.
 

Hlasování: pro: 13
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: Akademický senát souhlasí s navrhovanými podmínkami pro přijetí.

 

8) Stanovení poplatků spojených se studiem

 
Proděkan pro studium teoretických a preklinických oborů prof. MUDr. Roman Kodet, CSc., předložil přítomným členům AS stanovení poplatků spojených se studiem.
 

Hlasování: pro: 13
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: Akademický senát souhlasí s navrhovanými podmínkami pro přijetí.

 

9) Setkání členů AS lékařských fakult ČR – 22. 2. 2010

 
Doc. MUDr. Petr Zoban, CSc., s Ondřejem Suchánkem informovali členy AS o připravované schůzce členů AS lékařských fakult ČR, která se bude konat 22. 2. 2010. Na setkání se bude projednávat specializační vzdělávání.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené zprávy a vzal je na vědomí.

 

10) Různé

 

 • Další řádné zasedání akademického senátu se bude konat ve středu dne 17. 3. 2010 od 14.30 v knihovně Neurologické kliniky dospělých, 2. patro, uzel D.

 

Zapsala: Gabriela Bartejsová
Zpracoval: doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D. – tajemník AS
Vidi: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. – předseda AS
Vydáno: 17. 3. 2010 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK