Zápis z 1. zasedání AS UK 2. LF ze dne 18. 2. 2009

Datum konání: 
18. 2. 2009

Zápis z 1. zasedání akademického senátu UK 2. lékařské fakulty
ze dne 18. 2. 2009

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Zprávy vedení fakulty
   
 4. Stanovení poplatků spojených se studiem
   
 5. Volba předsednictva akademického senátu UK 2. LF
   
 6. Doplnění legislativní, pedagogické a ekonomické komise
   
 7. Harmonogram zasedání AS
   
 8. Různé

 


 

1) Zahájení

 
Doc. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty s děkanem doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, Ph.D.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 

Skrutátory byli navrženi: doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
Ondřej Koudela
 
Usnesení: Program zasedání byl schválen bez připomínek.

 

 

3) Zprávy vedení fakulty

 
Děkan fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., informoval AS o následujících událostech:
 
Hodnocení fakulty v Lidových novinách: ve všech třech hodnoceních, která byla uvedena v Lidových novinách nejlépe dopadla 2. lékařská fakulta
Hospodářský výsledek: jako nezisková organizace má naše fakulta vyrovnané hospodaření
Změna názvu fakulty: děkan požádal členy AS, aby byla změna názvu fakulty zařazena na příští zasedání AS a aby se k této problematice členové senátu vyjádřili
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené zprávy a vzal je na vědomí.

 

4) Zpráva ze zasedání předsednictva AS ze dne 14. 1. 2009

 
Proděkan pro studium prof. MUDr. Marin Vízek, CSc., přednesl senátu svou žádost o schválení poplatků spojených se studiem.
 

Hlasování: pro: 18
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: Akademický senát schválil poplatky spojené se studiem.

 

5) Volba předsednictva akademického senátu UK 2. LF

 
Členové AS přistoupili k volbám předsedů a místopředsedů jednotlivých komor
 

Pedagogická komora:
předseda: doc. MUDr. Vladimír KOMÁREK, CSc.
místopředseda: doc. MUDr. Jan ZUNA, Ph.D.
 
Studentská komora:
předseda: Ondřej SUCHÁNEK
místopředseda: Kryštof KRÁSA
 

Následně byl volen předseda a místopředseda akademického senátu
 

Předseda: doc. MUDr. Vladimír KOMÁREK, CSc.
Místopředseda: Ondřej SUCHÁNEK

 

6) Doplnění legislativní, pedagogické a ekonomické komise

 
Legislativní komise

prof. MUDr. Richard Škába, CSc.
prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
Tomáš Hauer
Radovan Hudák
 

Pedagogická komise

doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D.
Roman Mizera
Ondřej Suchánek
 

Ekonomická komise

doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
MUDr. Svatopluk Smutný
Štěpán Čapek
Sergej Karpowicz

 

7) Harmonogram zasedání AS

 
Členové AS se dohodli na zasedání v jednotlivých měsících – viz příloha

 

8) Různé

 
Prof. MUDr. Richard Škába, CSc., popřál novému předsedovi a celému senátu mnoho úspěchů v jejich úředním období.

 • Další řádné zasedání akademického senátu se bude konat ve středu dne 18. 3. 2009 od 14.30 v knihovně Neurologické kliniky dospělých, 2. patro, uzel D.

 

Zapsala: Gabriela Bartejsová
Kontroloval a schválil: doc. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. – předseda AS
Vydáno: 18. 3. 2009 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK