Zápis z 1. zasedání AS UK 2. LF ze dne 16. 2. 2011

Datum konání: 
16. 2. 2011

Zápis z 1. zasedání akademického senátu UK 2. lékařské fakulty
ze dne 16. 2. 2011

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 19. 1. 2011
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 9. 2. 2011
   
 5. Zprávy vedení fakulty
   
 6. Volba předsednictva akademického senátu UK 2. LF
   
 7. Doplnění legislativní, pedagogické, ekonomické a disciplinární komise
   
 8. Harmonogram zasedání AS UK 2. LF
   
 9. Projednání návrhu dílčích změn Statutu UK
   
 10. Informace o usnesení hlavní volební komise UK
   
 11. Různé

 


 

1) Zahájení

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty zastoupené panem děkanem doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, Ph.D., a doc. MUDr. Petrem Marusičem, Ph.D.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 

Skrutátory byli navrženi: doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
Dana Humlová
 
Usnesení: Program zasedání byl schválen.

 

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 19. 1. 2011

 
Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 9. 2. 2011

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval přítomné o sestavení pozvánky na dnešní zasedání.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy předsednictva senátu a vzal je na vědomí.

 

5) Zprávy vedení fakulty

 
Děkan fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., přivítal nové členy AS a informoval je o následujících bodech:

 • stavba na Plzeňské
 • ples 2. LF – 26. 2. 2011 – na kterém bude vyhlášen i učitel roku
   

Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené zprávy a vzal je na vědomí.

 

6) Volba předsednictva akademického senátu UK 2. LF

 
Na svém zasedání si členové akademického senátu zvolili předsednictvo:
 

Předsednictvo pedagogické komory: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D.
 
Předsednictvo studentské komory: Štěpán Čapek
Tomáš Hauer
 

Z předsednictva pedagogické komory byl zvolen předseda AS UK 2. LF

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
 

Z předsednictva studentské komory byl zvolen místopředseda AS UK 2. LF

Štěpán Čapek

 

7) Doplnění legislativní, pedagogické, ekonomické a disciplinární komise

 
Členové AS UK 2. LF doplnili komise, pro další období budou komise pracovat ve složení:
 
Legislativní komise:
prof. MUDr. Richard ŠKÁBA, CSc.
prof. MUDr. Jiří HOCH, CSc.
Tomáš HAUER
Radovan HUDÁK
 
Pedagogická komise:
MUDr. Barbora FIŠÁRKOVÁ, Ph.D.
doc. MUDr. Josef ZÁMEČNÍK, Ph.D.
doc. MUDr. Jan ZUNA, Ph.D.
Štěpán ČAPEK
Pavel SVÍTIL
Petr ZŮNA
 
Ekonomická komise:
doc. MUDr. Jakub HORT, Ph.D.
doc. MUDr. Radan KEIL, Ph.D.
MUDr. Jana KOTAŠKOVÁ
MUDr. Tomáš NOVOTNÝ
 
Disciplinární komise:
prof. MUDr. Martin VÍZEK, CSc.
doc. MUDr. Vilma MAREŠOVÁ, CSc.
doc. MUDr. Josef ZÁMEČNÍK, Ph.D.
Tomáš HAUER
Radovan HUDÁK
Markéta SMRČKOVÁ

 

8) Harmonogram zasedání AS UK 2. LF

 
Harmonogram zasedání AS na rok 2011 je následující:
 

rok 2011
19. ledna od 14.30 Neurologická klinika dospělých
16. února od 14.30 Neurologická klinika dospělých
16. března od 14.30 Neurologická klinika dospělých
20. dubna od 14.30 Neurologická klinika dospělých
19. května od 14.30 Neurologická klinika dospělých
15. června od 14.30 Neurologická klinika dospělých
 
19. října od 14.30 Neurologická klinika dospělých
16. listopadu od 14.30 Neurologická klinika dospělých
21. prosince od 14.30 Neurologická klinika dospělých

 

 

9) Projednání návrhu dílčích změn Statutu UK

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., přednesl členům AS informace k projednání ohledně změn Statutu UK.
 

Hlasování: pro: 19
  proti: 0
  zdržel se: 1

 
Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené zprávy a souhlasí s navrhovanou úpravou Statutu UK.

 

10) Informace o usnesení hlavní volební komise UK

 
Hlavní volební komise UK informovala členy senátu, že do náhradníků za pedagogickou komoru byl ještě zahrnut doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D., a doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. Za studentskou komoru byl ještě zahrnut Vít Drochýtek – jmenovaní překročili 10% hranici odevzdaných hlasů.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené informace.

 

11) Různé

 
Pedagogická komise projedná a předloží vyjádření k žádosti MUDr. Šárky Cihelkové.
 
Na sekretariát AS UK 2. LF (paní Bartejsové) mohou zaslat členové AS UK 2. LF návrhy na koncepční témata, která by se měla projednávat na příštích zasedáních.
 

 • Další řádné zasedání akademického senátu se bude konat ve středu dne 16. 3. 2011 od 14.30 v knihovně Neurologické kliniky dospělých, 2. patro, uzel D.

 

Zapsala: Gabriela Bartejsová
Zpracoval: doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D. – tajemník AS
Vidi: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. – předseda AS
Vydáno: 16. 3. 2011 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK