Prezentace kandidátů do akademického senátu 2. lékařské fakulty UK a do Akademického senátu UK

Kandidáti mají možnost na webu 2. LF UK zveřejnit jeden příspěvek, své příspěvky posílejte na @email. Příspěvky nebudou procházet redakční ani pravopisnou kontrolou.

druhé kolo: 28.—30. listopad 2022


Prezentace kandidátů do akademického senátu 2. LF UK
Radim Bláha, Vratislav Blažek a MUDr. Miroslav Koblížek

Více informací na facebookové události „Míra, Radim, Vráťa – volby do AS

Předstátnicové praxe

rádi bychom otevřeli diskusi o možnosti absolvování (nebo alespoň částečném) předstátnicových praxí před započetím 6. ročníku, tedy zejména v létě po absolvování 5. ročníku. Díky tomu by bylo možné, aby si studenti mohli domluvit část předstátnicových praxí například i v zahraničí, nemuseli by chvátat z praxí rychle domů, aby se učili a státnicový blok a měli by tak více času na přípravu ke zkoušce.

Erasmus+

Chtěli bychom, aby komunikace ohledně formalit klinických programů Erasmus+ probíhala ve větší míře na úrovni fakultních koordinátorů programu. Ze strany studenta je obvykle důležité vyjádřit se pouze k preferovanému oddělení a datu stáže. Došlo by tedy k výraznému zjednodušení při řešení neměnných formalit na úrovni koordinátorů. Usnadní to práci nejen studentům, ale i koordinátorovi fakulty, protože studenti vyjíždějící poprvé do zahraničí směřují ke koordinátorovi velké množství dotazů, kterých by byly obě strany po zavedení tohoto modelu ušetřeni.

Fakultní Discord

Discord jako moderní platforma pro neformální komunikaci mezi studenty fakulty, jak mediky, tak studenty anglické paralelky, fyzio a sestrami. Momentálně existuje mnoho izolovaných FB skupin, které nepřejí komunikaci mezi ročníky a obory a studenti jsou tak zavření ve své fakultní bublině a nemohou sdílet svoje pocity a zkušenosti napříč.

Děkujeme za vaše hlasy u voleb!

Josef Bratršovský

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,

na základě Vámi projevené důvěry v první kole volby do Akademického senátu 2. LF UK jsem se rozhodl kandidaturu přijmout a ucházet se o Vaše hlasy i v kole druhém. Jmenuji se Josef Bratršovský, je mi 23 let a jsem studentem 4. ročníku všeobecného lékařství.

Jsem realista a vím, že z pozice akademického senátora nelze z mnoha příčin celou řadu problematických věcí změnit a některé dokonce vyžadují i řešení na úrovni mimouniverzitní. Nechci Vám sliboval vzdušné zámky a proto bych se v případě mého zvolení zaměřil na následující problematiku:

Zajištění důstojného prostředí pro studenty:
Studenti nejsou nároční, ale mají svoje základní potřeby, které by měly být naplněny. Ať už se jedná o funkční sociální zařízení, zajištění klidného a důstojného místa pro učení nebo odpočinek mezi výukovým bloky, či možnost důstojného občerstvení. Mnozí hleděli vstříc zlepšení této situace v souvislosti s dostavbou nové budovy na Plzeňské. Opak se zdá být zatím pravdou.

Paradoxně s dobudováním nových prostor došlo u části výuky k přesunu do méně kvalitních prostor v objektech ze sedmdesátých let, které se nacházejí u vstupu do areálů na Plzeňské. V letošním roce se mi poštěstilo navštívit nový kampus LF UK v Plzni. Připadal jsem si jako v jiném světě a v porovnání obou staveb považuji dostavbu na naší fakultě za promarněnou příležitost.

Rád bych se zasadil jednak o napravení chyb a nedostatků, které se v objektu nacházejí a také o poučení se z nich v případě v budoucnu realizovaných projektů.

Informovanost o dění v AS a ve vedení fakulty:
Nové vedení fakulty nastolilo velmi dobrý trend v komunikaci se studenty. Využívání sociálních sítí rozhodně zlidšťuje a přibližuje fakultu studentům. Myslím si, že podobným přívětivým způsobem by mohly být komunikovány i výstupy z fakultního akademického senátu, které zásadně ovlivňují fungování fakulty.

Důsledné vyžadování nastavených podmínek výuky:
V poslední době docházelo a dochází ke větším i menším změnám co se týče podmínek studia, které jsou platné v rámci celé fakulty. Bohužel implementace na různých pracovištích je rozdílná. Byl bych rád, aby se akademický senát stal tělesem, které by ve spolupráci s kolegiem děkana pomáhalo změny komunikovat a dohlížet na jejich zavedení na všech pracovištích. Považuji za absurdní, aby se svých práv, zakotvených ve výnosech děkana, museli studenti domáhat sami.

Dále bych se chtěl zasadil o udržení vyrovnaných rozpočtů fakulty, vstřícnost fakulty nejen ke studentům, ale i vyučujícím a ostatním zaměstnancům a udržování, propagaci a rozšíření projektu fakultní psychologické a ombudsmanské pomoci, která se zdá býti stále více potřebná.

Zkušenosti ze školních parlamentů a jednání na úrovni komunální politiky.

Schopnost najít kompromis a jednat s pokorou a slušností.

Otevřenost a ochotu komunikovat se všemi.

Velmi si vážím toho, že jste dočetli až sem a děkuji za všechny Vaše hlasy ve druhém kole voleb do AS 2. LF UK.

Josef Bratršovský

/v případě dotazů se na mě můžete obrátit přímo, či na mail @email/

Ondřej Ferra a Martin Khoder

Dobrý den,  blíží se druhé kolo voleb do Akademického senátu naší fakulty. Rozhodli jsme se letos opět kandidovat, rádi bychom Vám představili sebe a naše cíle v senátu:

Ondřej Ferra, 4. komunita

Martin Khoder, 3. komunita

Oba jsme již v senátu působili jedno volební období, během kterého jsme do diskuzí aktivně přinášeli studentská témata a hledali možnosti jejich prosazení. Podíleli jsme se na volbě nového děkana fakulty, schůzek kolem výstavby na Plzeňské, řešili jsme studentské problémy, které přineslo nové kurikulum. Ondra byl jako místopředseda pedagogické komise u nových pravidel absencí a zkoušení nebo na jednáních o novém sisu a anketách. Martin pracoval v ekonomické komisi, kde se podílel na jednáních s vedením fakulty ohledně připravovaných rozpočtů fakulty a jejich plnění. Máme dostatek elánu a odhodlání v této práci dále pokračovat. Naše fakulta prochází obdobím velkých změn, u kterých bychom měli jako zástupci studentů být a podílet se na nich. Zde jsou některá témata, na která bychom se chtěli zaměřit:

------------------------------------------------

Život v Žížale

 Nadále chceme řešit vybavení a alokaci prostor v Žížale tak, aby místnosti byly využívané, studenti měli prostory, kde si odpočinout, v tichu se učit i naobědvat. Ze Žížaly by neměla být jen kolekce učebních místností, ale měla by být i centrem fakultního života. Ať už se jedná o chybějící nábytek, studovny nebo budoucnost nového Doktora Vojáka, zbývá zde ještě hromada práce, kterou bychom rádi dotáhli do konce.

Zahraniční stáže

S novým děkanem, který si přeje, aby většina studentů měla zkušenost ze zahraničí, je nejlepší příležitost rozproudit debatu o tom, jak by měly být vylepšeny podmínky pro studenty, kteří chtějí vyjet na Erasmus. Ať jsou to transparentnější podmínky uznávání docházky na zahraničních klinikách, praxí v zahraničních nemocnicích či větší snaha zpřístupnit informace o získání podpory pro Erasmus co nejvíce studentům. V senátu jsme také diskutovali možnosti zapojení fakulty do programů VLSO, které by umožnily studentům stáže v USA. Stáže IFMSA by jistě měly mít ze strany fakulty plnou podporu, věříme že by bylo možné je uznat jako volitelné předměty.

Hodnocení výuky

 Kontinuální zvyšování kvality výuky není možné bez zpětné vazby od studentů. Bohužel, naše studentská anketa má mnoho problémů, ať už se jedná o nízkou návratnost, nepříjemné uživatelské prostředí, nebo složitou interpretaci výsledků ze strany pedagogů. Na půdě univerzity nyní vzniká nová platforma pro zpětnou vazbu, včetně mobilní aplikace, která by měla část těchto problémů komplexně řešit. Rádi bychom se dále podíleli na řešení tohoto problému ve spolupráci s pracovní skupinou univerzity a studijním proděkanem a přinesli do jednání praktický studentský pohled.

Těmto tématům a několika dalším bychom se chtěli během následujícího funkčního období věnovat. Nechceme Vám slibovat vzdušné zámky ani lanovku do Žížaly. Co Vám můžeme slíbit, je naše aktivní a poctivá práce, a důstojné zastoupení v senátu.

------------------------------------------------

Druhé kolo voleb probíhá od pondělí do středy (28-30.11.). Volby probíhají elektronicky, zaberou maximálně několik minut. Volit můžete až dva kandidáty ze své komunity, dále pak celkem až 12 kandidátů napříč komunitami. Pokud se rozhodnete některé ze svých hlasů svěřit nám, mockrát děkujeme.

Ondřej Ferra, 4. komunita

Martin Khoder, 3. komunita

Více informací najdete i tady: https://fb.me/e/2oI4zoA1g

Štěpán Chytrý 

Milí studenti, kamarádi,

v první řadě chci moc poděkovat za všechny hlasy, které jsem v prvním kole dostal. Moc si toho vážím! Do druhého kola kandiduji v trojkoalici s MUDr. Viktorem Veselým (8. komunita) a s Klaudií Angerovou (4. komunita). Pro mě, jako pro studenta druhého ročníku, je největším tématem, se kterým do voleb jdu, zázemí budovy na Plzeňské, komfort a příjemné studijní prostředí pro všechny studenty. V rámci mého působení v senátu bych se tedy rád zaměřil primárně na následující body.

1. Zútulnění fakultních prostor

Když už máme nové prostory, pojďme je využít naplno. A co si pod tím třeba představuji? Více klidných míst na příjemné sezení a učení (venku i vevnitř). Věšáky ve velké posluchárně. Lepší dodavatel do automatů v Žížale, rozšíření sortimentu o ovoce a zeleninu, kvalitní a dobrou kávu 😀

2. Doladění techniky na Plzeňské.  

Mnozí z nás si jistě všimli, že technika v nově otevřené budově má ještě svoje limity... Nehodil by se např. mikrofon do velké posluchárny v žížale? Nebo funkční eduroam? Chtěl bych pohlídat, aby se tyto technikálie dotáhly do konce. Zároveň se chci zasadit o nastavení jednotné platformy (ideálně Moodle 1 či 2) pro všechny ústavy a předměty, ať je vše přehledné a na jednom místě.

Tomáš Melichar

Jako prvák jsem ještě nenarazil na moc problémů, které bych považoval za důležité řešit. Proto bych alespoň usiloval o zvelebení prostor na Plzeňské, včetně pořízení sedacích vaků, květin pro lepší okysličení mozku při zkouškách a židlí pro leváky. :---)

Nejvíc bych ale chtěl podpořit téma zahraničních výjezdů, jak pracovních stáží, tak studijních pobytů. Protože zkušenost ze zahraničí je neocenitelná a posune jak studenta, tak jeho mateřskou fakultu. Sám jsem zažil jaký je problém s uznáváním předmětů z jiných českých VŠ a chápu, že  ne všem se chce prodlužovat studium kvůli zahraničnímu výjezdu. Proto bych se chtěl celkově věnovat této problematice.

Ema Povolná

Milí spolužáci,
nejprve díky vám všem, kteří jste mě svými hlasy poslali do další části voleb. Chtěla bych vás pozvat i ke druhému kolu a poprosit o další podporu.

V krátkosti vám představím některá z témat, která mě zajímají a kterým bych se v senátu případně chtěla věnovat.

Podpora studia v zahraničí. Ačkoliv už se nabízí studentům celá řada možností, jak vycestovat, je pořád co zlepšovat. Už jen proto, že třeba pobyt Erasmus+ často znamená prodloužení studia. Zjednodušit uznávání předmětů a stáží nebo rozšířit nabídku partnerských univerzit je myslím velkou výzvou.

Výuka jazyků. Myslím, že by se fakulta měla víc zaměřit na nabídku výuky cizích jazyků, zejména němčiny a francouzštiny. Jsou to jazyky důležité nejen pro studijní pobyty a stáže, ale i pro praxi budoucích lékařů. Spousta z nás si jejich výuku zajišťuje soukromě nebo na jiných fakultách, kde jsou ale míst značně omezená.

Příjemné a bezpečné prostředí na fakultě. Využít potenciál nově dostaveného kampusu, aby byl opravdu funkčním moderním prostorem pro studenty. Mít k dispozici místa, kam se zašít mezi přednáškami, studovnu nebo funkční internet. Nebojovat o klíče k posluchárnám pokaždé, když je akce mimo pravidelný rozvrh. Vědět, na koho se obrátit, když mám při studiu problém.

Přímočará a férová komunikace. Slušně a otevřeně komunikovat náhle vzniklé situace. Informovat o tom, co fakultou hýbe a čím se senát zabývá, aby pro studenty nebyl tajemnou, pomalu nadpřirozenou organizací, se kterou vlastně nemají moc společného.

A závěrem pár slov o mě. Jsem ve 4. ročníku, věnuji se hudbě - zpívám v Chorionu, hraji v univerzitním orchestru. Baví mě divadlo, výtvarné umění. Léto se nedovedu představit bez treků a hor. V létě jsem se vdala, takže jsem kromě báječného manžela získala i nové příjmení (dřív jsem byla Koupilová).

Díky, že jste dočetli až sem. Pokud vás moje vize zaujaly, hoďte hlas (E)mě!

 

MUDr. Viktor Veselý

Především bych Vám chtěl poděkovat za projevenou důvěru v prvním kole voleb. Velmi si toho vážím a věřím, že vaši důvěru nezklamu. Do druhého kola jsem se nakonec rozhodl kandidovat v trojkoalici s Klaudií Angerovou (4. komunita) a Štěpánem Chytrým (1. komunita), kterým věřím, že to s akademickým senátem myslí také vážně. Společnou grafiku však ještě vytváříme, proto bych rád zatím využil tohoto prostoru, abych Vám mohl říct, proč jsem se rozhodl (opět) kandidovat do našeho senátu.

1.  Chci, aby byly požadavky a přání studentů slyšet a zasadit se o jejich realizaci.

Někteří z vás si možná pamatují, že jsem s tímto bodem už do senátu kandidoval i před čtyřmi lety. Pro mě je ale tento bod jeden z hlavních důvodů, proč do senátu opět kandiduji. Senátor by dle mého názoru totiž měl být i hlasem studentů, které reprezentuje. Některé z přání studentů se již podařilo splnit (např. dostupný praktický lékař pro studenty), některá jsou stále v běhu (např. co nejplnohodnotnější náhrada za Dr. Vojáka na Plzeňské) a věřím, že jich ještě mnoho bude.

2.  Chci uplatnit nabyté zkušenosti a utvořit spojku mezi studenty a pedagogy

Chtěl bych zužitkovat svoje zkušenosti, které jsem získal nejen za poslední tři funkční období v AS 2LF, z toho poslední funkční období jako místopředseda AS a předtím 4 roky jako předseda sociální komise AS, ale také jako emeritní předseda Motoláku a nyní též jako postgraduální student, lékař ve FN Motol a pedagog, který má na starosti výuku Rehabilitace pro obor všeobecného lékařství na naší fakultě. Tento přechod z čistě studentské role i do té pedagogické mi dává nový pohled na věc, který jsem již nejednou zjistil, že může pomoci v komunikaci nejen s pedagogickou komorou AS, ale i s vedením fakulty.

3.  Chci reprezentovat všechny studenty na fakultě

Již za svého studia všeobecného lékařství jsem se snažil maximálně koordinovat naše snahy spolu se zástupci z anglické paralelky a z nelékařských oborů pak především se studenty fyzioterapie. Tyto snahy bych chtěl i nadále co nejvíce rozvíjet. Naše fakulta je totiž jen jedna a všichni ji chceme mít co nejlepší 😊


Prezentace kandidátů do Akademického senátu UK
prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

Členem akademickém senátu Univerzity Karlovy (AS UK) jsem od února 2020.

Pravidelně se účastním všech plenárních zasedání, vyjma října letošního roku, kdy jsem přednášel na Světovém kongresu dětské chirurgie v Praze.  Pracuju v Legislativní komisi senátu.

Svou práci v AS UK, kromě aktuálních témat a problematiky akademické samosprávy, zaměřuju na postavení lékařských fakult v rámci Univerzity a na podmínky doktorského studia v klinických medicínských oborech, zvláště v operačních..

O činnost AS UK pravidelně referuju, (do roku 2021 spolu s profesorem Kachlíkem) na zasedáních svého mateřského Akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Protože se stále mohu plně věnovat výuce i léčebně preventivní činnosti, chtěl bych v práci v AS UK, získám-li vaši důvěru, pokračovat.

Místo různých předvolebních slibů a plánů mohu říci, že svou práci v AS UK hodlám vykonávat dobře a s plným nasazením.

Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.

Vážené kolegyně, vážení kolegové!

V současné době jsem členem Akademického senátu UK a mimo běžnou agendu senátora se podílím aktivně na práci Komise pro vědu. Jak mnozí z vás vědí, mám zkušenosti s vědou a výzkumem z obou stran – jako bývalý člen vedení fakulty i jako vědec, řešitel grantů a autor publikací. Komise se začala zabývat hodnocením vědecké práce a strategií rozvoje vědy a výzkumu na UK, a konkrétně také společně s Ústřední knihovnou problematikou (neo)predátorských časopiseckých praktik.

Rád bych v započaté práci spolu s kolegy z jiných oborů University pokračoval a samozřejmě také hájil zájmy medicíny a naší 2.lékařské fakulty ve „velkém“ senátu.

Děkuji za vaši podporu!

Jan Trka

 

Odkazy:

 

Vytvořeno: 21. 11. 2022 / Upraveno: 30. 11. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.