Doporučení 2. LF UK pro výuku v akademickém roce 2021/2022

Snahou 2. LF UK je zachovat prezenční výuku, dokud nenastanou objektivní důvody pro přechod na její hybridní či distanční formu. Klíčové je zajistit prezenční formu výuky v praktických cvičeních včetně výuky u lůžka, v seminářích apod.

Doporučení 2. LF UK vychází z dokumentu RUK Hybridní podzim – doporučení pro akademický rok 2021/2022  a jednání s RUK u kulatého stolu dne 30. 09. 2021. Materiál připravili prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D., proděkan pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, Mgr. Drahomíra Dvořáková, přednostka Ústavu vědeckých informací, a Kateřina Koubková, projektová manažerka.


Obecná pravidla, doporučení a aktuální opatření

 • Snahou 2. LF UK je zachovat prezenční výuku dokud nenastanou objektivní důvody pro přechod na její hybridní či distanční formu. Klíčové je zajistit prezenční formu výuky v praktických cvičeních včetně výuky u lůžka, v seminářích, apod.
 • Je již zavedeným postupem na 2. LF UK, že aktuální informace jsou dle potřeby rozesílány zaměstnancům i studentům a zveřejňovány na webu 2. LF UK v rozcestníku zde.
 • Na podporu zaměstnanců a studentů ustanovil děkan Pracovní skupinu pro distanční výuku. V této skupině jsou zastoupení ročníkoví koordinátoři, technická podpora i studenti.
 • Byla zřízena e-mailová adresa, na níž je možné zasílat dotazy a podněty v případě návrhů na uvedené téma nebo nejistoty ohledně postupu.
 • Vedení 2. LF UK podporuje zavádění progresivních forem výuky, a proto byly zakoupeny výukové aplikace Amboss, Osmosis, InSimu, Kahoot, apod. U některých již byla prodloužena licence na další akademický rok, u ostatních se o prodloužení jedná.
 • Současně s těmito výukovými aplikacemi se využívají i další podporované elektronické nástroje Moodle, MS Teams, ZOOM, Socrative.
 • Web Centra pro podporu e-learningu Univerzity Karlovy  funguje jako rozcestník do Moodle i k dalším nástrojům vhodným pro výuku.
 • Aktuální informace o nástrojích, aplikacích, vzdělávacích aktivitách aj. najdete na platformě EDUkátor.
 • Vše o metodice online výuky najdete na webu karlovkaonline.cz
 • Nedojde-li k novým omezením, musí probíhat výuka dle formy studia stanovené v akreditaci daného studijního programu.
 • O zavedení možnosti distanční formy výuky na fakultě rozhoduje děkan.
 • O zavedení možnosti distanční formy výuky konkrétního studijního předmětu rozhoduje garant studijního předmětu po domluvě s garantem studijního programu.

Doporučení pro garanty studijního programu a studijního předmětu

 • V prezenční formě studia jsou vítané inovace a nástroje online výuky ke zvýšení kvality výuky. Jejich využití záleží na rozhodnutí jednotlivých garantů, kteří jsou za kvalitu výuky zodpovědní.
 • V případě zavádění inovací a nástrojů online výuky je důležité zohlednit, zda se jedná o předmět klíčový z hlediska profilu absolventa a zda takové  inovace zajistí studentům dosažení výukových cílů – nabytí deklarovaných znalostí, dovedností a kompetencí.
 • Nahrávání přednášek a jejich umístění na Moodle není inovací – to se pokládá za standardní součást výuky.
 • Vyučující by se měli vzdělávat v metodických i technických aspektech distanční výuky. Kalendář aktuálních školení najdete zde a ve vzdělávacím portálu.
 • Sledujte web karlovkaonline.cz, kde se nachází metodiky k distančnímu zkoušení (včetně metodiky ke zkoušení státních zkoušek).

Doporučení pro vyučující

 • Dbejte na včasnou a dostatečnou informovanost studentů o formě výuky a podmínkách pro zakončení předmětu.
 • V případě přechodu na distanční výuku přizpůsobte časový harmonogram přednášek a seminářů. Dávejte prostor pro otázky, diskuze, přednášku rozdělte do kratších úseků, po kterých proběhne diskuse, ověření znalostí. Využijte např. metody „převrácené třídy“, kdy je ověřována a diskutována předem zadaná literatura.
 • Buďte konzistentní – neměňte příliš často platformy nebo typ výuky. Inspirujte se navzájem, sdílejte zkušenosti, dále se vzdělávejte, respektujte specifické potřeby studentů.

 

 

Vydáno: 7. 10. 2021 / Upraveno: 26. 10. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková