Výuka

Veškeré informace o výuce a odkazy na studijní materiály v Moodlu naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz odkazy):
Všeobecné lékařství
1. ročník
  Praktické lékařství – úvod
6. ročník
  Praktické lékařství

Technické požadavky pro výuku 1. ročníku
 
Výuka probíhá na klinické základně oboru, což jsou jednotlivé ordinace praktických lékařů – školitelů, pracujících na celém území města Prahy. Pro blokovou výuku I., II. a IV. ročníku 2. LF UK jsou lékaři spojeni Výukovým pracovištěm praktického lékařství, k jednotné realizaci programu výuky českých i zahraničních studentů.
Vodítkem pro realizaci výuky jsou pro studenty i praktické lékaře – školitele skripta „Praktické lékařství“. Teoretické semináře, především ale praktická činnost posluchačů je náplní předmětů v uvedených ročnících.
 
Pro české studenty

  • výuka praktického lékařství a komunikačních dovedností v 1. a 2. ročníku: 8 kroužků v týdenních výukových blocích, tj. 10 výukových dnů
  • výuka praktického lékařství ve 4. ročníku: 10 kroužků v týdenních výukových blocích tj. 40 výukových dnů
     

I. a II. ročníku je hlavní důraz kladen na setkání posluchače s chronicky nemocným pacientem a jeho rodinou v domácím prostředí. Psychosociální šetření v bytě nemocného. Pohled na zdravotnictví očima pacientů. Charakteristické vlastnosti práce v primární péči v porovnání s péčí sekundární. Zahájení výuky komunikačních dovedností, včetně komunikace s nevidomým pacientem a jedincem se sníženou ostrostí sluchovou. Stáže na dětské psychiatrii obohatí představu posluchačů o komunikaci mezi lékařem a pacientem. Video-semináře výukového pracoviště praktického lékařství jsou dalším příkladem konzultace lékaře s pacientem na video-kasetách naší i zahraniční provenience. Představu posluchačů o šíři terénní zdravotnické péče umožňuje Preventivní a Sociální lékařství, Asociace domácí péče a Hospice.
Ve IV. ročníku pracují posluchači pod dohledem praktických lékařů – školitelů v dopoledních hodinách v ordinaci, odpoledne v návštěvní službě. Výukový blok je koncipován tak, aby posluchač, za pomoci školitele, poznal klinické metody lékaře v primární péči. Posluchač nahlédne způsob práce lékaře při oborově nediferencované klientele, ve které musí být připraven i na řešení psychosociální problematiky. Během výuky poznávají posluchači možnosti prevence u pacientů, kteří jsou dlouhodobě sledováni jedním lékařem, jsou seznámeni s důležitostí zdravotního záznamu a jeho vedením. V neposlední řadě je vysvětlen význam spolupráce mezi primární a sekundární péčí, ve které hlavní úlohu hraje parere terénního lékaře a propouštěcí zpráva lékaře lůžkového oddělení. Pouze tak může být zajištěna vzájemná informovanost o pacientovi.
Do výukového bloku pro IV. ročník patří také semináře s y pracoviště, poskytující teoretický podklad k práci posluchačů. K praxi se vrací posluchači při semináři klinických dovedností v učebně Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, kde mají možnost procvičit si vyšetření oftalmoskopické, otoskopické, dále pak vyšetření prsů, prostaty i průchodnost horních cest dýchacích na autentických modelech.
 
Pro zahraniční studenty

  • výuka praktického lékařství v 5. ročníku: 2 kroužky v týdenním výukovém bloku tj. 10 výukových dnů
     

Vybrána jsou pracoviště, kde výuka může probíhat v angličtině. Vzhledem k tomu, že komunikace s pacientem musí probíhat v češtině, připravují praktičtí lékaři – školitelé zvlášť vhodné pacienty, aby konzultace zahraničního studenta s nemocným proběhla bez problémů.
V anglicky podaných seminářích je posluchačům vysvětlena organizace českého zdravotnictví, rozdíl mezi prací lékaře primární a sekundární péče. Umožněna je také praktická činnost na modelech oftalmoskopie, otoskopie, vyšetření prsů, prostaty a průchodnosti dýchacích cest.

Organizace výuky a zkoušek

Organizace výuky je specifická, protože od prvního ročníku klade důraz na individuální zajištění pracoviště pro každého posluchače.
V prvním a druhém ročníku navštěvují 4 dvojice posluchačů jednoho praktického lékaře – školitele, který jim zajistí návštěvu u konkrétního pacienta a jeho rodiny. To klade vysoké nároky nejen na organizační přípravu výuky, ale také na disciplinovanost posluchačů.
Semináře zajišťují kroužkoví i a pedagogové participujících pracovišť.
 
Ve čtvrtém ročníku je použit systém jednoho posluchače k jednomu praktickému lékaři – externímu učiteli fakulty, kde studenti pracují během celého výukového bloku, sledováni kroužkovým em, který zajišťuje semináře s posluchači.

Hodnocení výuky

 

I. ročník je ukončen zápočtem za podmínek 90% účasti na výuce.
II. ročník je ukončen klasifikovaným zápočtem, při kterém je hodnocena závěrečná písemná práce na jedno z daných volitelných témat.
IV. ročník je ukončen zkouškou, skládající se z písemného hodnocení práce posluchače v ordinaci, s přihlédnutím: k teoretickým znalostem, praktickým dovednostem, k přístupu k pacientovi, k pracovnímu týmu i k práci samotné. Každý posluchač je povinen předložit při zkoušce vzorový dekurs pacienta, kterého samostatně vyšetřil v ordinaci a záznam několika návštěv nemocného, které během týdne absolvoval.
 

Závěrečné hodnocení provádí kroužkový dle výsledku písemného testu a ústního řešení diferenciálně diagnostické otázky, včetně hodnocení práce v ordinaci praktického lékaře – školitele.

Přínos výuky slovy posluchačů

 

II. ročník „Citlivý přístup lékaře by měl být nedílnou součástí léčby.
Umět pacientovi naslouchat.
Projevený zájem o pacienta je často důležitější než podání léků.“
IV. ročník při hodnocení výukového týdenního bloku:
Zařadit výuku praktického lékařství do více semestrů.
Prodloužit stáž v ordinaci
Zájem o specializační přípravu
Poslední aktualizace: 18. 10. 2021 / Odpovědná osoba: Administrátor