Ústav epidemiologie 2. LF UK

Prezentace ústavu

Upozornění: E-kurzy jako podklad volitelných předmětů jsou dostupné a na volitelné předměty se lze přihlásit do 15.10. ještě do zimního semestru. Neváhejte, jsou otevřeny!

Historie

Výuka epidemiologie má na 2. lékařské fakultě tradici sahající do první poloviny šedesátých let. Zakladatelem výuky a prvním „učitelem epidemiologie“ byl tehdejší přední odborník tohoto oboru prof. MUDr. Vilém Škovránek. Jeho největší zásluhou v lékařství bylo iniciování a organizace mimořádně záslužné a úspěšné kampaně, plošné vakcinace proti poliomyelitidě v roce 1960 v ČR a následné vymizení poliomyelitidy u nás, jako jedné z prvních zemí na světě. Jeho asistentem a později nástupcem se stal MUDr. Petr Kavan, který vedl výuku v tradicích epidemiologie infekčních nemocí až do své předčasné smrti v roce 1991. Po stránce obsahové byla výuka orientována klasicky (na problematiku infekčních nemocí), a proto i vyučována ve společném předmětu s infekčním lékařstvím. Od roku 1991 působí na pracovišti epidemiologie doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc., a výuka je, současně s novými trendy v lékařství, kromě přetrvávající problematiky epidemiologie infekčních nemocí, orientována především na klinickou epidemiologii a principy medicíny založené na důkazech. Epidemiologie je od roku 1999 na 2. LF UK vedena jako samostatný předmět. Statutárně bylo pracoviště v šedesátých a sedmdesátých letech součástí katedry infekčních nemocí, hygieny a epidemiologie, samostatným pracovištěm se stala epidemiologie v roce 1990. V letech 1995–2001 bylo oddělením Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství a v roce 2001 byl zřízen Ústav epidemiologie.

Současné odborné zaměření ústavu

Pregraduální i doktorská výuka epidemiologie, jakožto základní vědecké lékařské disciplíny s důrazem na obecnou epidemiologii a aplikaci epidemiologických metod v etiologickém výzkumu a evidence based medicine. Jednotlivá témata pokrývají problematiku akutních i chronických onemocnění, infekčního i neinfekčního původu.
Publikační aktivity jsou nejvýrazněji zaměřeny na tvorbu učebnic a e-kursů moderní epidemiologie určené studentům lékařských fakult, vyšších odborných škol, lékařům v doktorských vzdělávacích programech.

Aktuální tvorba

Nová učebnice 2013 pokrývající problematiku epidemiologie infekčních nemocí.
Nová učebnice 2013 pokrývající problematiku
epidemiologie infekčních nemocí

 

 

 

 

 

 

 

recenze 

 

Příručka 100 infekcí – epidemiologie
pro praxi, 2015
Učební texty pro
zahraniční studenty, 2015
Basic epidemiology

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebnice pro sestry 2015
(bakalářské studium a všechny
typy zdravotních škol),
Mikrobiologie, imunologie,
epidemiologie, hygiena
Výkladový slovník
epidemiologických
termínů, 2015


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-learningové kursy

 • Šmerhovský Zdeněk:
  EBM z pohledu klinické epidemiologie (pro volitelný předmět Vědecké důkazy v medicíně)
   
 • Göpfertová Dana, Dlhý Jozef:
  Vysoce nebezpečné nákazy, 2015 (pro volitelný předmět téhož názvu)
   
 • Göpfertová Dana, Beran Jiří:
  Očkování – od teorie k běžné praxi a za rámec výuky, 2014 (pro volitelný předmět téhož názvu)
   
 • Beran Jiří, Göpfertová Dana:
  Vaccination, from theory to praxis and behind (pro volitelný předmět pro zahraniční studenty)
   
 • Göpfertová Dana, Dlhý Jozef:
  Emerging infections (pro volitelný předmět pro zahraniční studenty)
   
 • Göpfertová Dana:
  Základy klinické epidemiologie (k doplnění poznatků)
   
 • Girod Schreinerová Miroslava:
  Nozokomiální nákazy (k doplnění poznatků)
   

Další publikační aktivity vycházejí ze zaměření výzkumných aktivit pracovníků ústavu. Tématy jsou analýza dlouhodobých trendů ve výskytu infekčních nemocí, včetně hodnocení očkovacích programů, cestovní medicína (doc. Göpfertová). Epidemiologický výzkum zdravotních dopadů profesionálních a environmentálních expozic na lidské zdraví. Aplikace epidemiologie v oblasti kvantitativního hodnocení zdravotních rizik (dr. Šmerhovský). V souvislosti s hlavním odborným zaměřením pracovníků ústavu na principy obecné a klinické epidemiologie je nabízena poradenská činnost a metodické vedení při anotování výzkumných záměrů, volbě designu studií, analýze dat a interpretaci jejich výsledků, z hlediska jejich validity a zobecnitelnosti.

Profesor Jiří Beran vedl řadu klinických studií orientovaných na vývoj nových vakcín. Zabývá se cestovní medicínou a je předním odborníkem v moderní vakcinologii.

Dokončené projekty

Ústav úzce spolupracuje s Klinikou dermatovenerologie 2. LF UK na výzkumu chronických kožních onemocnění a kožních nádorů, proběhlo několik výzkumných projektů s účastí společných doktorandů.

 1. Distribuce rizikových faktorů melanomu v české populaci a jejich aplikace do primární prevence. IGA.
 2. Incidence novotvarů u pacientů po transplantaci srdce – identifikace významných faktorů pro užití v sekundární prevenci. IGA.
 3. Vliv lokální terapie na kvalitu života pacientů s atopickou dermatitidou. IGA.
 4. Rizikové faktory psoriázy využitelné v sekundární prevenci. IGA.
 5. Incidence kožních nádorů u příjemců transplantátů ledvin v transplantačním centru Institutu Klinické a Experimentální Medicíny, AZV.