Přijímací řízení

Milé uchazečky a uchazeči!

elektronická
přihláška

Podat přihlášku

Těší nás váš zájem o studium na 2. lékařské fakultě.

Informace o studiu a přijímacím řízení pro akademický rok 2022/2023 pro jednotlivé obory najdete v naší informační brožuře (pdf ke stažení zde; 1,49 MB).

Další informace o termínu podání přihlášky, poplatcích, dni otevřených dveří a termínech přijímacích zkoušek naleznete:

1. Ve Studijním informačním systému (SIS), linky k jednotlivým programům:

2. V Metodickém materiálu UK doplněném o informace týkající se přijímacího řízení na 2. LF UK

3. Na fakultním webu v sekci pro uchazeče (včetně aktualit). Aktuální informace o dni otevřených dveří a další akcích pro uchazeče budeme zveřejňovat průběžně na webu fakulty, sledovat nás můžete rovněž na FacebookuInstagramu.

S dotazy se na nás můžete obracet prostřednictvím e-mailu @email.

 
Kde se uskuteční přijímací zkoušky?

Přijímací řízení (písemné testy, ústní část, řádný i náhradní termín) se koná v budově děkanátu 2. lékařské fakulty a ředitelství Fakultní nemocnice v Motole (V Úvalu 84, Praha 5).

Plánek kampusu 2. lékařské fakulty

Spojení: linkou metra A do stanice metra Nemocnice Motol; ze stanice metra Anděl (linka metra B) autobusem č. 167; ze stanice metra Nové Butovice (linka metra B) autobusem č. 168 a 184 k FNM. Výstup z autobusů ve stanici Nemocnice Motol.

 

 

Přejeme vám mnoho úspěchů a těšíme se na vás!


Odlišné podmínky přijetí dle §49 odst. 3 ZVŠ pro uchazeče, kteří absolvovali část studia na zahraniční vysoké škole

Vyplnění, uzavření a odeslání listinné (papírové) přihlášky včetně všech požadovaných náležitostí do 31. 7. 2021 na studijní oddělení 2. LF UK.

Podání žádosti o přijetí dle odlišných podmínek do 31. 7. 2021.

Zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 870 Kč nejpozději do 31. 7. 2021.

Ukončení středoškolského vzdělání maturitní zkouškou.

Absolvování přijímacího řízení.

Další podmínky:

1) Uchazeč absolvoval na vysoké škole v zahraničí minimálně čtyři semestry studia programu Všeobecné lékařství, s kompatibilním studijním plánem s naší fakultou. Doloží výpisem studijních povinností potvrzeným studijním oddělením mateřské fakulty a přeloženým do českého jazyka do 31. 7. 2021.

2) Uchazeč přerušil/ukončil/bylo mu ukončeno studium z důvodu politické perzekuce, splňuje předpoklady pro získání Stipendia V. Havla dle čl. 3 odst. 1 OR 47/2020 anebo podpory z programu MŠMT (Fond F), které doloží relevantními dokumenty do 31. 7. 2021.

3) Uchazeč získal diplom z minimálně semestrálního intenzivního jazykového kurzu češtiny na ÚJOP Univerzity Karlovy nebo doloží jazykový certifikát o prokázání znalosti českého jazyka z úrovně minimálně B2 do 31. 7. 2021.

4) Uchazeč absolvuje prezenční nebo distanční pohovor před komisí, která zhodnotí jeho odborné, všeobecné a jazykové předpoklady pro dokončení studia na 2. lékařské fakultě. Maximální počet bodů za ústní pohovor je 60.

Termín pohovoru: září 2021 (bude upřesněno v pozvánce)

Přijatí budou uchazeči, kteří splní podmínky 1–4. Maximální možný počet uchazečů, kteří budou přijati podle těchto podmínek řízení, je 10. Splní-li tyto podmínky větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších sestavené podle výsledků pohovoru dle podmínky 4.

Přihlášky se podávají pouze v listinné podobě do 31. 7. 2021.

Vydáno: 27. 5. 2014 / Upraveno: 21. 10. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Dana Blichová