Informace pro čerstvého absolventa

Zdravotní a sociální pojištění

Zdravotní pojištění

zdroj informací: webový portál VZP

Dokdy platí za absolventa zdravotní pojištění stát?

Za nezaopatřené dítě se podle zákona o státní sociální podpoře považuje dítě maximálně do 26 let věku, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání. Plátcem pojistného na zdravotní pojištění je za něj v takovém případě stát. 

Nezaopatřeným dítětem je student i po dobu od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se bezprostředně stane studentem téže nebo jiné vysoké školy, nejdéle však po dobu tří kalendářních měsíců, tzn. např. období mezi bakalářským a magisterským studijním programem.

Po ukončení vysoké školy se za soustavnou přípravu na budoucí povolání považuje i kalendářní měsíc, v němž student ukončil řádně studium na vysoké škole, bez ohledu na skutečnost, je-li v té době výdělečně činný, a také kalendářní měsíc po něm následující, pokud nevykonává po celý tento měsíc výdělečnou činnost ani nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo na podporu při rekvalifikaci. Podstatné přitom je, v kterém měsíci byla složena poslední závěrečná zkouška, není důležité datum promoce.

Co potom, odkdy vzniká povinnost hradit zdravotní pojištění?

Následně existuje pro absolventa VŠ několik možností. Obvykle nastoupí do zaměstnání a hradí pojistné prostřednictvím zaměstnavatele, případně začne podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná a platí pojistné sám jako OSVČ. Když práci nesežene a přihlásí se na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, hradí za něj pojistné stát. Pokud se ale na úřadu práce nepřihlásí a ani z jiného důvodu za něj nehradí pojistné stát, musí si hradit pojistné sám jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů.

Sociální zabezpečení

zdroj informací: webový portál ČSSZ (www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2012/2012-06-27-kdy-vznika-absolventum-povinnost-platit-socialni-pojisteni.htm)

Kdy se neplatí sociální pojištění?

Studenti a nezaměstaní. Jestliže absolvent nenastoupí do práce, a ani se nezaregistruje na úřadu práce, povinnost platit pojistné na sociální zabezpečení mu nevzniká, není ale důchodově pojištěn. Pokud se absolvent rozhodne registrovat na úřadu práce, rovněž nemusí pojistné platit. Doba evidence na úřadu práce se hodnotí podle pravidel uvedených v zákoně o důchodovém pojištění a dokládá se zpětně až v souvislosti se žádostí o důchod.

Česká lékařská komora

Česká lékařská komora je samosprávná stavovská organizace sdružující všechny lékaře na území České republiky. Byla zřízena v roce 1991, sídlí v Olomouci a další kancelář má v Praze. Členství v komoře je pro všechny lékaře pracující na území České republiky povinné. Jejím posláním je především dbát, aby členové komory vykonávali své povolání odborně a v souladu s etikou. Dále zaručuje odbornost svých členů, hájí jejich práva a zájmy a chrání jejich profesní čest. Je oprávněna nad nimi vykonávat v souladu se zákonem disciplinární pravomoc.

Žádost o vstup do České lékařské komory

K tomu, aby se lékař stal členem ČLK (Stavovský předpis ČLK č. 5 – Zásady evidence členství v ČLK) , je nutno udělat několik níže uvedených kroků:

  1. Vyplnit žádost o členství
  2. Přiložit ověřenou kopii dokladu o ukončení studia na lékařské fakultě. Lékaři, který se hlásí do ČLK před promocí a nemá lékařský diplom, stačí potvrzení o ukončení studia, které vydává studijní oddělení lékařských fakult. 
  3. Osobně předat výše zmíněné dokumenty v kanceláři příslušného okresního sdružení (dle místa pracoviště nebo trvalého bydliště) 
  4. Registrační poplatek 100,– Kč se zpravidla platí při podání žádosti v hotovosti v kanceláři (lze ho však  zaplatit  i složenkou nebo převodem).

Po schválení žádosti o přijetí za člena ČLK je lékař zapsán do registru členů ČLK a následně obdrží certifikát o přijetí za člena ČLK.

Dle aktuálních pravidel se první dva roky po promoci žádné další členské příspěvky neplatí.

E-learning České lékařské komory

E-learning ČLK nabízí lékařům odborně garantované a komerčně nezávislé celoživotní vzdělávání, které je možné využívat v pohodlí svého domova nebo ze své ordinace. Všechny kurzy jsou garantovány předními odborníky v jednotlivých oborech a průběžně aktualizovány. Za úspěšné absolvování e-learningového kurzu lékař získá 3 kredity. Možnost využívat e-learning ČLK je pro lékaře zdarma.

Knihovna zdravotnické legislativy

Tato on-line dostupná knihovna obsahuje aktuální znění různých právních předpisů týkajících se zdravotické legislativy.

Specializační vzdělávání

Zařazení do specializačního vzdělávání čeká každého lékaře – absolventa obvykle co nejdříve po nástupu do zaměstnání. Cílem specializačního vzdělávání je zisk specializace ve zvoleném oboru vykonáním atestační zkoušky. Délka a náplň specializačního vzdělávání se liší podle jednotlivých oborů. Systém specializačního vzdělávání prochází v posledních letech řadou změn.

Agendou specializačního vzdělávání jsou pověřeny lékařské fakulty (kromě oborů Všeobecné praktické lékařství, Všeobecné lékařství pro děti a dorost a nástavbových oborů – tam vzdělávací proces organizuje Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví).

Specializační vzdělávání na 2. lékařské fakultě

V sekci Specializační získáte mj. informace

  • o zápisu do specializačního vzdělávání a zařazení do základního oboru
  • seznam specializačních oborů a náplň vzdělávacích programů
  • formuláře
  • seznam vzdělávacích akcí
  • seznam relevantních právních norem.
Poslední aktualizace: 1. 7. 2024 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.
Byla tato stránka užitečná?