Často kladené otázky

Níže jsme pro vás připravili odpovědi na otázky, které nám pokládáte nejčastěji. Seznam dotazů průběžně doplňujeme.


Jaký bude program dne otevřených dveří v lednu 2018?

Úvodní část dne otevřených dveří se uskuteční v posluchárnách v areálu Fakultní nemocnice v Motole. Budete si moci vybrat, zda navštívíte některé z fakultních pracovišť se zaměřením na Všeobecné lékařství, včetně pediatrických oborů, či sekci pro uchazeče o studium oboru Fyzioterapie, oboru Všeobecná sestra nebo další moderovanou diskusi s děkanem fakulty. Po celý průběh dne otevřených dveří budou také k dispozici studentské stánky, kde se můžete zeptat přímo našich studentů, jaké je studovat na naší fakultě. Kompletní program naleznete na stránce Dne otevřených dveří.

Jaké 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy nabízí studijní obory?

Naše fakulta nabízí především studium v magisterském studijním programu Všeobecné lékařství, studium oboru Fyzioterapie (v bakalářském i navazujícím magisterském stupni) a oboru Všeobecná sestra (bakalářské studium, pouze v kombinované formě). Kompletní přehled studijních oborů naleznete na našem webu v sekci přijímacího řízení. Podmínky přijímacího řízení ve všech oborech jsou umístěny na Úřední desce fakulty a také v sekci o přijímacím řízení. Vše potřebné k podání přihlášky naleznete ve Studijním informačním systému.

Chci si podat přihlášku ke studiu na 2. lékařské fakultě. Co pro to mám udělat?

Vyplňte elektronickou přihlášku, kterou naleznete na webových stránkách fakulty v záložce Uchazeč. Jakmile ji uzavřete a uhradíte administrativní poplatek, stává se platnou. Aktuální výši poplatku a datum, dokdy je nutné ho uhradit, naleznete ve Studijním informačním systému.

Přijímá 2. lékařská fakulta bez přijímacích zkoušek – pouze na základě prospěchu ze střední školy?

Ne, na 2. lékařskou fakultu se přijímá výhradně na základě výsledku přijímacích zkoušek.

Je pravda, že přijímačky na 2. lékařskou fakultu mají více částí?

Ano, je. Pro obor Všeobecné lékařství a bakalářské obory Fyzioterapie a Všeobecná sestra se přijímací řízení skládá ze dvou částí – písemné a ústní. Pro navazující magisterský obor Fyzioterapie je přijímací řízení jednostupňové – pouze písemný test.

Jak přijímačky probíhají?

Podrobnosti o průběhu přijímaček naleznete ve Studijním informačním systému.

Kolik je v písemných testech správných odpovědí? Může být otázka bez správné odpovědi?

V testech z fyziky, chemie a biologie je vždy minimálně jedna správná odpověď, ale může jich být i více. V písemném testu všeobecných předpokladů je vždy pouze jedna správná odpověď.

Lze k písemné části přijímacího řízení používat pomůcky typu kalkulačky, či využít jiné např. elektronické prostředky, mobilní telefon apod.?

Ne, žádné pomůcky kromě propisovacího pera využívat nelze.

Kdy a kde se budou přijímačky konat?
  • Přijímačky na magisterský obor Všeobecné lékařství se konají 14.–15. 6. 2018 (písemné testy) a 18. 6. 2018 (ústní pohovor); náhradní termín je 28.–29. 6. 2018.
  • Přijímačky na navazující magisterský obor Fyzioterapie se konají 13. 6. 2018; náhradní termín je 28. 6. 2018.
  • Přijímačky na bakalářské obory Fyzioterapie a Všeobecná sestra se konají 11.–12. 6. 2018; náhradní termín: 28.–29. 6. 2018.

Přesný termín, hodinu a místo konání vaší přijímací zkoušky se dozvíte v písemné pozvánce, kterou obdržíte měsíc před přijímacím řízením, a dále také v systému u vaší elektronické přihlášky.

Chci se na vaší fakultě přihlásit do studia více studijních oborů. Stačí mi jedna přihláška? Budu dělat přijímačky jenom jednou?

Ne, pro každý obor musíte podat samostatnou přihlášku včetně všech náležitostí a včetně zaplacení poplatku. Pro každý studijní obor musíte také absolvovat samostatné přijímací řízení.

Kolik bude 2. lékařská fakulta přijímat letos studentů do jednotlivých oborů?

Pro přijetí do jednotlivých studijních oborů jsou stanoveny pro akademický rok 2018/19 následující hranice:

  • obor Všeobecné lékařství, magisterský st. program: po absolvování kompletního přijímacího řízení se musíte umístit do 180. místa včetně;
  • obor Fyzioterapie, navazující magisterské studium: po absolvování přijímacího řízení se musíte umístit do 29. místa včetně;
  • obor Fyzioterapie, bakalářské studium: po absolvování kompletního přijímacího řízení se musíte umístit do 29. místa včetně;
  • obor Všeobecná sestra, bakalářské studium: po absolvování kompletního přijímacího řízení se musíte umístit do 41. místa včetně.
Je možné studovat v kombinované formě?

V kombinované formě lze na 2. lékařské fakultě studovat pouze bakalářský obor Všeobecná sestra.

Jak probíhá kombinovaná forma oboru Všeobecná sestra?

Jde o teoretickou výuku formou přednášek. Vyučuje se jeden celý týden v září před začátkem akademického roku, poté se koná celodenní výuka jednou za čtrnáct dnů ve čtvrtek a v pátek (např. 8–19 hod.). Mimoto musíte absolvovat praxi dle dosaženého vzdělání:

  • Studenti bez zdravotnického vzdělání musejí absolvovat 200 hodin praxe v zimním semestru, 200 hodin praxe v letním semestru a 280 hodin během prázdnin.
  • Studenti se způsobilostí k výkonu povolání zdravotní sestry absolvují praxi v 1. ročníku 20 hodin v zimním semestru, 35 hodin v letním semestru a 90 hodin prázdninové praxe.
Pořádá fakulta přípravné kurzy?

Pro ty z vás, kteří se chcete předem podrobně seznámit s tématy přijímacích testů, prověřit své znalosti nanečisto, a zvýšit tak svou šanci na přijetí, otevíráme přípravný kurz formou e-learningu. Probíhá od února 2018 a informace o něm najdete na našem webu.

Vydává fakulta modelové otázky k přijímacímu řízení?

Ano. Soubor modelových otázek (fyzika, chemie, biologie) si můžete zakoupit na Studijním oddělení (navštivte nás prosím v úředních hodinách) anebo vám je po uhrazení poplatku a zaslání dokladu o platbě zašleme poštou na vámi udanou adresu. Podrobné informace naleznete na webu.

Nemám zdravotnické vzdělání, ani praxi, mohu se přihlásit na obor Všeobecná sestra?

Ano, můžete. Ke studiu vybraného oboru studia není zdravotnické vzdělání ani praxe v oboru potřeba.

Jaké jsou během studia možnosti vycestovat na stáže do zahraničí?

Studenti 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy mohou vybírat z široké nabídky výměnných studijních programů a stáží v zahraničí. Mohou strávit semestr či celý akademický rok na některé z mnoha desítek univerzit v Evropě i jinde ve světě; absolvovat praktickou stáž v nemocnicích a lékařských institutech po celém světě (přečtěte si o zážitcích našich studentů); nebo se zúčastnit lékařských humanitárních misí (například v afrických zemích). Studenti vyjíždějí zpravidla od třetího ročníku.

Je možné vykonat přijímací zkoušku v náhradním termínu z důvodu účasti na přijímacích zkouškách na jiné fakultě?

Zkoušku v náhradním termínu na 2. LF UK může děkan povolit uchazeči, který o to písemně požádá do pěti dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, že se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních.

Jaký je rozdíl mezi třemi pražskými lékařskými fakultami – První, Druhou a Třetí?

Všechny tři lékařské fakulty, které se nacházejí v Praze, jsou součástí Univerzity Karlovy. Každá z nich poskytuje komplexní vzdělání v oboru Všeobecného lékařství a absolventi získají titul MUDr. Výuka na 1. lékařské fakultě je soustředěna ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze 2, výuka na 2. lékařské fakultě ve Fakultní nemocnici v Motole v Praze 5 a výuka na 3. lékařské fakultě ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze 10.

2. lékařská fakulta klade při výuce důraz na vývojové aspekty lidského života ve zdraví a nemoci od prenatálního období až po stáří. Studenti během celého studia navštíví většinu pracovišť dětské i dospělé části FN Motol, jedné z největších a nejmodernějších nemocnic ve střední Evropě a největší nemocnice u nás.

 


 

Pokud jste nenalezli odpověď na svou otázku v seznamu ani jinde na našem webu, rádi vám ji podáme e-mailem, telefonicky či osobně na Studijním oddělení. Kontakty naleznete zde.

Vydáno: 7. 1. 2016 / Poslední aktualizace: 21. 11. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.