Centrum úrazové prevence pořádalo seminář na téma Úrazy dětí v jezdectví pod záštitou MZ ČR

Centrum úrazové prevence 2. LF UK a FN Motol při Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK (CÚP) se podařilo získat finanční podporu na projekt zaměřující se na úrazy dětí v jezdeckém sportu v rámci volnočasových aktivit. Záštitu nad seminářem převzalo Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Seminář zahajoval náměstek pro léčebně preventivní péči Fakultní nemocnice v Motole MUDr. Martin Holcát, MBA. Odbornou garanci celému projektu poskytla emeritní vedoucí představitelka CÚP doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc., která se však bohužel ze zdravotních důvodů nemohla semináře zúčastnit. Celou akci moderovala Mgr. Pavlína Danková. PhDr. Alena Švancarová, vedoucí pracovník NKC, zahájila seminář představením Národního koordinačního centra prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti, které se sestává ze tří samostatných pracovišť. Jedním z nich je i Centrum úrazové prevence 2. LF UK a FN Motol, které bylo příjemcem dotace. Následně A. Š. shrnuje ideu a výstupy projektu. MUDr. Kateřina Fabichová, lékařka Oddělení urgentního příjmu dětí ve FN Motol, nás seznámila s úrazy v jezdectví, se kterými se běžně setkává ve své praxi. Další příspěvek přednesla Mgr. Mariana Grimmerová z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Motol. Seznámila nás se základy první pomoci a upozornila přítomné na mobilní aplikaci Záchranka.

Následovaly příspěvky zástupců jezdeckých škol. Paní Žaneta Pfefrová z Fjordklubu při hřebčíně Stará Paka upozornila na základní bezpečnostní pravidla, ať již ve stáji či na jízdárně. Paní Gabriela Křístková z Jezdeckého klubu NORMA, o. s., demonstrovala přítomným dostupné ochranné pomůcky a jejich využití v praxi. Následovala diskuse, do které se připojila i Ing. Renata Kožíšková. Všem třem dámám dodatečně velké díky!