Vydání odborné monografie Ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin – a její ocenění

MUSIL, Dalibor a kol. Ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin. 2. přeprac. vyd. Praha: Grada Publishing, 2016.

Hlavním přínosem této knihy jsou teoretické základy ultrazvukového vyšetřování ve flebologii, včetně fyzikálních principů ultrazvuku, terminologie, anatomie a etiopatogeneze žilních onemocnění, spojené s názornými obrázky a kazuistikami. Celobarevná publikace je bohatě obrazově dokumentována (130 obrázků). Shrnuje současný stav poznání v této oblasti a zároveň slouží jako moderní učebnice i praktická příručka. Přestože je publikace svým tématem spíše postgraduálního charakteru, má své nepochybné místo i v pregraduální výuce. Kniha obdržela v roce 2017 Linhartovu cenu za nejlepší monografii v oboru angiologie. David Kachlík je spoluautorem anatomické části knihy.