Úspěchy

Zavedli jsme novou léčebnou metodu

V roce 2021 se podařilo zavést na našem pracovišti novou léčebnou metodu do rutinní klinické praxe. Jde o radiofarmakum 177Lu-DOTATATE (Lutathera), které je indikováno u inoperabilních nebo metastazujících, progresivních a dobře diferencovaných (G1 a G2) gastroenteropankreatických neuroendokrinních nádorů (GEP-NET), které nereagují na léčbu analogy somatostatinu.

Prof. P. Vlček spoluautorem publikace Nádory štítné žlázy

Prof. P. Vlček se stal spoluautorem publikace o karcinomu štítné žlázy, která získala Cenu České endokrinologické společnosti za nejlepší knižní publikaci 2019.

Na této knize si vážím toho, že byla sepsána interdisciplinárním týmem autorů, kteří se sami aktivně podílejí na diagnostice a léčbě nemocných s karcinomy štítné žlázy. V tom vidím přidanou hodnotu této knihy. (P. Vlček)

Kateřina Kopečková a kol.: Nádory štítné žlázy, Mladá fronta: Praha 2019.

Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a léčbě neuroblastomů

MUDr. Kateřina Táborská zastupuje Českou republiku ve výboru pro nukleární medicínu a fyziku v mezinárodní společnosti SIOPEN pro výzkum a léčbu neuroblastomu a spolupracuje s národním koordinátorem MUDr. Josefem Mališem z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol.

Nový diagnostický postup u tyreoonkologických pacientů – zefektivnění léčby

Zavedení nových diagnostických postupů u pacientů přicházejících ke kontrolnímu vyšetření po podání léčebné tyreoeliminační dávky radiojodu (TGL program) s dosažením až 90% úspěšnosti vstupní léčby u nových pacientů. To zároveň umožnilo přijímat na lůžko k léčbě radiojodem větší počet nových pacientů vhodných k této léčbě a došlo ke zkrácení čekací doby.

Aktivní členství v SIOPEN

SIOPEN je mezinárodní organizace pro výzkum neuroblastomu. Zástupci KNME jsou členy sekce pro nukleární medicínu a aktivně se zapojili v letech 2013–15 do práce ve výboru pro NM. Hlavní činnost spočívala ve validaci MIBG SIOPEN kostního skóre. Díky aktivní spolupráci jsem získali přístup k novým poznatkům a doporučením v léčbě neuroblastomu pomocí otevřených zářičů (131I-MIBG). Zavedli jsme provádění celotělové dozimetrie. Na základě těchto měření je možné eskalovat aplikované aktivity, a tím zvýšit účinek léčby. Jsme jedno z několika evropských center, která tuto léčbu ve spolupráci s KDHO provádějí, ve střední Evropě kromě Vídně jediné.

Thyreonkologické cetrum

Centrum pro tyreoidální onkologii je ojedinělé v republice svým zaměřením. Shromažďuje nemocné s karcinomem štítné žlázy prakticky z celé ČR, kterým poskytuje komplexní diagnostiku a léčbu, vč. doživotní dispenzarizace. V evidenci má v současné době přes 13 500 pacientů s rakovinou štítné žlázy, což je soubor ojedinělý i v mezinárodním měřítku. Nově je vytvořen individuální léčebný program pro sledování pacientů s mikrokarcinomy. Jsme rovněž jediným pracovištěm, které poskytuje léčbu některých neuroendokrinních tumorů pomocí 131I-MIBG. V této oblasti spolupracujeme zejména s klinikami dětské onkologie v Praze a Brně.

1. Thyrogen Workshop

Organizace a pořádání 1. Thyrogen Workshopu s mezinárodní účastí v Praze ve dnech 21.–22. 2. 2008 na téma: Tyreoidální onkologie a nové možnosti diagnostiky a léčby.