Sada odborných monografií doc. Jiřího Šedého

Doc. Jiří Šedý vydal během roku 2022 tři monografie: Druhé, aktualizované vydání knihy Kompendium stomatologie II (1240 stran), třetí aktualizované vydání knihy Anatomie, histologie a embryologie zubů (279 stran) a první vydání knihy Kritické myšlení (328 stran).


Šedý, Jiří: Kompendium stomatologie II. Druhé vydání. Triton, Praha, 2022, 1240 s. Recenze: kolektiv 19 recenzentů.

Druhé, aktualizované a rozšířené vydání druhého dílu oborové monografie podává komplexní přehled teoretických i praktických informací z jednotlivých oborů ambulantní stomatologie. Detailně se zabývá obory preventivní stomatologie, konzervační stomatologie, endodoncie a reendodoncie, fixní i snímatelnou protetickou stomatologií, estetickou stomatologií, parodontologií, onemocněními ústních sliznic včetně vybraných dermatologických onemocnění orofaciální oblasti, ortodoncií, dětskou stomatologií a základy evoluční teorie a ekonomie. Navazuje tak na teoretické základy stomatologie, prezentované v I. dílu, které dále rozšiřuje. V celé monografii je stomatologie vnímána jako obor zabývající se integrální součástí celého lidského těla, proto jsou detailně probrána i onemocnění orofaciální oblasti, která mohou ovlivňovat jiné systémy těla, stejně jako onemocnění jiných systémů, jež se naopak mohou projevovat v orofaciální oblasti nebo ji ovlivňovat. Publikace je primárně určena všem specialistům v oboru stomatologie a studentům zubního lékařství, ale i specialistům ostatních styčných oborů, zubním technikům, zdravotním sestrám, dentálním hygienistkám i studentům příbuzných oborů. Kniha je opatřena velkým množstvím barevných ilustrací i klinických fotografií. Publikaci recenzovalo 19 oponentů.


Anatomie, histologie a embryologie zubů​Šedý, Jiří a kolektiv: Anatomie, histologie a embryologie zubů. První vydání. Galén, Praha, 2022, 279 s. Recenze: doc. Naňka, dr. Kapitán.

Monografie se zaměřuje zejména na normální stavbu a funkci zubů a chrupu jako celku, tedy anatomickou normu, je však rozšířena i o klinické aspekty, které mají k anatomii zubů vztah. Postupně se zabývá obecnými principy anatomie, vývojem a prořezáváním zubů, histologickou stavbou zubů a parodontu, obecnou anatomií zubů, speciální anatomií dočasných a stálých zubů, vzorci a značením zubů, fyziologií zubů, chrupem jako celkem, žvýkacím procesem, estetikou chrupu, věkovými změnami zubů a poruchami vývoje zubů. Text publikace je doplněn řadou fotografií, snímků ze zobrazovacích metod i ilustrací. Řada témat zde prezentovaných, například podrobná anatomie apikální papily či řada vývojových aspektů, jsou zde v českém jazyce prezentovány vůbec poprvé. Publikace je primárně určena všem specialistům v oboru stomatologie a studentům zubního lékařství, ale i specialistům ostatních styčných oborů, maxilofaciálním chirurgům, zubním technikům, zdravotním sestrám, dentálním hygienistkám i studentům příbuzných oborů, studenty a pedagogy 2. LF UK nevyjímaje.


Šedý, Jiří: Kritické myšlení. První vydání. Galén, Praha, 2021, 328 s. Recenze: dr. Koukolík, prof. Kučera, dr. Hanzelka.

Kritické myšlení, jakožto schopnost nezávisle posoudit určitý problém na podkladě relevantních faktů, je v každodenním životě klíčovou dovedností. Z tohoto pohledu je až neuvěřitelné, jak málo mu je věnováno pozornosti jak v českém veřejném prostoru, tak zejména v českém písemnictví. Vždyť s výjimkou několika stručných příruček v podstatě nemáme v současné době v českém jazyce k dispozici monografii věnovanou výlučně tomuto tématu, byť kapitoly o kritickém myšlení již jsou součástí některých významných českých monografií. To je v ostrém kontrastu se světovou literaturou, kde je možné nalézt desítky vysoce kvalitních knih na toto téma. Tato monografie si vzala za cíl mezeru na českém literárním trhu vyplnit. Postupně zpracovává význam kritického myšlení, jeho jednotlivé pilíře, jevy ovlivňující kritické myšlení, chyby v argumentaci a poskytuje základní návod, jak s kritickým myšlením pracovat v praxi. Monografie je psána úspornějším stylem na úkor narativu – snaží se být věcná a didaktická, přesto si nečiní nároky na úplnost. Veškeré uvedené teze jsou provázány s literárními odkazy v závěru knihy, kde může čtenář nalézt další prameny ke studiu. Monografie je určena široké veřejnosti, studenty a pedagogy 2. LF UK nevyjímaje.

      ​