Nové katetrizační intervence nahrazují u dětí s vrozenými srdečními vadami chirurgickou léčbu a zachraňují život

Autoři: MUDr. O. Materna, MUDr. P. Tax, doc. MUDr. O. Reich, Ph.D.

Vrozené srdeční vady jsou celoživotním onemocněním. U řady pacientů jsou nutné mnohonásobné intervenční výkony jak v dětství, tak i v dospělosti. Nahrazení části chirurgických výkonů perkutánními intervencemi je vysoce žádoucí a snižuje celoživotní morbiditu a mortalitu těchto pacientů.

V posledních letech byly v Dětském kardiocentru zavedeny nové intervenční katetrizační výkony jak pro paliativní léčbu kritických vrozených srdečních vad v časném dětství, tak i následnou intervenční léčbu po proběhlých operacích.

Prvním příkladem je stenting tepenné dučeje a výtokového traktu pravé komory jako alternativa život zachraňujících spojkových operací u cyanotických vrozených srdečních vad s nízkým plicním průtokem. Ve velkém souboru 1273 pacientů z databáze The Society of Thoracic Surgeons Congenital Heart Surgery z let 2002 až 2009 byla zjištěna mortalita spojkových operací 7,2 % a výskyt vážných pooperačních komplikací dosahoval 13,1 %. Proto se v poslední době hledaly katetrizační techniky, které by postiženým dětem pomohly analogicky jako spojkové operace, ale s podstatně menší periprocedurální zátěží. V Dětském kardiocentru 2. LF UK a FN Motol jsme v posledních třech letech zavedli stenting tepenné dučeje (video 1) a stenting výtokového traktu pravé komory (video 2) jako iniciální léčení rizikových novorozenců a kojenců s určitými cyanotickými vrozenými srdečními vadami. Naše dosavadní výsledky s touto metodou jsme publikovali v roce 2019 (1). Dosud jsme úspěšně stentovali tepennou dučej a výtokový trakt pravé komory u více než 20 pacientů.

Novým výkonem v roce 2020 bylo zavedení paliativního stentování mnohočetných stenóz plicních žil u kojence po chirurgické korekci totálního anomálního návratu plicních žil. Prostá katetrizační angioplastika plicních žil je dlouhodobě neefektivní. Stentování plicních žil je technicky mimořádně náročné a zkušenosti ve světě jsou limitované na poměrně malé skupiny pacientů. Tento zákrok jsme úspěšně provedli u jednoho dítěte, u kterého zlepšil jeho kvalitu života a dává mu určitou naději do budoucna.

Další metodou, která může nahradit nutnost opakovaného kardiochirurgického zákroku, je katetrizační implantace chlopně plicnice (video 3) po předchozí chirurgické rekonstrukci výtokového traktu pravé komory. Při předpokládané normální době dožití potřebuje pacient s vrozenou srdeční vadou postihující výtokový trakt pravé komory často několik reoperací. V Dětském kardiocentru 2. LF UK a FN Motol jsme doposud katetrizačně implantovali chlopeň plicnice místo reoperace u více než 50 pacientů s výbornými střednědobými výsledky (2).

Literatura

1. Materna O, Tax P, Janoušek J, Reich O. (Stenting of arterial duct and right ventricular outflow tract as alternative to surgical shunts in children with cyanotic congenital heart defects). Cor Vasa. 2020 Dec 11;62(6):574–7.

2. Materna O, Tax P, Antonová P, Popelová JR, Janoušek J, Reich O. Percutaneous pulmonary valve implantation. Interv a Akutni Kardiol. 2018;17(4).