Klinický informační systém Dětského kardiocentra PAC2

V roce 2020 spustilo Dětské kardiocentrum zcela přepracovaný klinický informační systém (KISPAC2). Jedná se o nové softwarové řešení již dříve užívaného systému PAC1. Změna spočívá v zásadním přepracování jednotlivých modulů systému, synchronizací demografických dat pacientů s UNIS a umístění do prostředí webového prohlížeče.

KISPAC2 obsahuje na rozdíl od UNISu strukturovaná klinická data obsahující přesné kódování diagnóz (obr. 1) a výkonů (obr. 2) konkrétního pacienta.

Data z jednotlivých diagnostických metod jsou strukturovaně ukládána včetně výpočtu odchylek od publikovaných norem v % a z hodnotách (obr. 3).

Ambulantní (obr. 4) a hospitalizační (obr. 5) modul KISPAC2 vytváří současně ambulantní a hospitalizační zprávu, která se v textové podobě následně přenáší do UNIS.

KIS PAC2 byl vytvořen ve spolupráci datových specialistů a kliniků Dětského kardiocentra s firmou Arion. V současné době obsahuje data desetitisíců pacientů léčených v Dětském kardiocentru od roku 1977 s údaji o více než 26 000 chirurgických nebo katetrizačních intervenčních výkonů na srdci a velkých cévách. Je svázán s katetrizačním modulem KatAp. Kromě klinického použití slouží výstupy KIS PAC2 také vědeckým účelům. Jsou vhodné m. j. pro sledování dlouhodobých klinických výsledků a dovolují filtrovat datové výstupy na základě libovolně zvolených kritérií.

V budoucnu plánujeme další rozvoj systému včetně jeho navázání na další klinické subsystémy, jako je např. echokardiografický analyzační databázový software EchoPac, dlouhodobá monitorace EKG (Holter), sledování a programování kardiostimulátorů a ICD apod. Cílem je maximálně snížit administrativní zátěž danou absencí přenosu digitálních dat mezi jednotlivými klinickými subsystémy a nutností jejich duplicitního zadávání. KISPAC2 je zároveň přípravou na zvládnutí datové revoluce v medicíně včetně budoucího použití umělé inteligence v nejrůznějších klinických aplikacích.