Katetrizační léčba arytmií u dětí v éře 3D mapování

Prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D.

Díky rozvoji moderních metod možnosti zobrazení katetrů i srdeční anatomie pomocí elektroanatomických systémů trojrozměrné (3D) navigace a mapování je možné katetrizační ablace v posledních letech provádět buď úplně bez, nebo jen s minimálním použitím rentgenového záření. Systémy 3D mapování pracují na stejném principu jako GPS a lokalizaci v trojrozměrném prostoru umožňují pomocí impedančního pole vytvořeného pomocí elektrod na kůži pacienta nebo pomocí magnetického pole vysílaného emitorem umístěným pod vyšetřovacím stolem. Pomocí těchto systémů je možno rekonstruovat tvar srdečních dutin a detekovat a zobrazit postup elektrického vzruchu v jejich stěně. Systémy tak umožňují přesné mapování a následnou katetrizační ablaci arytmogenního substrátu.

Obr. 1: Elektroanatomická mapa pravé síně při sinusovém rytmu

Obrázek zobrazuje elektroanatomickou mapu pravé síně při sinusovém rytmu u pacienta se síňovou tachykardií po předchozí operaci vrozené srdeční vady. Barevné kódování odpovídá časovému postupu elektrického vzruchu srdcem (nejčasnějšímu signálu odpovídá bílá a červená barva, nejpozdějšímu modrá a fialová). Červené body označují místa úspěšné ablace, bílé body místa pooperační jizvy. Katetry jsou barevně odlišeny, šedé proužky odpovídají jednotlivým elektrodám. Modrý katetr je zaveden v jícnu, proto je mimo srdce.

Video zobrazuje mapování a ablaci přídatné spojky na trikuspidální anulu u WPW syndromu. Špička červeného ablačního katetru je v místě spojky. Otvor zobrazuje trikuspidální ústí. Zhruba ve 2/3 záznamu je na ekg záhy po zahájení aplikace radiofrekvenční energie vymizení delta vlny svědčící pro přerušení přídatné síňokomorové spojky.

V Dětském kardiocentru jsme začali rutinně používat moderní systém elektrofyziologické 3D navigace a mapování (EnSite Precision™, Abbott) při každém ablačním výkonu od jara roku 2020. Za prvních 12 měsíců jsme s použitím tohoto systému provedli celkem 82 katetrizačních ablací, z toho 55 % úplně bez použití skiaskopie. U ostatních 45 % pacientů byl skiaskopický čas minimalizován na medián 0,6 (IQR 0,33 - 1,53) minut.

Nový nefluoroskopický 3D navigační a mapovací systém snižuje nebo úplně eliminuje rentgenové záření při katetrizační léčbě arytmií u dětí a zásadně zpřesňuje možnost mapování arytmogenního substrátu.