Echolog - Softwarová aplikace pro analýzu a reportování echokardiografických dat

Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol provádí ročně přibližně 7 000 vysoce specializovaných echokardiografických vyšetření. Spojení kvalitní zdravotnické techniky a špičkových lékařů přináší nejen velké množství obrazových dat, ale také velmi cenný soubor kvalifikovaně změřených parametrů srdce a velkých cév. Detailní echokardiografické vyšetření srdce s vrozenou vadou může čítat přes 70 číselných parametrů. Většina těchto parametrů je dále přepočítána do skórovací škály (z-score) dle povrchu těla vyšetřovaného (BSA). Velmi vysoká medicínská výtěžnost této vyšetřovací metody však s sebou též nese obrovskou administrativní zátěž.

Softwarová aplikace Echolog vytvořená kolektivem Dětského kardiocentra pod vedením Ing. M. Ložka a MUDr. J. Kovandy zajišťuje obousměrnou komunikaci s echokardiografickými přístroji, automaticky načítá naměřené echokardiografické parametry a provádí indexaci k publikovaným mezinárodním váhově vztaženým normám pomocí z-skóre (obr. 1).

Obr. 1: Hlavní obrazovka modulu Echolog s naměřenými parametry a indexací k normě

Hlavní obrazovka modulu Echolog s naměřenými parametry a indexací k normě

Systém umožňuje přehlednou prezentaci jednotlivých vyšetření včetně grafického zobrazení vývoje jednotlivých normovaných echokardiografických parametrů u rostoucího jedince v čase (obr. 2). Zásadně zjednodušuje a zkvalitňuje práci s echokardiografickými daty. Podobný systém není dosud komerčně dostupný.

Obr. 2: Absolutní (modře) a indexovaná (červeně) velikost levé síně – vývoj v čase

Absolutní (modře) a indexovaná (červeně) velikost levé síně - vývoj v čase