Aktuální publikace: Major left ventricular thrombi in an adolescent with COVID-19-associated inflammatory syndrome

Publikace v European Heart Journal (doi:10.1093/eurheartj/ehab165, IF 29,9) z roku 2021 popisující jako první na světě kazuistiku dosud zcela zdravého 17letého pacienta se vznikem mnohočetných embolizujících trombů v levé komoře v rámci PIMS asociovaného s infekcí covid-19. Pacient byl úspěšně léčen mnohočetným intervenčními zákroky včetně urgentní intervenční rekanalizace a. cerebri media v těsné spolupráci s Klinikou zobrazovacích metod 2. LF UK a FNM a nemá žádná neurologická rezidua (viz obr.).

Obr.: A. a B. Mnohočetné tromby v levé komoře. C. Uzávěr a. cerebri media dx. (vlevo) a stav po rekanalizaci (vpravo). D. Levá komora bez trombů po léčbě

Obrázek