Sdělení rektora prof. Tomáše Zimy

Rektor UK reaguje na vývoj epidemiologické situace a na aktuální usnesení vlády ČR č. 13 ze dne 7. ledna 2021, které doplňuje a mění předchozí usnesení vlády na úseku vysokého školství.

Základní informace

Usnesení vlády ČR č. 13 ze dne 7. 1. 2021, které navázalo na usnesení č. 1377 (ze dne 23. 12. 2020), č. 1335 (ze dne 14. 12. 2020), usnesení č. 1263 (ze dne 30. 11. 2020) a na usnesení č. 957 (ze dne 30. 9. 2020), nově stanoví, že s účinností od 11. 1. 2021 od 00.00 do 22. 1. 2021 do 23.59 ve vztahu k provozu vysokých škol stanoví, že se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:

a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

b) účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob,

c) účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník),

Uvedené změny je třeba vykládat tak, že:

· prezenční zkoušky se mohou konat, a to za účasti nejvýše 10 přítomných osob,

· pro lékařské fakulty, farmaceutickou fakultu a pro učitelské studijní programy platí výjimky pro klinickou a praktickou výuku a praxi jako doposud,

· je možné konat prezenční přijímací zkoušky, za účasti nejvýše 10 přítomných osob (využitelné pro přijímací zkoušky do DSP II),

· je možné konat individuální konzultace, ale pouze za přítomnosti jednoho studenta a jednoho akademického pracovníka.

V otázce přípravy letního semestru akademického roku 2020/2021 platí, že:

· přednášky a početnější výukové aktivity je s ohledem na epidemiologickou situaci vhodné připravovat distančně

· méně početnější skupiny (seminární apod.) bude potřeba v průběhu semestru pravděpodobně uskutečňovat hybridně, tedy sledovat možnosti dané epidemiologickou situací a mít připravenou prezenční možnost výuky se „zálohou“ její distanční formy, s tím, že

· prezenční aktivity se studenty vnímá UK nadále jako klíčové a zásadní.

Novela zákona o vysokých školách

Dne 1. 1. 2021 nabyla účinnosti novela vysokoškolského zákona (č. 495/2020 Sb.), která dovoluje vysokým školám se v mimořádných situacích odchýlit od běžné praxe. Vysoké školy mohou například využívat distanční formu výuky a zkoušek, upravovat harmonogram akademického roku a podmínky přijímacího řízení.

V uplynulém roce umožňoval vysokým školám změny ve výuce, přijímacím řízení i v organizaci akademického roku zvláštní zákon (zákon č. 188/2020 Sb.), který byl však aplikovatelný pouze v roce 2020. Nová úprava zavedená novelou přináší změny, které bude možné využívat i v budoucnu při krizových opatřeních podle krizového zákona, v případě mimořádných opatření nebo v případech, kdy je přítomnost studentů ve škole omezena. Podmínkou je však vydání příslušného rozhodnutí Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které určí rozsah i dobu, po kterou je možné tyto odchylky využít.

Na základě tohoto rozhodnutí budou vysoké školy moci přejít na distanční vzdělávání, distanční zkoušky, státní zkoušky i státní rigorózní zkoušky bez ohledu na akreditovanou formu studia daného studijního programu. Při distančních státních zkouškách zůstává podmínka, že v případě, že není zajištěna její veřejnost, musí být nahráván audiovizuální záznam, který se uchovává po dobu 5 let.

Fakulty budou mít při mimořádných situacích pravomoc změnit způsob, kritéria i termín pro přijímání uchazečů. Za běžných podmínek musí znát zájemci o studium podmínky pro přijetí nejméně čtyři měsíce před lhůtou pro podávání přihlášek, v době krize by se tato lhůta mohla změnit na 15 dnů před dnem konáním zkoušek. Kvůli případným změnám v maturitách či státnicích a průtahům v uznávání předchozího vzdělání z ciziny je novelou dána možnost v rozhodnutí o přijetí stanovit lhůtu pro předložení dokladů o dosaženém vzdělání, a to až do 90 dnů od zápisu do studia.

Zahraničí

Situace ve světě se neustále vyvíjí v rámci epidemiologické situace v jednotlivých zemích. Zahraniční odbor pravidelně monitoruje změny v jednotlivých státech a na Sharepointu je za tímto účelem dokument obsahující odkazy na webové stránky jednotlivých států, kde se průběžně aktualizuje stav jejich vnímání ČR i dalších zemí na semaforu. Je možné se podle toto tedy průběžně orientovat.

Knihovny

Vzhledem k nastupujícímu zkouškovému období doporučujeme fakultním knihovnám umožnit studentům výpůjčky předem objednaných knih  i vracení výpůjček.  Studenti mohou provést rezervaci přímo v knihovním systému http://ckis.cuni.cz, nebo po dohodě s knihovnou i emailem. Kontakty na jednotlivé knihovny jsou dostupné zde: https://knihovna.cuni.cz/knihovna_uk/knihovny-fakult-a-soucasti/ Přednostně doporučujeme volit režim bezkontaktních výpůjčních služeb, popřípadě režim výdajového okénka.

Badatelny a studovny doporučujeme uzavřít, stejně tak omezit výpůjčky veřejnosti.

Jednotlivé fakultní knihovny individuálně řeší prodlužování výpůjček. Důležitý je aspekt obratu knih (dlouhodobé prodlužování zamezuje přístup literatury dalším studentům).

Od 1. ledna 2020 je nově zpřístupněna celouniverzitně online kolekce naučné literatury BookPort viz https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=856, a nadále zůstává otevřený přístup do digitálních knihoven viz www.ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=964

Kontakt pro dotazy ke knihovním službám @email ; tel. 773 773 131.

Koleje a menzy

Dle usnesení vlády ČR č. 13 ze dne 7. 1. 2021 vláda zakázala poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání, jak je výše specifikováno.

Menzy

V provozu je pouze menza Kajetánka, Arnošta z Pardubic a omezeně Menza Právnická (Praha) a menza Na Kotli (Hradec Králové).

Obědy budou rozváženy do výdejen – menza Albertov, FHS Trója. Kavárna u Rotlevů (Praha) a výdejna a bufet LF (Hradec Králové).

Výcviková střediska, sportovní centrum Hostivař

Všechna výcviková střediska UK zůstávají nadále uzavřena. Uzavřeno je též Sportovní centrum Hostivař.

Podatelna RUK

Podatelna RUK je od 4. ledna 2021 do odvolání v provozu takto:

pondělí až čtvrtek od 9.00 do 13.00

Krizový štáb

Další zasedání krizového štábu UK se uskuteční dne pondělí 18. 1. 2021 od 9.00, pokud nebude s ohledem na vývoj situace zasedání krizového štábu svoláno dříve.

S přátelským pozdravem,

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

V Praze dne 11. 1. 2021, 12.45

Vytvořeno: 11. 1. 2021 / Upraveno: 19. 8. 2021 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.