Sdělení rektora prof. Tomáše Zimy

Prof. Tomáš Zima reaguje na usnesení vlády České republiky č. 1263 ze dne 30. 11. 2020.


V reakci na Usnesení vlády České republiky č. 1263 ze dne 30. 11. 2020 a v návaznosti na aktuální vývoj situace sděluji následující:

Základní informace

Usnesení vlády ČR č. 1199 z 20. 11. 2020, které platí pro období od 30. 11. 2020 od 00.00 do 12. 12. 2020 do 23.59, bylo doplněno novým usnesením č. 1263 ze dne 30. 11. 2020, které s účinností od 7. 12. 2020 od 00.00 do 12. 12. 2020 do 23.59 ve vztahu k provozu vysokých škol stanoví, že se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; přičemž zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje:

  1. na účast na klinické a praktické výuce a praxi, studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
  2. na účast na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů,
  3. na laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku (vypuštěno: v posledním ročníku) bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů,
  4.  na studium v doktorském studijním programu,
  5.  na individuální konzultace a na individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury,
  6. na studenty prvních ročníků za přítomnosti nejvýše 20 studentů.  

Uvedené změny je třeba vykládat tak, že:

  • na všech fakultách je od stanoveného data povolena účast na laboratorní a experimentální výuce ve všech ročnících bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů,
  • na všech fakultách je umožněna prezenční výuka studentů v prvním ročníku za přítomnosti nejvýše 20 studentů.

Další upřesňující informace jsou průběžně diskutovány na pravidelných schůzkách s proděkany fakult pro studijní záležitosti.

Zdůrazňuji, že příprava organizace studia pro letní semestr akademického roku 2020/2021 musí probíhat jako příprava na zahájení prezenční formy studia. Případné odchylky od akreditace studijního programu ve směru k pokračování distanční formy výuky jsou možné a odůvodnitelné jen aktuální epidemiologickou situací a na ni navazujících vládních opatření.

Zahraniční cesty (včetně Erasmus a jiných forem mobility)

Krizový štáb UK monitoruje mediálně známý případ studentské akce, která byla ukončena po zásahu policie. Nejedná se o ojedinělou situaci, jelikož od počátku restriktivních opatření bylo několik podobných akcí ze strany zahraničních studentů organizováno.

V případě výměnných studentů existuje jasná metodika postihu takových přestupků, která je aplikována v praxi dle pravidel Evropské komise. Ke studentům promluvil i pan rektor ve snaze apelovat na dodržování všech pravidel a opatření.

Univerzita otevírá novou a dočasnou možnost ubytování pro výměnné studenty na dobu letního semestru. V rámci této nabídky si studenti mohou připlatit za ubytování v jednolůžkových pokojích na kolejích či v rámci hotelu Krystal. Koleje i hotel alokovaly 50 kapacitních míst jako speciální nabídku pro zahraniční výměnné studenty, kteří z důvodu obav z pandemie či důvodů podobných chtějí ubytování v jednolůžkových pokojích. Hotel Krystal k tomu zároveň nabízí i možnost zajistit si doplňkové hotelové služby.

Knihovny

Fakultní knihovny celouniverzitně koordinují svoje postupy ke zpřístupnění fondů a otevírací době. Všechny knihovny mají aktuální informace na svých webových stránkách – seznam knihoven:

https://knihovna.cuni.cz/knihovna_uk/knihovny-fakult-a-soucasti/

Většina výpůjček byla prodloužena do 14. prosince 2020, výjimky se týkají knihoven, které mají omezenou otevírací dobu z důvodu vnitřních omezení provozu. Většina knihoven umožňuje vracení i půjčování knih přes „výdajové okénko“. Zpřístupnění EIZ probíhá standardně. V současné době probíhá školení knihovníků v online režimu a týká se aktuálně nové funkce aktualizace konta čtenáře vzhledem k jednotné registraci. Univerzita Karlova jedná o tom, aby digitální knihovny Kramerius byly zpřístupněny alespoň do konce roku, případně dále, pokud budou uzavřeny koleje.  Ústřední knihovna zodpovídá studentům dotazy k provozu knihoven, dostupnosti konkrétních titulů knih a knihovním službám.

Koleje

Vláda ve výše uvedeném opatření ve vztahu k ubytování studentů na kolejích i nadále stanoví, že se zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, s tím, že nově je upraveno, že výjimka se uplatňuje i na studenty, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle výše uvedených písmen a), b), c) d) nebo f).

Od 7. 12. 2020 bude umožněno, aby studenti, kteří se nově mohou vrátit do studia, buď realizovali svůj nástup na koleje (mají-li tento nástup stále odložen), nebo aby požádali o znovu nastěhování a „odpečetění“ jejich pokoje. Kolejné bude účtováno v plné výši od dne nastěhování nebo faktického „odpečetění“ pokoje.

Žádosti o fyzické opuštění koleje se současným zanecháním osobních věcí v pokoji, který je „zapečetěn“, jsou přípustné pouze v souvislosti s vládou nařízenými karanténními opatření v rámci prevence před šířením onemocnění COVID 19

Studentům, kteří využili možnosti „zapečetění“ pokoje, bude po dobu zkouškového období umožněn i opakovaný nekontinuální pobyt na kolejích po dobu jednoho, maximálně dvou dnů, a to za účelem vykonání kontroly studia (zkoušky) s tím, že po dny přítomnosti na kolejích bude účtováno plné kolejné. Při odjezdu studenta z koleje bude pokoj znovu „zapečetěn“. V případě pochybností může být student požádán, aby prokázal, že jeho pobyt na koleji má přímou souvislost s vykonáváním kontroly studia (zkoušky).

Pokud bude zákaz pobytu studentů na kolejích usnesením vlády odvolán a příslušná opatření budou umožňovat v převažující míře návrat do standardní prezenční formy studia, bude ukončena i možnost opuštění koleje se současným „zapečetěním“ pokoje s tím, že student se bude muset rozhodnout, zda se na kolej vrátí v plném rozsahu, nebo zda ubytovací smlouvu bez jakýchkoliv sankcí ukončí.

Menzy

Nadále zůstává v plném provozu pouze menza Kajetánka (Praha) a menza Na Kotli (Hradec Králové). Obědy budou nadále rozváženy do výdejen menza Albertov, FHS Trója a bufet Karolinum (Praha) a výdejna a bufet LF (Hradec Králové).

Výcviková střediska

Zimní výcviková střediska (chata VAK a Patejdlova bouda) budou otevřena pro vánoční rekreaci zaměstnanců UK, pokud v období vánoc nedojde ke zpřísnění vládních opatření, která by možnost rekreací zakázala či podstatně omezila.

Podatelna RUK

Rozšiřuje se otvírací doba podatelny RUK takto: pondělí až pátek 9.00 až 13.00.

Krizový štáb

Další zasedání krizového štábu UK se uskuteční dne pondělí 14. 12. 2020 od 9.00, pokud nebude s ohledem na vývoj situace zasedání krizového štábu svoláno dříve.

Vytvořeno: 3. 12. 2020 / Upraveno: 25. 5. 2021 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.