Informace děkana fakulty z 13. 10. 2020 k aktuální mimořádné situaci

 

Aktualizováno 30. 10. 2020: Opatření, týkající se výuky a chodu fakulty, u nichž je v textu níže uvedeno, že platí do 1. listopadu 2020, nadále zůstávají v platnosti, a to až do odvolání.


Vážené kolegyně, kolegové, studentky a studenti,

dovolte mi, abych vás informoval o dalších změnách, které se týkají výuky a chodu fakulty.

Jedná se především o Usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022, kterým vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 h do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 h provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů, a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách.

V souladu s doporučením ředitelky Hygienické služby HMP povoluji v období od 14. 10. do 1. 11. 2020 přítomnost maximálně 5 osob u lůžka a 10 osob při praktické výuce a praxi za předpokladu dodržení hygienických opatření dle Metodického pokynu 02/2020, čl. III. Veškerá ostatní výuka probíhá pouze distanční formou.

Dále vás chci informovat o usnesení vlády ČR z 12. října 2020 č. 1023, kterým vláda ukládá pracovní povinnost žákům a studentům čtvrtého a pátého ročníku prezenční formy studijního programu Všeobecné lékařství na lékařských fakultách veřejných vysokých škol, posledních ročníků denní nebo prezenční formy bakalářských a pětiletých magisterských studijních programů na vysoké škole nebo oborů vzdělání na vyšší odborné škole nebo střední zdravotnické škole připravujícím se na nelékařské zdravotnické povolání a všech ročníků prezenční formy zdravotnických magisterských studijních programů navazujících na zdravotnický bakalářský program. Příkazy k výkonu pracovní povinnosti podle tohoto usnesení pro konkrétní osoby bude vydávat primátor hlavního města Prahy ve spolupráci s vedením lékařských fakult. Předpokládáme, že se na optimálním rozmístění studentů budou podílet studentští koordinátoři.

Věřím, že se nám všem společně podaří současnou mimořádnou situaci zvládnout, prosím vás o dodržování všech nezbytných protiepidemických opatření, o ohleduplnost a trpělivost.

Děkuji vám.

Vladimír Komárek
děkan fakulty

Vydáno: 13. 10. 2020 / Poslední aktualizace: 13. 10. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková