Imatrikulace. Věděli jste, že…?

Imatrikulace je slavnostní přijetí studentů do akademické obce vysoké školy. Vyjadřuje, že jako nově přijatí studenti přijímáte studentské povinnosti a nabýváte studentských práv. Její součástí je slavnostní slib, že budete plnit studijní povinnosti a respektovat morální závazek vůči škole a rozhodnutí akademických funkcionářů. Při slibu se symbolicky dotknete žezla lékařských fakult a potřesete si rukou s děkanem.
... potřesete si rukou s děkanem.
Děkan prof. Komárek.
... symbolicky se dotknete
žezla lékařských fakult...

Věděli jste, že...?

Imatrikulace nových studentů 2. lékařské fakulty proběhne 20. října 2021, tradičně ve Velké aule Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1; Google maps).

Informace o imatrikulaci naleznete na webu Univerzity Karlovy a slib na webu 2. lékařské fakulty.

Výraz imatrikulace znamená zápis do fakultní matriky; pochází z původního latinského in-matriculo, zapisuji do seznamu. Zdroj: Wikipedie.

Název talár, kterým se označuje splývavé roucho sahající až ke kotníkům včetně pokrývky hlavy (baretu), pochází z latinského talus čili kotník. Rektor a prorektoři Univerzity Karlovy mají talár červený, taláry ostatních hodnostářů jsou černé. Mimo promoce a další akademické slavnosti se používá mj. jako liturgické roucho ve většině evangelických církví nebo jako služební či stavovský oděv soudců, státních zástupců a advokátů. Zdroj: Wikipedieweb FF UK.

Insignie (z latinského insigne = znamení, symbol) jsou odznaky hodnosti a hodností určené moci světských či církevních osob a symbolem jejich příslušnosti a funkce. Zdroj: Wikipedie.

Současné univerzitní
žezlo.
Fotografie
na této stránce:
Lucie Galdová (2. LF).

Mezi insignie Univerzity Karlovy se počítá žezlo a řetěz. Bohužel původní žezlo a řetěz se ztratily při evakuaci Němců na konci druhé světové války, Karlova univerzita po nich dosud marně pátrá a není jisté, zda jsou 500 let staré symboly univerzity, neodmyslitelně patřící k imatrikulacím a promocím, ještě na světě.

Prorektoři nosí červený talár.

Insignií, kterou používají společně všechny lékařské fakulty Univerzity Karlovy, je žezlo, na které skládáte slib. Řětězy děkanů a proděkanů jsou společné pro všechny fakulty.

Promotor je akademický funkcionář, který vede obřad. Zdroj: Wikipedie.

Pedel (univerzitní a fakultní) je ceremoniální funkce. Při slavnostních příležitostech kráčí před rektorem nebo děkanem a nosí žezlo. Během imatrikulace a promoce drží žezlo před studentem, který na něj přísahá. Původně se jedná o nižšího vysokoškolského úředníka. Dnes má symbolický význam, ale dříve sloužil jako univerzitní sluha – byl zodpovědný za údržbu školních budov a asistoval rektorovi či děkanovi – původně je též v literatuře označován jako školník. Zdroj: Wikipedie.

Jezu Kriste, ščedrý kněže, jehož melodie se používá při imatrikulacích a promocích, je jeden z nejstarších staročeských církevních chorálů, pochází ze 14. století. Autorství se někdy připisuje Janu Husovi. Zdroj: Wikipedie.

Velká aula Karolina.

Karolinum je komplex budov na Ovocném trhu v blízkosti Staroměstského náměstí v Praze, který slouží jako sídlo rektora a dalších institucí Univerzity Karlovy. Název je odvozen z latinského Collegium Carolinum (Karlova kolej). Karolinum vzniklo rozšířením a následnými úpravami Rotlevova domu, který daroval univerzitě Václav IV. v roce 1383. Horní patra sloužila k výuce a také jako obydlí profesorů a jejich sluhů. V přízemí se nacházela univerzitní pokladnice a podzemí sloužilo jako vězení. Karolinum je nejstarší univerzitní kolej ve střední Evropě, která slouží dodnes svému původnímu účelu. Jejím největším prostorem je Velká aula, kde se odehrávají slavnostní obřady a shromáždění Univerzity Karlovy. Zdroj: Web FF UK.

MUC. je dřívější akademické označení studentů lékařských fakult, které znamená medicinae universae candidatus – kandidát všeobecného lékařství. Některé zdroje uvádějí, že tento titul má student právo používat již po proběhlé imatrikulaci, nebo po splnění určitých zkoušek, po šesti semestrech, či až po složení první části státní závěrečné zkoušky. Zdroj: Wikipedie.

Vytvořeno: 10. 10. 2016 / Upraveno: 30. 8. 2021 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.