Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 19. 3. 2014

Datum konání: 
19. 3. 2014

Zápis ze zasedání akademického senátu 2. lékařské fakulty UK
ze dne 19. 3. 2014

Přítomni: doc. Cinek, doc. Dřevínek, MUDr. Fialová, doc. Hort, MUDr. Maxová, doc. Rygl, prof. Seeman, doc. Šumník, doc. Zuna, MUDr. Djakow, E. Fürstová, D. Humlová, A. Jaroš, MUDr. Kohutiar, L. Mastíková, J. Medal, D. Suk, L. Svoboda, J. Vítek
Omluveni: prof. Škába
Nepřítomni: doc. Zámečník, R. Hudák, doc. Kabelka, B. Beňová
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 19. 2. 2014
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 6. 3. 2014
   
 5. Zveřejňování počtu hlasů při hlasováních AS
  (návrh doc. MUDr. J. Horta, Ph.D.)
   
 6. Představení Asociace studentů fyzioterapie (K. Kučerová, prezidentka)
   
 7. Zprávy vedení fakulty (prof. MUDr. V. Komárek, CSc. – návrh složení VR 2. LF)
   
 8. Hlasování AS o novém složení VR
   
 9. Zpráva Pedagogické komise 2. LF UK
   
 10. Změna vnitřního mzdového předpisu UK (doc. MUDr. J. Zuna, Ph.D.)
   
 11. Zprávy ze senátu UK
   
 12. Výběrová řízení (doc. MUDr. J. Zuna, Ph.D.)
   
 13. Úloha našeho akademického senátu
  • úvod do dlouhodobější diskuse (doc. MUDr. J. Zuna, Ph.D.)
    
 14. Různé

 


 

1) Zahájení a uvítání hostů

 
Doc. Zuna přivítal přítomné členy senátu a zástupce vedení 2. LF.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 
Skrutátorkami byly určeny MUDr. J. Fialová a L. Mastíková.

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 19. 2. 2014

 
Bez připomínek.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 6. 3. 2014

 
Sestavení programu na zasedání AS 19. 3., diskuse o způsobu hlasování o novém složení VR 2. LF.

 

5) Zveřejňování počtu hlasů při hlasováních AS (návrh doc. MUDr. J. Horta, Ph.D.)

 
Při všech hlasováních AS bude vždy zveřejněn počet hlasů, týká se i senátních a děkanských voleb.

 

6) Představení Asociace studentů fyzioterapie (K. Kučerová, prezidentka)

 
Prezidentka Asociace seznámila přítomné s cíli Asociace studentů fyzioterapie – příprava zahraničních stáží, pořádání vzdělávacích, kulturních a dobrovolnických akcí, zvýšení kvality studia fyzioterapie, prosazování zájmů a potřeb studentů, rozšíření všeobecného vědomí o oboru fyzioterapie. Asociace pořádá přednášky, workshopy, zimní a letní Fyziocamp, 1x měsíčně FyzioCafé.
Asociace spolupracuje s UNIFY, CZEPA + Centrum Paraple a v zahraničí např. s ECPTS (ECPTS = European Confederation for PT Students).

 

7) Zprávy vedení fakulty (prof. MUDr. V. Komárek, CSc. – návrh složení VR 2. LF)

 
Proděkan prof. Trka informoval o blížící se Vědecké konferenci 2. LF (9.–10. 4.) – podrobnosti na webu 2. LF.
Proděkanka doc. Bláhová sdělila, že byla odeslána druhá část stipendií.
Děkan prof. Komárek předložil přehled hospodaření 2. LF v r. 2013
 

  Hlavní činnost Vedlejší činnost Celkem
Výnosy 413 675 258 413 933
Náklady 413 929 0 413 929
Hospodářský výsledek –254 258 4

 

8) Hlasování AS o novém složení VR

 
Přítomní členové AS hlasovali o návrhu děkana na odvolání 11 členů VR a schválení 17 nových členů VR.
 
Výsledky hlasování:
Hlasovalo 19 členů AS.
 
Odvolání stávajích členů:

  ANO NE
prof. Bartůňková 19 0
prof. Herget 19 0
doc. Leffler 19 0
dr. Mazanec 19 0
prof. Pohunek 17 2
prof. Vízek 19 0
doc. Zoban 19 0
doc. Forejt 19 0
doc. Hozák 19 0
prof. Pirk 16 3
doc. Šebesta 19 0

 
Schválení nových členů:

  ANO NE
prof. Dotřelová 18 1
prof. Hampl 19 0
prof. Hoch 16 3
prof. Hrdlička 18 1
doc. Kobesová 18 1
doc. Marusič 18 1
doc. Prausová 18 1
prof. Průša 17 2
doc. Roček 19 0
prof. Trč 18 1
prof. Vlček 18 1
dr. Herman 19 0
dr. Jiruška 18 1
Ing. Lhotská 19 0
doc. Šebo 19 0
prof. Urbánek 19 0
prof. Viklický 19 0

 
Usnesení: AS schválil návrh děkana na odvolání a jmenování členů VR 2. LF.

 

9) Zpráva Pedagogické komise 2. LF UK

 
Doc. Zuna informoval o zasedání PK, mj. se projednávala otázka výuky v angličtině, ke které dochází při současném pobytu zahraničních a českých studentů zejména (pouze?) na Pediatrické klinice. Problémem je i nestejná úroveň výuky v češtině a angličtině.
 
AS následně v upraveném znění schválil usnesení navržené pedagogickou komisí:
 
AS 2. LF na doporučení své Pedagogické komise žádá kolegium děkana:

 • o maximální snahu zabránit vysokému počtu studentů v kruzích (více než 20 studentů) a doporučuje jako jeden z kroků zajistit aktuální seznamy studentů
 • o vyjádření k výuce českých studentů v anglickém jazyce
 • o řešení situace na Ústavu histologie a embryologie ve smyslu problematiky hodnocení písemných testů a otázky ústního zkoušení
 • o aktualizaci seznamu pre- a ko-rekvizit na webových stránkách
   

(PRO: 19; PROTI 0; ZDRŽELO SE: 0)

 

10) Změna vnitřního mzdového předpisu UK (doc. MUDr. J. Zuna, Ph.D.)

 
Doc. Zuna informoval o změně vnitřního mzdového předpisu UK. Fakulty UK byly vyzvány, aby k tomuto návrhu podaly případné připomínky. AS 2. LF i děkan 2. LF souhlasí s návrhem bez připomínek.

 

11) Zprávy ze senátu UK

 
D. Humlová, A. Kalina

 

12) Výběrová řízení (doc. MUDr. J. Zuna, Ph.D.)

 
Doc. Zuna poděkoval všem, kteří se za AS účastní výběrových řízení 2. LF. Výběrová řízení je nutné vypisovat i pro zaměstnance s úvazkem 0,1, dá se tedy předpokládat, že VŘ bude přibývat. Pokud mají členové AS nějaké návrhy na změnu způsobu výběru svých zástupců na VŘ, předloží je předsedovi AS.
U některých z pohledu fakulty významnějších VŘ (např. při výběru přednostů) by bylo vhodné předjednat preference na AS (seznámit se předem s životopisy kandidátů apod.). Děkan uvedl, že v případě nejednoznačného stanoviska se bude opírat o vyjádření AS.

 

13) Úloha našeho akademického senátu – úvod do dlouhodobější diskuse

 

 • Doc. MUDr. J. Zuna, Ph.D., shrnul náplň a úkoly AS, jak jsou formulovány v zákoně a ve Statutu 2. LF a vyzval k diskusi o tom, jaké by měly být preference AS a v jakých oblastech a úkolech by se měl aktivně angažovat. Navrhl dát si několik málo splnitelných cílů a důsledně se snažit o jejich uskutečnění.
 • Podněty mohou členové AS posílat na předsednictvo AS nebo je přednést na příští schůzi AS.
 • Děkan bude s proděkany vytvářet nový dlouhodobý záměr – uvítá podněty od AS.

 

14) Různé

 
Ústav TV – pozvánka do Dobronic – doc. Zuna rozešle
J. Vítek – bude vyhlášen nejlepší učitel Fyzioterapie


 

Zapsala: H. Ulovcová
Schválil: doc. J. Zuna
Vydáno: 16. 4. 2014 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK