Pravidla pro přiznávání stipendií

Vnitřní předpisy

Pravidla pro přiznávání stipendií

Akademický senát 2. lékařské fakulty se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a po změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění, a podle čl. 45 Statutu 2. lékařské fakulty usnesl na těchto Pravidlech pro přiznávání stipendií na 2. lékařské fakultě, jako jejím vnitřním předpisu:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
 

Tato Pravidla pro přiznávání stipendií na 2. lékařské fakultě (dále jen „předpis“) stanoví podle čl. 4 odst. 5 a souvisejících ustanovení Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „univerzita“) pravidla a další náležitosti pro přiznávání stipendií na 2. lékařské fakultě (dále jen „fakulta“).
 

Čl. 2
Podmínky pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky
(K čl. 4 stipendijního řádu univerzity)
 

 1. Stipendium za vynikající studijní výsledky (dále jen prospěchové stipendium) se přiznává studentům zpětně za vynikající studijní výsledky v předcházejícím úseku studia (čl. 4 odst. 5 studijního a zkušebního řádu univerzity).
 2. Prospěchové stipendium se přiznává na základě prospěchového průměru ze zkoušek a klasifikovaných zápočtů za předcházející ročník studia, přičemž se započítávají všechny známky ze všech konaných zkoušek a všech opravných termínů. Studentům prvního ročníku navazujícího magisterského studijního programu se prospěchové stipendium přiznává na základě prospěchového průměru ze všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů za bakalářský studijní program studovaný na fakultě.
 3. Pro účely přiznávání prospěchových stipendií se studenti
  1. u nichž nenastala překážka poskytnutí stipendia podle čl. 8 stipendijního řádu univerzity
  2. kteří nejsou zapsáni v prvním ročníku studia, nejde-li o navazující studijní program
  dělí do skupin podle studijních programů, a dále do podskupin podle studijních programů a ročníků, přičemž se studenti, kteří překračují standardní dobu studia, přiřazují do podskupiny studentů studujících v posledním ročníku ve smyslu standardní doby studia. Rozdělení do skupin a podskupin je následující:
  Skupina A –  bakalářské studijní programy Specializace ve zdravotnictví obory Fyzioterapie, Zdravotní laborant, Radiologický asistent a Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra.
  Skupina B –  navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie
  Skupina C –  magisterský studijní program Všeobecné lékařství
      Podskupina C1 – druhý ročník
      Podskupina C2 – třetí ročník
      Podskupina C3 – čtvrtý ročník
      Podskupina C4 – pátý ročník
      Podskupina C5 – šestý ročník
 4. V jednotlivých skupinách a podskupinách se studenti seřadí vzestupně podle prospěchového průměru podle odstavce 2 s tím, že
  1. napřed se uvedou studenti, kteří získali normální počet kreditů,
  2. dále (seřazení podle průměru) studenti ostatní.
  U studentů studujících podle dobíhajícího (nekreditního) systému studia se
  1. napřed uvedou studenti, kteří v předcházejícím úseku studia splnili všechny předepsané povinnosti,
  2. dále (seřazení podle průměru) studenti ostatní.
  Pokud budou v jedné skupině zařazeni jak studenti studující podle nového, tak studenti studující podle dobíhajícího studijního plánu, uvedou se napřed společně studenti, kteří získali normální počet kreditů a ti, kteří v předcházejícím úseku studia splnili všechny předepsané povinnosti, a dále studenti ostatní.
 5. Prospěchové stipendium se v každé skupině a podskupině přizná prvním deseti procentům studentů se zaokrouhlením nahoru. Prospěchové stipendium se dále přizná každému dalšímu studentu, který dosáhl stejného prospěchového průměru a počtu kreditů jako student s nejvyšším prospěchovým průměrem, kterému bylo stipendium podle první věty přiznáno.
 6. Je-li student na fakultě zapsán ve více studijních programech, může mu být stipendium přiznáno za každý program.
 7. O přiznání prospěchového stipendia studentovi, který v předcházejícím úseku studoval podle individuálního studijního plánu nebo na jiné fakultě či vysoké škole, rozhodne na základě žádosti děkan.
 8. Za rozhodná data pro přiznávání prospěchových stipendií se považuje stav k 31. 10. běžného roku. Určení studentů, kterým bude prospěchové stipendium přiznáno proběhne nejpozději do 20. listopadu běžného roku, určeným studentům bude prospěchové stipendium přiznáno nejpozději do 1. prosince běžného roku.
   

Čl. 3
Závěrečná ustanovení
 

 1. Tento předpis byl schválen akademickým senátem fakulty dne 15. listopadu 2006.
 2. Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity 1.
 3. Tento předpis nabývá účinnosti pět dní po nabytí platnosti.

prof. MUDr. Richard Škába, CSc., předseda akademického senátu fakulty

doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., děkan 2. LF UK


 
1 § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento předpis dne
 

předseda akademického senátu univerzity
Zrušeno: k 1. 10. 2017
Účinnost: do 31. 9. 2017

 

Nové znění (účinnost od 1. 10. 2017)

Vytvořeno: 24. 1. 2007 / Upraveno: 18. 12. 2017 / Marie Havlová