Týmy prof. Anny Šedivé a prof. Jana Starého získaly ocenění od ministra zdravotnictví za mimořádné výsledky

Ministr Vlastimil Válek v prostorách Břevnovského kláštera ocenil 12. prosince vědecké osobnosti za mimořádné výsledky dosažené v projektech v oblasti zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje.


Prof. Anna Šedivá se svým týmem.

Prof. MUDr. Anna Šedivá, DrSc., primářka Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol, získala Cenu ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2022 za projekt Moderní přístupy k primárním imunodeficiencím: uplatnění molekulární a funkční diagnostiky v terapii. Projekt přispěl k objasnění podkladu onemocnění u řady pacientů s primární imunodeficiencí, zavedl moderní postupy do diagnostiky a tím umožnil personalizovaný přístup k léčbě těchto pacientů. Během pandemie covidu-19 tým studoval specifika tohoto onemocnění u pacientů s imunodeficiencí, což mělo přímý dopad na jeho prevenci a léčbu. Spoluřešitelem projektu byla doc. MUDr. Eva Froňková, Ph.D., z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, dalšími členy řešitelského týmu byli MUDr. Markéta Bloomfield, MUDr. Adam Klocperk, Ph.D., MUDr. Tomáš Milota, Ph.D., MUDr. Zuzana Paračková, Ph.D., Mgr. Jitka Smetanová, MUDr. Marek Turnovec, Ing. Petra Vrabcová a Mgr. Irena Zentsová.

Prof. Jan Starý se svým týmem.

Čestné uznání ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2022 získal prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., emeritní přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, za projekt Biologie a imunopatologie selhání kostní dřeně a kombinované autoimunitní cytopenie (Evansova syndromu) u dětí. Projekt vedl k objasnění nových genetických příčin selhání krvetvorby a anémie u dětí a umožnil zavedení nových diferenciálně diagnostických a léčebných postupů u těchto pacientů. Spoluřešitelkou projektu byla MUDr. Ester Mejstříková, Ph.D., dalšími členy řešitelského týmu byli doc. MUDr. Eva Froňková, Ph.D., MUDr. Michaela Reiterová (Nováková), Ph.D., a MUDr. Michael Svatoň, Ph.D.

„Je mi nesmírnou ctí, že mohu řešitelům vybraných projektů s potěšením osobně předat ocenění za vynikající výsledky v aplikovaném zdravotnickém výzkumu a vývoji. Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj je důkazem znamenité úrovně vědy a výzkumu ve sféře zdravotnictví, lze jejím prostřednictvím zviditelnit významné vědecké osobnosti působící ve sféře zdravotnictví a konečně je to též cesta, jak těmto vědcům a jejich týmům za jejich obětavou, náročnou, odpovědnou a kvalitní práci upřímně poděkovat,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Vytvořeno: 19. 12. 2022 / Upraveno: 17. 6. 2023 / Mgr. Stanislava Lindenthalová