Sdělení rektora prof. Tomáše Zimy

 Rektor UK reaguje na vývoj epidemiologické situace.


Studium

Rozumím sílícímu tlaku na přechod na online výuku, kterému řada z Vás jistě v současnosti čelí, nicméně je i za současných podmínek nutné dostát jednotnému závazku vůči studentům a veřejnosti a pokusit se prezenční formát výuky plošně udržet. Tento postoj vedení univerzity nadále trvá a je kontinuální od zahájení akademického roku 2021/2022. Máme za to, že lze identifikovat pouze dva modely řešení aktuální situace se zřetelem na výuku, a to:

1. Zachování plné prezenční výuky pouze s minimálním a zcela individuálním přesunem konkrétní výuky do on-line prostředí, pokud si to situace (u konkrétní skupiny studentů, u konkrétního vyučujícího) vyžádá, a to vždy pouze na nezbytně nutnou dobu. Tento postup je vedením univerzity nadále preferován a odpovídá i statistickým závěrům o vysoké proočkovanosti studentů i zaměstnanců UK (za což je třeba znovu vyjádřit upřímné poděkování všem).

2. Přesunutí části výuky do on-line prostředí se zachováním určitého podílu prezenční výuky, tedy přechod do hybridní formy výuky. V obecné rovině lze znovu doporučit jako podklad Hybridní podzim 2021/2022 a opět připomenout klíčové doporučení, že: „..v případě zavádění distanční výuky v jednotlivých předmětech je důležité zohlednit, zda se jedná o předmět klíčový z hlediska profilu absolventa a zda takové inovace nadále zajistí studentům nabytí deklarovaných znalostí, dovedností a kompetencí (tzv. learning outcomes). Zároveň je velmi důležité zohlednit i formu výuky (přednáška, seminář, cvičení) a formu hodnocení (ústní nebo písemná zkouška, klauzurní práce, test apod.).

Při zavedení hybridní formy je však zcela nezbytné, aby měla fakulta tuto formu připravenu, zejména z hlediska rozvrhu a praktických důsledků kombinování prezenční a on-line výuky. Zdůrazňuji, že on-line prostředí lze využít tam, kde výstupy učení (strukturované cíle studijních programů) nejsou závislé na prezenční výuce.

Důrazně upozorňuji, že pro plošný přechod do plné online výuky (včetně praktické výuky) v současné době není opora v platných nařízeních.

Testování zaměstnanců

Provoz testovacího centra Celetná

Centrální univerzitní testovací centrum v Celetné 13 je v provozu Po-Pá vždy 8.00 –16.00 hod., a to až do 17. prosince 2021. V týdnu před Vánoci bude centrum v provozu pouze v pondělí 21. 12. 2021 a v úterý 22. 12. 2021 též od 8.00 do 16.00 hod. Mezi svátky pak bude centrum k dispozici pouze v pondělí 27. 12. 2021 mezi 8.00 a 16.00 hod. Provozní doba v lednu bude stanovena v průběhu prosince.  

Testování na pracovišti mimo Celetnou

Testování na fakultách, účelových zařízeních a součástech je dle mimořádného opatření možné, jak bylo již avizováno 25. 11. 2021. Tato pracoviště mají nárok na zajištění samotestů po předchozí domluvě na @email. Zároveň jsou tato pracoviště povinna vést evidenci provedených testů a také nastavit proces vlastního testování (např. zda se testy provádí centrálně na fakultě, nebo za provedení testů zodpovídají vedoucí pracovníci jednotlivých dílčích pracovišť fakult aj.). 

Osoby bez přístupu do CAS

Osoba, která je s Univerzitou Karlovou v pracovně-právním vztahu, má mít přístup do CAS. Tedy i osoby s uzavřenou DPP nebo DPČ. Skutečnost, že tomu tak v mnohých případech není, bohužel negativně ovlivňuje systematičnost našich postupů. Jedná se o podnět do budoucna, aby se kladl větší důraz na zavádění osob s dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr do CAS.

Aktualizace formuláře ONT

Formulář ONT (http://www.testovani.cuni.cz/FormONT) je pro každého zaměstnance otevřen i po vyplnění pro pozdější aktualizaci. Zejména je to významné v případě, pokud se zaměstnanec nechá očkovat a poté upraví i svou předchozí odpověď v ONT. Formulář je k dispozici i v angličtině. 

Krizový tým UK

Další zasedání krizového týmu UK se uskuteční v pondělí 6. 12. 2021 od 11.00 hod., pokud nebude s ohledem na vývoj situace zasedání krizového týmu svoláno dříve.

S přátelským pozdravem,

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

V Praze dne 30. 11. 2021

Vytvořeno: 1. 12. 2021 / Upraveno: 2. 5. 2022 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.