Prof. Marek Babjuk jmenován děkanem 2. lékařské fakulty

Prof. Marek Babjuk byl jmenován děkanem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Slavnostní inaugurace proběhla 26. ledna 2022 ve Vlasteneckém sále Karolina, na níž ho jmenoval rektor prof. Tomáš Zima. Čtyřleté funkční období začíná 1. února 2022. Prof. Babjuk, přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole, nastupuje po dětském neurologovi prof. Vladimíru Komárkovi.


Inaugurací, jež se konala ve Vlasteneckém sále Karolina, provázel předseda fakultního akademického senátu dr. Milan Trojánek. Na úvod přivítal významné hosty, mezi nimiž byl rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima, prof. Milena Králíčková, ten den jmenovaná prezidentem republiky rektorkou UK, ředitel Fakultní nemocnice v Motole Ing. Miloslav Ludvík a jeho náměstek MUDr. Martin Holcát, přednostové klinik nebo členové akademického senátu.

Rektor poděkoval končícímu děkanovi prof. Vladimíru Komárkovi za úspěšné vedení fakulty a zmínil rozvoj objektů na Plzeňské a možnost vzniku fakultní multifunkční budovy v areálu motolské nemocnice, ke kterému došlo za jeho děkanování. „Chtěl bych popřát Marku Babjukovi, ať má kolem sebe lidi, o které se bude moci opřít a s kterými bude spolu s celou akademickou obcí rozvíjet 2. lékařskou fakultu po stránce vědecké, pedagogické, medicínské i s rolí vůči společnosti,“ prohlásil rektor prof. Zima. Zároveň poděkoval za spolupráci a podporu, kterou za osm let své funkce dostával, neboť jeho funkční období se, stejně jako to prof. Komárka završí na konci ledna.

Prof. Marek Babjuk (1961)


Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Od roku 1994 působil jako odborný asistent na 1. lékařské fakultě UK, v roce 2003 se habilitoval a v roce 2009 byl jmenován profesorem. Od téhož roku je přednostou Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Je členem výboru České urologické společnosti ČLS JEP.

Prof. Vladimír Komárek se ohlížel za osmi lety, které strávil ve funkci děkana fakulty. Ve svém projevu zejména děkoval – spolupracovníkům z univerzity, 2. lékařské, jiných fakult UK i jiných lékařských fakult. Děkoval také vedení Fakultní nemocnice v Motole a studentům za podíl na tvůrčí atmosféře a zvládnutí pandemie onemocnění covid-19. „Studenti na naší fakultě byli skutečně covidoví hrdinové, kteří nastoupili do očkovacích center, odběrových míst, na ara nebo covidové jednotky a za to všem děkuju.“ Popřál nastupující rektorce prof. Králíčkové, končícímu rektorovi prof. Zimovi i fakultě a svému nástupci prof. Babjukovi, aby se mu dařilo.

Následně dr. Milan Trojánek poděkoval prof. Komárkovi i celému vedení fakulty za všechnu jejich práci. Ohlížel se za dobou Komárkova vedení, kterou označil za přínosnou. Hovořil o materiálním, finančním či personálním rozvoji fakulty, ale největší důraz dal na přátelskou atmosféru, spojenou s 2. lékařskou fakultou. „To hlavní, co za vámi zůstává,“ řekl končícímu děkanovi, „je lidskost, snaha spojovat lidi, spojovat studenty a pedagogy a skupiny, které na fakultě jsou. Pokud chceme, aby fakulta fungovala jako celek, záleží především na lidech, a v tom jste zanechal velkou stopu a jsme za to moc vděční.“

Poté dr. Trojánek stručně představil prof. Babjuka jakožto kandidáta na děkana 2. LF UK. Rektor zavěsil děkanský řetěz, který měl do té doby na sobě prof. Komárek, na krk jeho nástupce prof. Babjuka.

Prof. Marek Babjuk přednesl inaugurační projev, ve kterém představil své hlavní cíle a mimo jiné také vyzdvihl propojení s Fakultní nemocnicí v Motole. „Troufám si říci, že 2. lékařská fakulta by nebyla tím, čím je, bez motolské nemocnice a nemocnice Motol by nemohla hrát tak významnou roli v českém zdravotnictví bez spojení s 2. lékařskou fakultou. Chtěl bych zdůraznit, že do vzájemné symbiózy mezi fakultou a nemocnicí vstupují nejen naši většinou společní zaměstnanci, ale i studenti, kteří přinášejí oživení, nové myšlenky a představují budoucnost a perspektivu nejen fakulty, ale i fakultní nemocnice.“ Celý projev si můžete přečíst zde.

Dr. Trojánek závěrem popřál novému děkanovi a vyslovil přání, aby pokračovaly dobré vztahy s klíčovými partnery, Univerzitou Karlovou a Fakultní nemocnicí v Motole. V neformální atmosféře akce pokračovala v předsálí Vlasteneckého sálu.

Vytvořeno: 27. 1. 2022 / Upraveno: 1. 2. 2022 / Mgr. Juan Zamora