Kurikulum, kvalita, akreditace, počet absolventů. Jak dál?

Štítky

​Prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D., proděkan pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, představil na pracovním setkání 15. ledna nový projekt rozvoje fakulty AKORD a uvedl ho do souvislostí s dlouhodobými úvahami o úpravě kurikula studijní programu Všeobecného lékařství. V rozhovoru shrnujeme hlavní body jeho vystoupení a diskuse.


Co je, jaké jsou cíle a pro koho je určen program AKORD?

Jde o akronym sestávající z „kouzelných“ slovíček Aktualizace, Koordinace, Optimalizace, Racionalizace a Digitalizace, který vymyslel pan děkan. K čemu se uvedené výrazy vztahují, je patrné z přiloženého schématu (výše v záhlaví). Určen je pro všechny členy akademické obce, zejména ty, kteří se zabývají výukou.

Co znamená pro 2. lékařskou fakultu? Jaké závazky z něho poplynou?

AKORD odráží obsah závazku vysokých škol vůči MŠMT, jehož naplněním by lékařské fakulty měly dosáhnout požadovaného navýšení počtu absolventů-lékařů. K tomuto naplnění má dojít prostřednictvím různých procesů, jako jsou 1) zkvalitnění výuky, včetně zavedení inovativní pedagogiky a využití zpětné vazby ze studentských hodnocení výuky, 2) aktualizace kurikula, 3) zvýšení efektivity přijímacího řízení, 4) individuální přístup při přípravě studentů a opatření ke snížení studijní neúspěšnosti v průběhu studia a 5) opatření v oblasti personální politiky.

Jak tento program zapadá do staršího záměru vyladit kurikulum Všeobecného lékařství?

Zapadá skvěle. Jednak je ve výše uvedených bodech aktualizace kurikula přímo obsažena, a také je právě v tomto roce nutné připravit podklady pro reakreditaci studijního programu Všeobecné lékařství na další období.

Jak by se mělo časově protínat či lišit uskutečňování obou záměrů?

Projekt AKORD a procesy vedoucí k naplnění výše uvedeného závazku poběží, jak pevně doufáme, po dobu minimálně pěti let, a patrně i déle. Letos se s nimi protíná zejména ta reakreditace jako časově ohraničený proces, ale určitá aktualizace kurikula by měla probíhat dlouhodobě.

Představte prosím obrysy záměru vyladit kurikulum Všeobecného lékařství. Jaká byla jeho motivace? Jakými potřebami a trendy se inspirujete?

Motivací je šířící se názor, že se učí v posledních mnoha desítkách let víceméně stejně, ačkoli se výrazně mění objem informací, možnost přístupu k nim a objevují se i nové možnosti ve formách výuky. Řada předmětů na to samozřejmě průběžně reaguje a výše uvedené skutečnosti se snaží zohlednit. Systematická analýza toho, co se má učit, kdo a kdy to má učit a jak to má učit, ale provedena nebyla. Řada zahraničních lékařských fakult včetně těch prestižních přešla v posledních deseti až dvaceti letech na integrované kurikulum zajišťující lepší provázanost toho, co se učí. Je to jednoznačný trend, který také musíme kriticky posoudit a rozhodnout se, zda a případně do jaké míry ho chceme implementovat.

Je možné podložit změny i nějakou „tvrdou evidencí“?

Nějaká data se dají dohledat, ale moc „tvrdé“ důkazy to nejsou. Metodicky nelze zajistit, aby tyto práce nebyly provázeny vysokým stupněm bias. Studie navrhují a publikují ti, kteří na integrované kurikulum přešli – je otázkou tedy nejen vlastní metodika, ale zda by byly publikovány případné „negativní“ výsledky.

V jaké fázi úvah či realizace se nyní nacházíme?

Zatím jsme stále ve fázi získávání podkladů, názorů z různých stran, diskusí a vyjasňování představ.

Vytvořeno: 13. 3. 2019 / Upraveno: 21. 7. 2022 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.