Informace k výuce od 22. 11. 2021 – prokazování bezinfekčnosti

Vážené kolegyně a kolegové, studentky a studenti,

v souvislosti s novým Mimořádným opatřením MZČR věnujte laskavě pozornost informacím k výuce od 22. 11. 2021.

Prokazování bezinfekčnosti na klinických pracovištích

Studenti jsou povinni se od pondělí 22. 11. 2021 při výuce spojené s přímým kontaktem s pacienty na klinických pracovištích prokazovat potvrzením o bezinfekčnosti. Požadavek bezinfekčnosti splní student, který:

1. absolvoval nejdéle před 72hodinami před termínem praktické výuky/praxe v nemocnici preventivní vyšetření RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem

nebo

2. byl očkován proti onemocnění COVID-19 a očkování doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID (např. aplikace Tečka) za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu

nebo

3. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného Mimořádného opatření MZ ČR a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

nebo

4. absolvoval rychlý antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s frekvencí jedenkrát za 7 dní. Tento test musí být proveden zaměstnancem, který je zdravotnickým pracovníkem, nebo smluvním poskytovatelem zdravotních služeb. Povinnost doložit negativní výsledek rychlého antigenního testu, ne staršího 7 dní, vzniká dnem 22. 11. 2021.

Student, který nebude moci doložit splnění alespoň jednoho požadavku uvedeného pod pořadovým číslem 1–3, je povinen podrobit se vyšetření rychlým antigenním testem, a to s frekvencí jedenkrát za 7 dnů. V rámci FN Motol lze využít odběrové místo pro veřejnost v budově č. 24, nad jižní vrátnicí. Informace o odběrovém místě najdete zde.

Rezervaci odběru můžete provést zde.

Potvrzení o bezinfekčnosti budou na pracovištích kontrolovat před zahájením výuky sekretářky nebo jiný přednostou pověřený zaměstnanec.

Pokud se student neprokáže potvrzením o bezinfekčnosti, nemůže se účastnit výuky a tato neúčast bude hodnocena jako neomluvená.

Respirátory

Studenti jsou povinni nosit respirátory vždy ve všech prostorech fakulty a nemocnice bez ohledu na počet přítomných studentů.

Absence z důvodu onemocnění nebo karantény

Studentům, kteří se nemohou zúčastnit výuky z důvodu onemocnění karantény, bude absence omluvena. Student se domluví s garantem předmětu ohledně náhrady zameškané výuky. V případě problémů se studenti mohou obrátit na příslušného studijního proděkana.

Studenti, kterým bylo potvrzeno onemocnění covid-19, jsou povinni tuto skutečnost hlásit příslušné referentce na studijním oddělení.

S pozdravem

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.,
děkan

Vydáno: 18. 11. 2021 / Upraveno: 26. 11. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková