Ceny Adamových za rok 2023 získala Adéla Mišove a Zuzana Paračková

Netypické zahájení měla vědecká rada 2. lékařské fakulty v den oslav 70. výročí osamostatnění fakulty. Předávaly se totiž ceny Vlasty a Ervína Adamových.


„Pan profesor Adam ví o těchto oceněných pracích. Ve svých 101 letech nadále komunikuje e-mailem a ocenil obě autorky," prozradil při předávání cen prof. Jan Starý. 

Cenu Vlasty Adamové za vynikající práci v oboru onkologie a hematologie získala MUDr. Adéla Mišove z Kliniky dětské hematologie a onkologie za práci, která je věnovaná genomové analýze hledající cílitelné léčebné léze u dětských míšních nádorů low-grade gliomů. Práce vyšla v časopise Acta Nueropathologica a pyšní se IF 7,1. 

MUDr. Adéla Mišove při přebírání Ceny Vlasty Adamové za vynikající práci v oboru onkologie a hematologie. Předával prof. Jan Starý (vlevo) a děkan 2. LF prof. Marek Babjuk. Foto: Matouš Vokatý

„Věřím, že studie podtrhává význam integrované diagnózy jak pro počáteční stratifikaci onemocněn, tak otevírá další možnosti pro následnou terapii," uvedla při přebírání ceny oceněná MUDr. Adéla Mišove.

Mišove A, Vícha A, Brož P, Váňová K, Sumerauer D, Štolová L, Šrámková L, Koblížek M, Zámečník J, Kynčl M, Holubová Z, Libý P, Táborský J, Beneš V, Perníková l, Jones DTW, Sill M, Stančoková T, Krsková L, Zápotocký M. lntegrated genomic analysis reveals actionable targets in pediatric spinal cord low-grade gliomas, Acta Neuropathol Commun. 2022 Sep 26;10(1):143. doi: 10.1186/s40478-022-01446-0.10. IF 7,1.

Cenu Ervína Adama za vynikající práci preventivního významu pro zdraví populace získala RNDr. Zuzana Paračková, Ph.D. z Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol dvě práce. Ta klíčová vyšla v Clinical lmmunology s IF 10,19. Práce je věnovaná funkci neutrofilů a destiček při léčbě TNF blokátory u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou. 

RNDr. Zuzana Paračková, PhD., při přebírání Ceny Ervína Adama za vynikající práci preventivního významu pro zdraví populace. Předával prof. Jan Starý (vlevo) a děkan 2. LF prof. Marek Babjuk. Foto:Matouš Vokatý


„Ve spolupráci s Oddělením revmatologie dětí a dospělých se snažíme hledat faktory, které by nám pomohly předpovídat úspěšnost biologické léčby u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou. Čím dřív je totiž u těchto pacientů nasazená správná léčba, tím existuje větší šance, že dokážeme zachovat určitou funkčnost jejich pohybového aparátu," představila dr. Zuzana Paračková projekt, kterému se věnuje.

1. Paračková Z., Zentsová l., Horváth R., Malcová H., Cebecauerová D., Šedivá A., Klocperk A. lmmunomodulation of neutrophils and platelets by TNF bIockage in patients with juveniIe idiopathic arthritis. Clinical lmmunology 245 (2022|, doi.orgl10.10L6/|clim.2022.1O9L70 lF: 10,19
2. Paračková Z., Zentsová l., Malcová H., Cebecauerová D., Šedivá A., Horváth R. lncreased histone citrullination in juvenile idiopathic arthritis. Frontiers in Medicine, 19 August 2022, DOl: 10. 3389/f m ed.2022.97 LL2L. lF: 5,057

„Jako fakulta se snažíme podporovat vědecké týmy, hledat systematický přístup, který bude umožňovat jejich existenci, rozvoj a tím pádem i to, že do nich přichází mladá energie," řekl v rámci předávání cen děkan 2. lékařské fakulty prof. Marek Babjuk. 

Cenu Vlasty Adamové za vynikající práci v oboru onkologie a hematologie a Cenu Ervína Adama za vynikající práci preventivního významu pro zdraví populace (v oblastech etiologie, patofyziologie, diagnostiky i terapie od roku 2013 uděluje 2. LF dvěma studentům/studentkám či pracovníkům/pracovnicím fakulty do věku 35 let. Diplom a finanční obnos 20 000 Kč, resp. 30 000 Kč za práci mimořádnou, může být udělen za publikace zveřejněné či přijaté k tisku v předchozím kalendářním roce v zahraničním časopisu s IF vyšším než 2,0 a doposud jiným způsobem neoceněné; navrhovaný kandidát musí být prvním autorem. Návrh na udělení ceny může podat sám kandidát, vedoucí ústavu nebo kliniky, ev. vědecký pracovník příslušného oboru. 

Vytvořeno: 30. 11. 2023 / Upraveno: 30. 1. 2024 / PhDr. Mgr. Kateřina Křenová