Zápisy do prvních ročníků doktorských studijních programů

Řádný termín zápisu do doktorského studia se uskuteční ve dnech 23.–24. 9. 2019 v těchto hodinách:

23. 9.

8.30–12:00 a 14.00–15.00

24. 9.

13.00–15:00

Pokud se nemůžete v uvedených termínech k zápisu dostavit, je možné požádat o individuální náhradní termín, případně na základě plné moci pošlete svého zástupce. S sebou přineste:

 • občanský průkaz (cizinci pas)
 • fotografii pasového formátu na index 
 • psací potřeby
 • vyplněný, vytištěný a podepsaný zápisový list
 • doklad o ukončeném VŠ vzdělání (neověřenou kopii diplomu a dodatku k diplomu), pokud již nebyl součástí přihlášky

V případě, že v době zápisu ještě diplom a dodatek mít nebudete, přineste potvrzení o ukončení studia, které je adekvátním dokladem o získání magisterského titulu. Kopii diplomu a dodatku nám dodáte až po promoci. Upozorňujeme žadatele o nostritikace, že pokud k zápisu nedodají všechny předepsané náležitosti, nemohou být zapsáni ke studiu.

Cizinci, kterým bylo přiděleno české identifikační číslo, musí rovněž předložit kopii dokladu s uvedením čísla, které jim bylo přiděleno.

Je možné stáhnout si potvrzení o studiu, vyplnit jej, vytisknout požadovaný počet kopií a přinést ho s sebou k zápisu. Během zápisu tedy nebudete muset ručně vyplňovat potvrzení.

Zápis se bude konat v areálu FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, bloku H, učebně SP-1 (snížené přízemí).

Slavnostní zahájení akademického roku doktorských studijních programů v biomedicíně (DPSB) pro studenty prvních ročníků se uskuteční: místo a čas budou upřesněny v průběhu září (účast není povinná)

Informace ke studiu:
 • Základní informace o doktorském studiu naleznete v tomto manuálu
 • Veškeré studijní aktivity konzultujte se svým školitelem
 • Ve spolupráci se školitelem zpracujte Individuální studijní plán (ISP), tj. seznam studijních povinností a předmětů, dále informace o plánovaných stážích, konferencích apod. a vypracujte projekt disertace

Projekt disertace by měl obsahovat tyto body:

 • Formulování problému a vymezení tématu
 • Přehled literatury
 • Cíle práce, vědecké otázky, hypotézy
 • Metodologie
 • Výzkumný soubor (zdroj dat)
 • Výzkumné metody
 • Organizace sběru
 • Zpracování dat
 • Předpokládané využití výsledků
 • Časový harmonogram
 • Použitá literatura

Individuální studijní plán a projekt disertace vložte do SIS. Studentům bude zaslán po zápisu e-mailem manuál, jak ISP do SIS vložit. K přihlášení do SIS potřebujete Průkaz UK, který si vyzvednete v Informačním a poradenském centru UK. Více informací o výdeji průkazů naleznete zde. Po vložení odešlete svůj ISP školiteli (opět pouze v SIS), který jej po schválení odešle oborové radě.

Termín vložení do SIS a odeslání je měsíc od zahájení akademického roku, tj. do 30. 10. 2019. Nedodržení termínu je hodnoceno jako nesplnění studijních povinností a studentovi bude studium ukončeno.

 • Hodnocení v SIS se odevzdává obvykle na podzim každého roku za uplynulý akademický rok, konkrétní termín stanovuje RUK. Odevzdává se i v případě, že má doktorand již složenou státní doktorskou zkoušku nebo krátkodobě přerušené studium. Nedodržení termínu je hodnoceno jako nesplnění studijních povinností a studentovi je studium ukončeno.
 • Činnost na školicím pracovišti
  Doktorand je student se všemi právy a povinnostmi z toho plynoucími. Doktorand studuje, pracuje na svém výzkumném projektu, publikuje, podílí se na výuce, na výzkumných projektech svého školitele i celého pracoviště, porad, seminářů apod.
 • Přerušení studia
  - Student při přerušení studia přestává být studentem a nemá nárok na studentské výhody
  - Podle Studijního řádu UK se doba přerušení započítává do maximální možné doby studia, tzn., že studium musí být ukončeno do osmi let od zahájení studia bez ohledu na délku přerušení. Výjimku tvoří přerušení z důvodu uvedených ve Studijním řádu UK (např. z důvodu mateřství a rodičovství).
 • Zahraniční pobyt
  - Nedílnou součástí studijního plánu u prezenčních doktorandů podle požadavku UK je pobyt na zahraničním pracovišti v daném oboru. Předpokládá se minimální délka pobytu tři měsíce.
 • Praktické informace
  -
  Zdravotní pojištění platí za studenty prezenční formy do 26 let stát, poté si student musí placení zdravotního pojištění zajistit sám u zdravotní pojišťovny
  - Sociální pojištění se řídí zákonem 155/1995, § 5, odst. m)
  - Odpočet na daně za studium lze uplatňovat u studentů DS do 28 let
  - Studenti prezenční formy mají právo žádat o ubytování na kolejích UK
  - Všichni studenti mají nárok na stravování v menze za studentské ceny
  - Nárok na studentskou průkazku MHD v Praze mají studenti pouze do 26 let
  - Student je povinen udržovat v SIS aktuální osobní údaje, tj. především adresu trvalou i doručovací, e-mail, mobil a číslo bankovního účtu.
  - Nezapomeňte si v Informačním centru UK vyzvednout průkaz UK (ISIC)

Vše potřebné, např. formuláře, potvrzení o studiu, požadavky oborových rad apod. najdete na webových stránkách fakulty (záložka Ph.D. studium). Informace jsou průběžně aktualizovány tak, aby odpovídaly platným předpisům včetně GDPR.

Kontakty:

PhDr. Marta Hrušková
vedoucí Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí
tel. 224 435 845
e-mail:

ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.
referentka pro doktorské studium
tel.: 224 435 836
e-mail: 

Vydáno: 11. 7. 2019 / Poslední aktualizace: 11. 7. 2019 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.