Zápisy do doktorského studia

Řádný termín zápisu do 1. ročníků doktorských studijních programů se uskuteční 15. 9. 2020 v 10.00 hod. v areálu FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, bloku H, malé levé posluchárně (patro –1). Vstup od metra pořád rovně, až na konec chodby, po schodech o dvě patra níže.

Pokud se uchazeč v uvedeném termínu nemůže k zápisu dostavit, je možné požádat o náhradní termín, který proběhne 29. 9. 2020 v 10.00 hod. v malé levé posluchárně (patro –1), popř. za něj zápis může provést na základě plné moci jiná osoba. S sebou si přineste:

 • občanský průkaz (cizinci pas)
 • fotografii pasového formátu na index 
 • psací potřeby
 • vytištěný a podepsaný zápisový listimatrikulační slib
 • doklad o ukončeném VŠ vzdělání (kopii diplomu a dodatku k diplomu) nebo doklad o uznání vzdělání (v případě, že uchazeč absolvoval VŠ v zahraničí), pokud již nebyl součástí přihlášky

V případě, že v době zápisu ještě diplom a dodatek mít nebudete, přineste potvrzení o ukončení studia, které je adekvátním dokladem o získání magisterského titulu. Kopii diplomu a dodatku nám dodáte až po promoci. Upozorňujeme žadatele o nostrifikaci, že pokud k zápisu nedodají všechny předepsané náležitosti, nemohou být zapsáni ke studiu.

Je možné stáhnout si potvrzení o studiu, vyplnit jej, vytisknout požadovaný počet kopií a přinést ho s sebou k zápisu. Během zápisu tedy nebudete muset potvrzení ručně vyplňovat.

Imatrikulace (akademický slib) se bude konat dne 19. 10. 2020, pro absolventy Univerzity Karlovy není povinná, pro absolventy jiných VŠ povinná je.

Jako budoucí student UK nezbytně potřebujete Průkaz UK, který si vyzvednete v Informačním a poradenském centru UK. Více informací o výdeji průkazů naleznete zde. 

Informace ke studiu:
 • Doporučujeme přečíst si pečlivě základní informace o doktorském studiu.
 • Student je povinen udržovat v SIS aktuální osobní údaje, tj. především adresu trvalou i doručovací, e-mail, mobil a číslo bankovního účtu.
 • Veškeré studijní aktivity konzultujte se svým školitelem.
 • První povinností studenta je ve spolupráci se školitelem vypracovat tzv. Individuální studijní plán (ISP), který musí obsahovat informace o plánovaných studijních povinnostech, předmětech, stážích, konferencích a projektu disertace.
Projekt disertace by měl obsahovat tyto body:
 • formulování problému a vymezení tématu
 • přehled literatury
 • cíle práce, vědecké otázky, hypotézy
 • metodologie
 • výzkumný soubor (zdroj dat)
 • výzkumné metody
 • organizace sběru
 • zpracování dat
 • předpokládané využití výsledků
 • časový harmonogram
 • použitá literatura

Individuální studijní plán a projekt disertace vloží student do Studijního informačního systému (SIS). Poté plán odešle školiteli (opět pouze v SIS), který jej po schválení předá oborové radě.

Termín vložení ISP do SIS a jeho odeslání školiteli je měsíc od zahájení akademického roku, tj. do 31. 10. 2020. Nedodržení termínu je hodnoceno jako nesplnění studijních povinností a studentovi bude studium ukončeno.

Po zápisu bude zaslán studentům e-mailem manuál, jak ISP do SIS vložit. Upozorňujeme na skutečnost, že přístup do SIS, a tedy i založení ISP je možný až od 1. 10. 2020. Systém bude otevřený až od nového akademického roku.

Vše potřebné, např. formuláře (potvrzení o studiu), požadavky oborových rad apod., najdete na webových stránkách fakulty (záložka Ph.D. studium). Informace jsou průběžně aktualizovány tak, aby odpovídaly platným předpisům včetně GDPR.

Kontakty:

PhDr. Marta Hrušková
vedoucí Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí
tel. 224 435 845
e-mail: 

ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.
referentka pro doktorské studium
tel.: 224 435 836
e-mail: 

Vydáno: 17. 7. 2020 / Poslední aktualizace: 17. 7. 2020 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.