Vyhlášení veřejné soutěže v programu Inter-Excellence II

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo veřejnou soutěž LUASK22 pro bilaterální projekty Česká republika – Slovenská republika. Podat lze společný výzkumný projekt i v oblasti zájmu Biomedicína a medicínská biotechnologie.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), poskytovatel účelové podpory v Programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II, schváleném Usnesením vlády ČR ze dne 19. dubna 2021 č. 385 (dále jen „program I-E II“); podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“) vyhlašuje dne 4. 10. 2021

VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH LUASK22

bilaterální projekty Česká republika – Slovenská republika

(kód IS VaVaI-VES SMSM2021LU001; dále jen „LUASK22“)

v programu I-E II, podprogramu INTER-ACTION

Záměrem LUASK22 je výběr česko-slovenských společných výzkumných projektů v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s dobou řešení max. 36 měsíců v následujících prioritních oblastech společného zájmu

a) Informační a komunikační technologie                

b) Biomedicína a medicínská biotechnologie

c) Materiálový výzkum a nanotechnologie

Bilaterální půdorys projektu předpokládá souběžné podání české a slovenské části společného projektu v ČR, resp. SR za dodržení specifických podmínek příslušného poskytovatele.

Souborem všech relevantních informací pro zpracování a podání návrhu projektu do LUASK22 je ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle § 19 zákona č. 130/2002 Sb. předložená níže. Návrhy projektů budou zpracovány v Informačním systému programu INTER-EXCELLENCE (dále jen „systém ISIX“) a podány způsobem stanoveným v Zadávací dokumentaci.

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne 5. října 2021 a končí dne 6. prosince 2021. Hodnotící lhůta potrvá od 7. prosince 2021 do 30. června 2022. Výsledky LUASK22 budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele.

Fakultní termín pro podání žádostí je do 29. listopadu 2021.

Relevantní odkazy

Systém ISIX

Vyhlášení výběru – Slovenská republika

Důležité dokumenty

Dokumenty ke stažení v příloze.

Všechny další důležité dokumenty LUASK22 (formuláře povinných příloh, další podpůrné materiály) jsou k dispozici zde.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Oddělení řízení mezinárodních program VaVaI
Mgr. Luděk Kos
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1
tel.: +420 234 812 299
@email

Vydáno: 14. 10. 2021 / Upraveno: 14. 10. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Lucie Týfová