Vyhlášení 17. kola soutěže Grantové agentury Univerzity Karlovy (2020)

Pozorně si pročtěte pravidla na webu univerzity a praktická doporučení pro GA UK – viz níže. Přihlášky odešlete pomocí internetové aplikace na fakultu do 5. 11. 2019.

Souhlas etické komise – pro souhlas etické komise zašlete vybrané věci z přihlášky (věcná část projektu, informovaný souhlas pacienta, definitivní název projektu, složení řešitelského týmu, souhlas vedoucího pracoviště s realizací projektu) co nejdříve e-mailem na adresu , nejpozději však do 29. 10. 2019. Včas od nás dostanete zpět podepsaný souhlas etické komise, který naskenovaný vložíte k projektu do aplikace GA UK jako přílohu.

Jste-li již zaměstnancem na společném pracovišti 2. LF UK a FN Motol nebo zcela jistě víte, že se váš projekt bude týkat i využití přístrojů na společných pracovištích nebo váš výsledek projektu bude vyžadovat spolupráci s FN Motol (např. tvorba databáze pacientů), je nutné vyplnit Prohlášení týkající se spolupráce s FN Motol, které zašlete na Oddělení pro vědu a výzkum do 1. 11. 2019 (zaslat skan s podpisem ve formátu PDF a editovatelný word na ). Vzájemná kooperace 2. LF UK s FN Motol je ošetřena Opatřením děkana č. 20/2017.

Praktické informace pro GA UK

Finance, mzdy a stipendia:

 1. Výše finančních prostředků činí nejvýše 300 000 Kč na jeden rok. Tyto prostředky se dělí na mzdové prostředky a ostatní osobní náklady, dále na stipendia; náklady na pobytové (pro studenty na aktivní účast na kongresech); ostatní neinvestiční náklady (to vše dále souhrnně označeno jako „přímé náklady“) a režijní náklady. Režii (určena fakultě) a odvody počítá automaticky aplikace.
 2. Mzdy a stipendia:
  1. mzdové prostředky a ostatní osobní náklady, včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění: nejvýše 40 000 Kč pro projekt, z toho nejvýše 20 000 Kč pro školitele nebo akademického pracovníka
  2. prostředky na stipendia: nejvýše 160 000 Kč pro projekt, z toho nejvýše 80 000 Kč pro hlavního řešitele, formou mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů nejvýše 40 000 Kč, formou stipendií nejvýše 100 000 Kč, formou kombinace mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů a stipendií nejvýše 100 000 Kč. Podíl stipendií na celku (tj. mzdy plus stipendia) musí činit více než 60 %.

V kalendářním roce lze jedné osobě z prostředků GA UK přidělených projektům poskytnout:

 1. formou mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů nejvýše 40 000 Kč

 2. formou stipendií nejvýše 100 000 Kč

 3. formou kombinace mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů a stipendií nejvýše 100 000 Kč

Pokud navrhujete do řešitelského týmu zaměstnance fakulty (nestudenta), pak není možné odměňovat z GA UK na dohodu o provedení práce, ale pouze ve formě mzdové.

3. Požadované prostředky:

 • Ostatní neinvestiční náklady zahrnují například: laboratorní a další potřebný materiál, chemikálie, drobný hmotný majetek (drobné laboratorní přístroje do 40 000 Kč), literaturu, kancelářské potřeby, zálohovací média, služby – sekvenování, publikační náklady, statistika, tisky posterů, výjimečně odborné SW do 60 000 Kč apod. V případě SW uvést konkrétně, jaký a na co bude využíván, plus odhad ceny. Vše potřebné k realizaci projektu je třeba uvést do přihlášky a provést odhad ceny jednotlivých položek (kalkulaci).
  • Výpočetní techniku je doporučováno žádat pouze v odůvodněných případech (optimálně do cca 20 000 Kč – dle skutečných požadavků toho kterého vědního oboru na výpočetní techniku, včetně programů; vše je třeba v přihlášce dobře zdůvodnit).
  • Pobytové náklady jsou určeny pouze pro studenty z řeš. kolektivu – hradí se pouze cesty ve spojitosti s řešením projektu (doprava a ubytování), podmínkou je aktivní účast studenta (přednáška, poster). Nehradí se dlouhodobé pobyty jako např. Erasmus, Free Movers pobyty apod. Upozornění: Stravné a kapesné nelze studentům vyplácet a je vnímáno jako součást položky stipendia.
  • Náklady, které nelze hradit z projektů GA UK: počítačové programy, které může poskytnout fakulta nebo jde o tzv. kancelářské balíčky (Office) či existuje volně dostupná alternativa, poštovné, náklady na telefon, tvorba webových stránek, příprava koncertů, výstav, konferencí a sympozií, náklady na odměny pro respondenty či na dárky pro respondenty, kursy a školení a další náklady, které se nevztahují přímo k projektu.

Další informace:

 • Přihlášku nebo žádost o pokračování grantového projektu může podat pouze student zapsaný na univerzitě a studující (nemá přerušené studium) v doktorském studijním programu anebo v magisterském studijním programu. Žadatel může k danému termínu pro podávání přihlášek podat nejvýše jednu přihlášku v roli hlavního řešitele. Student se může podílet na řešení nejvýše tří projektů současně (zahrnuje nové i pokračující projekty).

 • Počet studentů doktorských nebo magisterských studijních programů v řešitelském týmu je alespoň roven či vyšší počtu ostatních členů řešitelského týmu.

 • Školitel žadatele musí být v týmu projektu. Školitel nebo akademický pracovník (vedoucí) může mít odměnu 0 Kč. Vedoucí může být z pracoviště mimo UK (zaevidování takového pracovníka do systému řešte s Grantovým oddělením 2. LF UK).

 • Pro pregraduálního studenta může být školitelem i student doktorského programu, pokud je zaměstnán na fakultě jako akademický pracovník.

 • Průvodní text ve formuláři pro editaci zůstává v češtině, editovaný text je však možno vkládat kromě českého i v anglickém nebo slovenském jazyce, jazyk nutno dodržovat jeden zvolený (včetně CV apod.).

 • Při podání projektu: žadatel vyplňuje i předpokládané globální požadavky na další uvažovaný rok či roky řešení svého projektu (meziroční doporučená změna je pod 10 %).

 • Povinné přílohy přihlášky jsou stručný životopis hlavního řešitele a stručný životopis vedoucího, včetně seznamu nejvýše deseti nejdůležitějších publikací za posledních pět let. V předkládaném odborném životopise hlavní řešitel týmu z řad studentů zmíní především: a) účast na vysokoškolských vědeckých soutěžích; b) prezentaci vlastních výsledků na konferencích, a příp. publikace; c) zapojení do řešení dílčích úkolů jiných projektů.

 • Součástí přihlášky projektu je i čestné prohlášení o samostatném zpracování přihlášky (zaškrtávací políčko čestného prohlášení bude po kliknutí na „podat přihlášku“; následně se zobrazí formulář, který se musí potvrdit).

Dále dle potřeby patří mezi přílohy souhlas etické komise, schválený projekt pokusů, povolení GMO apod.

Výstupy projektu:

 • Při zadávání přihlášky navrhovatel soutěže potvrdí, že bere na vědomí, že podmínkou splnění projektu je publikace přijatá do tisku, která obsahuje dedikaci projektu GA UK a afiliaci 2. LF UK. Publikace, které neobsahují tuto afiliaci, nebudou považovány za výsledky projektů GA UK.
 • Publikaci (či potvrzení o přijetí do tisku) musí řešitel připojit k závěrečné zprávě projektu.
   

V případě sekce C (lékařské vědy) musí být publikace v impaktovaném časopise. U všech výsledků projektu je nutné uvést, že vznikly na základě úplné nebo částečné finanční podpory GA UK a u adres autorů uvést afiliaci 2. lékařské fakultě UK.

Kontaktní osoba pro podávání přihlášek je:

telefon: 224 435 829

Vydáno: 13. 9. 2019 / Poslední aktualizace: 13. 9. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Lucie Týfová