Opatření děkana č. 20/2017

Opatření děkana č. 20/2017

projekty 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole (dále také jen jako „2. LF UK“ a „FN Motol“)

Čl. I
Úvodní ustanovení

V souladu s Dohodou o vzájemné spolupráci uzavřenou mezi 2. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnicí v Motole dne 1. 10. 2007, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 9. 2010, dodatku č. 2 ze dne 26. 6. 2012, dodatku č. 3 ze dne 25. 9. 2015 a dodatku č. 4 ze dne 11. 10. 2017, vydává děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy toto opatření k upřesnění podrobností týkajících se projektů 2. LF UK a FN Motol (dále také společně jen „účastníci“ nebo samostatně také jen „účastník“).

2. LF UK se v této Dohodě zavázala, že účastník v pozici uchazeče či spoluuchazeče grantového projektu, který má být realizován na společných pracovištích účastníků (seznam společných pracovišť – Příloha č. 1), je povinen předem písemně informovat druhého účastníka (FN Motol) prostřednictvím Informačního listu k podávání grantových projektů, a to nejpozději do 14 dnů před podáním přihlášky do grantového projektu. FN Motol, se zavazuje písemně vyjádřit případný nesouhlas s účastí v projektu nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení takové informace.

Čl. II
Definice

 1. Přímá spolupráce na vzájemných projektech – jeden účastník je uchazečem a druhý účastník je spoluuchazečem grantového projektu.
 1. Nepřímá spolupráce na vzájemných projektech – uchazečem či spoluuchazečem grantového projektu je pouze jeden účastník, druhý účastník se neúčastní.
 1. Řešitel – uchazeč či spoluuchazeč z 2. LF UK o grantový projekt.
 2. Prohlášení – prohlášení řešitele o skutečnosti, zda v případě příslušného grantového projektu se jedná:

  1. o přímou spolupráci,
  2. o nepřímou spolupráci s využitím účasti pacientů FN Motol, společných prostor účastníků, přístrojového vybavení a materiálu FN Motol,
  3. o spolupráci bez využití společných prostor účastníků, údajů pacientů a přístrojů, se kterými je FN Motol příslušná hospodařit.
 3. Informační list k podávání grantových projektů – formulář, který předloží VaVZ 2. LF UK  prostřednictvím kontaktní osoby na FN Motol

Čl. III
Povinnosti řešitele před podáním projektu

Řešitel je vždy povinen ve lhůtě 21 dnů před oficiálním termínem ukončení výzvy k podání přihlášky do grantového projektu předložit na Oddělení pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 2. LF UK ( dále také jen „VaVZ“) vyplněné Prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 tohoto opatření. V tomto Prohlášení definuje, zda jde, či nejde o projekt s využitím společných prostor účastníků, údajů pacientů a přístrojů, se kterými je FN Motol příslušná hospodařit:

 1. Ad čl. II, odstavec 4, písmeno c) – 2. LF UK jako uchazeč či spoluuchazeč grantového projektu bez využití společných prostor účastníků, údajů pacientů a přístrojů, se kterými je FN Motol příslušná hospodařit, bude postupovat samostatně, bez jakékoliv účasti FN Motol a fakulta ji není povinna o této skutečnosti informovat.
 2. Ad čl. II odstavec 4, písmeno b) – tj. FN Motol není partnerem v projektu, ale 2. LF UK využívá prostory, přístroje, případně data pacientů FN Motol, 2. LF UK postupuje dle úvodního ustanovení a předkládá Informační list. V případě souhlasu FN Motol s projektem se účastníci zavazují (neprodleně po vyhlášení výsledků soutěže a přidělení dotace poskytovatelem) uzavřít dohodu o spolupráci, ve které budou řešeny zejména otázky využití společných prostor, přístrojového vybavení, ochrany osobních údajů a nakládání s osobními údaji pacientů, předávání a zpracování dat, finanční nároky účastníků a případné další náležitosti, které vyplývají z aktuální platné legislativy.
 3. Ad čl. II odstavec 4, písmeno a) účastník v pozici uchazeče či spoluuchazeče o grantový projekt je povinen informovat druhého účastníka v pozici uchazeče či spoluuchazeče o tentýž grantový projekt o této skutečnosti, a to prostřednictvím kontaktních osob účastníků. Tuto informační povinnost ze strany 2. LF UK zajistí VaVZ, prostřednictvím kontaktní osoby, a to na základě vyplněného a včas předaného Prohlášení dle čl. III tohoto opatření. Oba účastníci pak postupují společně v souladu s pravidly pro podávání projektu dané agentury / poskytovatele.

Čl. IV
Kontaktní osoby

 1. Kontaktní osoba v záležitostech dle čl. II, odstavec 5 tohoto opatření za 2. LF UK:
 • proděkan pro vědu a výzkum 2. LF UK
 1. Kontaktní osoba za FN Motol:
 • náměstek pro vědu a výzkum FN Motol

Čl. V
Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

Příloha č. 1: Seznam společných pracovišť

Příloha č. 2: Prohlášení

V Praze dne ……………………………

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

Platnost: 22. 12. 2017
Účinnost: od 22. 12. 2017
Gestor: Oddělení pro vědu a výzkum
 
Vydáno: 22. 12. 2017 / Upraveno: 18. 10. 2018 / Responsible person: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.